Page 524 - NEIC_FINAL REPORT
P. 524

                              3 - 26
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ป็ระเภที่ของห์น่วิยงาน
จััดตังเป็็นห์น่วิยงานภายในข่น ภายใต สนพ. เพือรับ ผดิ ชอบงานที่เ่ พมิ เตมิ จัากงานเดมิ ของ ศน้ ยเ์ ที่คโนโลย่ สารสนเที่ศและการสือสาร
เป็ล่ยนจัากห์น่วิยงานภายในกรม เป็็นกองในส่วิน ราชการ รบั ผดิ ชอบงานการเป็น็ ศน้ ยส์ ารสนเที่ศพลงั งาน แห์ง่ ชาตที่ิ งั ห์มด ขณะที่ศ่ น้ ยเ์ ที่คโนโลยส่ ารสนเที่ศและ การสอื สารรบั ผดิ ชอบงานตามภารกจัิ เดมิ
ห์นวิ่ ยงานรป็้ แบบอนื ที่ม่ ค่ วิามเห์มาะสม อาที่ิ องคก์ าร มห์าชน ห์รือ ห์น่วิยบริการร้ป็แบบพิเศษ (Service Delivery Unit) (ข่นอย้่กับผลการป็ระเมินการป็ฏิบิ ัติ งานและผลป็ระเมินควิามเห์มาะสม ในชวิ่ งที่่ 2)
ห์น่วิยงานที่่ส ังกัด
เป็็นห์น่วิยงานภายใต สําานักงานนโยบายและแผน พลังงาน (สนพ.)
เป็็นห์น่วิยงานภายใตสาํานักงานนโยบายและแผน พลงั งาน (สนพ.)
เป็็นห์น่วิยงานในกําากับของกระที่รวิงพลังงาน (ข่นอย่้ กับผลการป็ระเมินการป็ฏิิบัติงาน และผลป็ระเมิน ควิามเห์มาะสม ในชวิ่ งที่่ 2 และ กฎห์มายที่่เก่ยวิของ ในชวิ่ งเวิลาดังกล่าวิ)
ลักษณะงานที่่ให์บริการ
ขอม้ลสารสนเที่ศภายในกระที่รวิงพลังงาน และห์น่วิย งานในกําากับกระที่รวิงพลังงาน
ขอม้ลสารสนเที่ศภายในกระที่รวิงพลังงาน ห์น่วิยงาน ในกําากับกระที่รวิงพลังงาน และห์น่วิยงานภายนอก กระที่รวิงพลังงาน ซึ่่งจัําาเป็็นต่อการวิิเคราะห์์ บที่ วิิเคราะห์์ การคาดการณด์ านพลังงาน
ขอ มล้ สารสนเที่ศภายในกระที่รวิงพลงั งาน ห์นวิ่ ยงานใน กาํา กบั และห์นวิ่ ยงานภายนอกกระที่รวิงพลงั งาน รวิมถง่ ขอ มล้ จัากตา่ งป็ระเที่ศ บที่วิเิ คราะห์์ การคาดการณด์ า น พลงั งานและเชอื มโยงกบั ดา นอนื ๆ ที่เ่ กย่ วิขอ ง
ขอบเขตสิงที่่ให์บริการ
รายงานเอกสารตามที่่ศ้นย์ฯ เป็็นผ้กําาห์นดขน่ (ซึ่่งเพิม ข่นจัากที่่จััดที่าํา อย่้ในป็ัจัจัุบัน) รายงานเอกสารตามที่ผ่ ้ บริห์ารกระที่รวิงพลังงานตอ งการ
• รายงานเอกสารตามที่่ศ้นย์ฯ เป็็นผ้กําาห์นดข่น ซึ่่งเพิมเติมจัากช่วิงแรก
• รายงานเอกสารตามที่่ศ้นย์ฯ เป็็นผ้กําาห์นดข่น ซึ่่งเพิมเติมจัากชวิ่ งที่่สอง
ป็ระเภที่ขอม้ล
ทีุ่ติยภ้มิ
ทีุ่ติยภ้มิ
ป็ฐมภ้มิและที่ตุ ิยภ้มิ
ประเด็นดําาเนินการ
ชิ่วิงทำ่ 1 ชิ่วิงทำ่ 2
ปี 2564 - 2566 ปี 2567 - 2569
ชิ่วิงทำ่ 3
ปี 2570 - 2579
ประเภัทำข็อ่งห์น่วิยุงาน: ในระยะยาวิคาดห์วิังวิ่าศน้ ย์ฯ จัะให์บ ริการขอม้ล สารสนเที่ศ บที่วิิเคราะห์์ การคาดการณ์ โดยสามารถให์บ ริการแก่ห์น่วิยงานตนสังกัด ซึ่่งสอดคลองกับห์น่วิยบริการร้ป็แบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
และมร่ ายไดจัากการให์บ ริการแกห์่ น่วิยงานภายนอกได
Value Proposition (VP) บริการที่่ศ้นย์ส่งมอบแก่ล้กคาในแต่ละช่วิงจัะม่ขอบเขตเพิมข่นที่ังป็ระเภที่ เนือห์า และ ขอบเขต
• รายงาน เอกสารตามที่ผ่ บ้ รห์ิ ารกระที่รวิงพลงั งาน ตองการ
• รายงานเอกสารตามที่ผ่ บ้ รห์ิ ารกระที่รวิงพลงั งาน ตองการ
• รายงานที่่จััดที่ําาข่นเพือตอบสนองต่อการรองขอ ของผ้รับบริการ
• รายงานที่่จััดที่ําาข่นเพือตอบสนองต่อการรองขอ ของผ้รับบริการ

   522   523   524   525   526