Page 529 - NEIC_FINAL REPORT
P. 529

บทท่ 4 การออกแบบสถาปััตยกรรมองค์์กร
4.1 สถาปััตยกรรมองค์์กร TOGAF Framework
ในหััวข้้อน้จะเป็็นการศึึกษา สำําารวจและวิเคราะหั์ข้้อมููลข้องการวิเคราะหั์องค์กรโดยใช้้กรอบแนวคิดข้องสำถาป็ัตยกรรมู องค์กร (Enterprise Architecture) โดยมู้จุดมูุงหัมูายใหั้การศึึกษาฯ ในโครงการน้ มู้ความูครบถ้วน จากทั้ังมูุมูมูองข้องการ จดั ทั้ําาแผนยทัุ้ ธศึาสำตรฯ์ แบบดงั เดมูิ และมูมูุ มูองข้องสำถาป็ตั ยกรรมูองคก์ ร โดยเนอ้ หัา ทั้เ้ กย้ วข้อ้ งกบั สำถาป็ตั ยกรรมูองคก์ รจะถกู อธิบายตอไป็ซึ่ึงจะกลาวถึงสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรข้องการพััฒนาศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติในป็ัจจบุ ัน และสำถาป็ัตยกรรมู องค์กรฯ ในอนาคต ตามูลําาดับ
ในการศึึกษาสำถานภาพัป็ัจจุบันข้องระบบเทั้คโนโลย้และการสำ้อสำารข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติโดยใช้้กรอบ แนวคิดข้องสำถาป็ัตยกรรมูองค์กร (Enterprise Architecture) นัน ทั้างทั้้ป็รึกษาจะใช้้กรอบการทั้ําางาน (Framework) ดา้ นสำถาป็ตั ยกรรมูองคก์ รข้อง The TOGAF Standard, Version 9.2 ซึ่งึ พัฒั นาโดย The Open Group (www.opengroup.org) โดยกรอบการทั้ําางานนไ้ ดร้ บั การพัฒั นามูาตงั แตป็ ี ค.ศึ. 1995 จนถงึ ในป็จั จบุ นั โดยถอ้ วา เป็น็ กรอบการทั้ําางานดา้ นสำถาป็ตั ยกรรมู องค์กรหัลักหันงึ ในสำ้ข้องกรอบทั้้ได้รับการยอมูรับ นอกเหัน้อไป็จาก Zachman Framework for Enterprise Architecture, Federal Enterprise Architecture และ Gartner
ทั้ังน้กรอบการทั้ําางานข้องสำถาป็ัตยกรรมูข้อง TOGAF มู้จุดเดนทั้้มู้การการระบุเฟสำในการดําาเนินการทั้้ช้ัดเจน รัดกุมู โดยแตล ะเฟสำจะมูก้ ารระบขุ้ อ้ มูลู นําาเข้า้ สำงิ ทั้จ้ ะไดร้ บั และแนวทั้างทั้เ้ ป็น็ ไป็ไดใ้ นการดําาเนนิ งาน ซึ่งึ องคก์ รสำามูารถป็รบั เป็ลย้ นไดเ้ อง ตามูบริบทั้ข้ององค์กร
กรอบการทั้ําางาน TOGAF ไดมู้ ก้ ารนยิ ามูคําาวา Enterprise หัรอ้ องคก์ ร ไวไ้ ดแ้ ก “องคก์ ร หัรอ้ กลมูุ องคก์ รทั้ด้ ําาเนนิ การโดย การมู้เป็้าหัมูายเดย้ วกัน” ซึ่ึงอาจหัมูายถึงองค์กรในฐานะนติ ิบุคคล หัร้อแผนกภายในองค์กรก็เป็็นได้ หัร้ออาจหัมูายถึงพัันธมูิตร ระหัวางองค์กรก็ได้เช้นกัน และได้มู้การนิยามูคําาวา Architecture หัร้อสำถาป็ัตยกรรมูไว้ได้แก “โครงสำร้างข้ององค์ป็ระกอบ และความูสำัมูพัันธ์ระหัวางองค์ป็ระกอบเหัลานัน รวมูไป็ถึงหัลักการและข้้อแนะนําาทั้้ป็กครองและป็รับเป็ล้ยนการออกแบบ สำถาป็ัตยกรรมูตามูเวลาเป็ล้ยนแป็ลงไป็” และเมู้อรวมูคําาทั้ังสำองเข้้าด้วยกัน TOGAF ได้อธิบายความูหัมูายข้อง Enterprise Architecture วาเป็็น โครงสำร้างข้ององค์ป็ระกอบ กระบวนการ ความูสำามูารถ สำารสำนเทั้ศึ เทั้คโนโลย้ ทั้้สำร้างโครงสำร้างพั้นฐาน และการป็กครองข้ององค์กรหัร้อสำวนหันึงข้ององค์กร
ในการพััฒนาสำถาป็ัตยกรรมูองค์กรนัน กรอบการทั้ําางาน TOGAF นําาเสำนอ TOGAF Architecture Development Method (ADM) หัรอ้ วธิ พั้ ฒั นาสำถาป็ตั ยกรรมูข้นึ โดยเป็น็ กระบวนการทั้ใ้ ช้ใ้ นการพัฒั นาแบบตอ เนอ้ ง (Continuous Development) สำามูารถทั้ําาซึ่ําาได้ เพั้อใหั้องค์กรสำามูารถบรรลุตามูเป็้าหัมูายในการทั้ําางานด้วยสำถาป็ัตยกรรมูได้ โดยวิธ้พััฒนาสำถาป็ัตยกรรมู ป็ระกอบไป็ด้วย 9 เฟสำ ดังทั้้แสำดงในรูปัที่่ 4.1-1 ดังแนวคิดตอ ไป็น้
P. เฟสำเริมูต้น (Preliminary Phase) ป็ระกอบไป็ด้วยการป็ระเมูินสำถาป็ัตยกรรมูการทั้ําางาน ความูสำามูารถการทั้ําางาน ในป็ัจจุบัน
   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 -1
   527   528   529   530   531