Page 526 - NEIC_FINAL REPORT
P. 526

                                   3 - 28
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ประเด็นดําาเนินการ
Customer Relationship (CR) การสรางควิามสัมพันธ์ที่ด่ ่กับผ้รับบริการ
ป็ระเด็นสรางควิามสัมพันธ์ แนะนําา ช่แจังขอบเขตอําานาจัและบริการ ป็ระโยชน์ที่่ให์ต่อสังคม
แนะนําา ช่แจังขอบเขตอําานาจัและบริการ ป็ระโยชน์ที่่ให์ต่อสังคม ผลการดาํา เนินงาน ควิามร้ที่่เก่ยวิของที่ังดาน พลังงาน ดา นการใชสารสนเที่ศ รวิมที่ังการสืบคน ค่าบริการ
ช่องที่างสรางควิามสัมพันธ์ สือสิงพิมพ์ สือออนไลน์ เช่น Facebook Key Activity (KA) กิจักรรมห์ลักของศน้ ย์ฯ ที่่จัําาเป็็นในการให์บริการจันบรรลุเป็้าป็ระสงค์
สือสิงพิมพ์ สือออนไลน์ เช่น Facebook สือวิิที่ยุ การจััดป็ระชุมป็ระจัาํา เดือนห์รือจััดเป็็นกรณ่พิเศษ
การรวิบรวิมขอม้ล
รวิบรวิมขอม้ลจัากห์น่วิยงานที่่ MOU ไวิ จััดเตร่ยม แนวิที่างการรวิบรวิมขอม้ลจัากห์น่วิยงานภายนอก กระที่รวิง
รวิบรวิมขอม้ลจัากห์น่วิยงานที่่ MOU ไวิ และเพมิ เติม ห์น่วิยงานที่่ม่ควิามร่วิมมือ MOU รวิมที่ังจััดเตร่ยม แนวิที่างการรวิบรวิมขอม้ลจัากภาคเอกชนและภาค ป็ระชาชน
รวิบรวิมขอม้ลจัากห์น่วิยงานที่่ MOU และจัากภาค เอกชนและภาคป็ระชาชน
การวิิเคราะห์์ขอม้ล การเผยแพร่ขอม้ล
Descriptive Analytics วิิเคราะห์์ขอม้ลเชิงสถติ ิ แต่ม่ มิติที่่มากกวิ่าเผยแพร่ในป็ัจัจัุบัน
Predictive Analytics วิิเคราะห์์เชิงล่กสรางแบบ จัําาลองพยากรณ์ (Trend & Forecasting)
Prescriptive Analytics การวิางแผนรองรบั สถานการณ์ ในอนาคต (Scenario Analysis & Planning)
การสรางควิามร้
การศ่กษากฎห์มาย กฎระเบย่ บที่่เก่ยวิขอ ง
ดําาเนนิ การกจัิ กรรมในการจัดั ที่ําา Data Catalog ภายใน กลุ่ม MOU
ดําาเนนิ การกจัิ กรรมในการจัดั ที่ําา Data Catalog ภายใน กลุ่ม MOU และสรางเครือข่ายกับห์น่วิยงานให์ม่ที่่จัะ เขาร่วิม MOU ในอนาคต
ขยายองค์ควิามร้ในการพัฒนาศ้นย์ฯ ให์กับทีุ่กภาค ส่วินที่่ม่ควิามสนใจัและอย้่ร่วิมกันภายในเครือข่ายที่่ พัฒนาข่นในอนาคต
ชิ่วิงทำ่ 1
ปี 2564 - 2566
ชิ่วิงทำ่ 2 ชิ่วิงทำ่ 3
ปี 2567 - 2569 ปี 2570 - 2579
กําาห์นดร้ป็แบบตามกรอบ MOU และจััดที่ําาการเป็ิด เผยขอม้ลภาครัฐบางสวิ่ น
กําาห์นดร้ป็แบบตามกรอบ MOU และจััดที่ําาการเป็ิด เผยขอม้ลภาครัฐบางสวิ่ น และที่ดสอบเชือมโยงขอม้ล กับ DGA
จััดที่ําาการเป็ิดเผยขอม้ลภาครัฐ และเชือมโยงขอม้ล กับ DGA
ศก่ษากฎห์มายที่ใ่ห์อําานาจัในการเรย่กขอมล้ กฎห์มาย ในการห์ารายได กฎห์มายในการป็รับเป็ล่ยนลักษณะ ห์นวิ่ ยงาน
ศก่ษากฎห์มายที่ใ่ห์อําานาจัในการเรย่กขอมล้ กฎห์มาย ในการห์ารายได กฎห์มายในการป็รับเป็ล่ยนลักษณะ ห์น่วิยงานและดําาเนินการตามผลการศก่ ษาที่ผ่ ่านมา
ป็รับป็รุงกฎห์มาย กฎระเบ่ยบ ขอบังคับ ให์ที่ันกับ การเป็ล่ยนแป็ลงที่่จัะเกิดข่นตลอดระยะเวิลาในการ พัฒนาศ้นย์ ฯ
   524   525   526   527   528