Page 528 - NEIC_FINAL REPORT
P. 528

                  3 - 30
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ประเด็นดําาเนินการ Key Partners (KP) พันธมิตรห์ลัก
ชิ่วิงทำ่ 1
ปี 2564 - 2566
ชิ่วิงทำ่ 2 ชิ่วิงทำ่ 3
ปี 2567 - 2569 ปี 2570 - 2579
ดานการไดรับขอ ม้ล
ห์นวิ่ ยงานรัฐดา นพลังงาน
ห์น่วิยงานรัฐดานพลังงานและดานอืน ๆ ที่่เก่ยวิของ ห์นวิ่ ยงานรฐั ดา นพลงั งานและดา นอนื ๆ ที่เ่ กย่ วิขอ ง สถาบันการศก่ ษา ภาคเอกชนและภาคป็ระชาชน
ดานการเผยแพร่ขอม้ล และ ป็ระชาสัมพันธ์ ดานเที่คโนโลย่
ห์น่วิยงานในกระที่รวิงพลังงาน
ห์น่วิยงานรัฐดา นพลังงานและดา นอืน ๆ ที่่เก่ยวิของ สถาบันการศก่ ษา เอกชนดา นสอื โฆษณา
ผ้ป็ระกอบการดานเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ ห์น่วิยงาน / องค์กรตนแบบที่ังภาครัฐ ภาคเอกชนที่่ป็ระสบผล สําาเร็จั ที่ังในป็ระเที่ศและต่างป็ระเที่ศ
ผ้ป็ระกอบการดานนวิัตกรรม เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ ห์น่วิยงาน / องค์กรตนแบบ ที่งั ภาครัฐ ภาคเอกชนที่่ ป็ระสบผลสําาเรจั็ องคก์ ารระห์วิา่ งป็ระเที่ศที่ร่ บั ผดิ ชอบ การบริห์ารจััดการขอม้ลขนาดให์ญ่ (Big Data) และ การวิิเคราะห์์เชิงลก่ (Data Analytics) ดา นพลังงาน ที่ังในป็ระเที่ศและต่างป็ระเที่ศ
ผ้ป็ระกอบการดานนวิัตกรรม เที่คโนโลย่สารสนเที่ศ ห์น่วิยงาน/องค์กรที่ังภาครัฐ ภาคเอกชนที่่ป็ระสบ ผลสําาเร็จั องค์การระห์วิ่างป็ระเที่ศที่่รับผิดชอบการ บริห์ารจััดการขอม้ลขนาดให์ญ่ (Big Data) และการ วิเิ คราะห์เ์ ชงิ ลก่ (Data Analytics) ที่งั ดา นพลงั งานและ ดานอืน ๆ ที่ังในป็ระเที่ศและต่างป็ระเที่ศ   526   527   528   529   530