Page 520 - NEIC_FINAL REPORT
P. 520

                  3 - 22
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
เป้าประสงค์
ตัวิชิ่้วิัด
กลยุุทำธ์์
2. บคุ ลากรมค่ ณุ ลกั ษณะและสมรรถนะตามเป็า้ รอยละของบุคลากรที่ม่ ่คุณสมบัติและควิามสามารถตามเป็้าห์มาย ห์มายที่่กําาห์นดไวิ
ป็ลก้ ฝ่ังการป็ฏิิบัติงานโดยย่ดค่านิยมที่งั 4
ใชสภาพเห์ตุการณ์จัริง (ห์รือคาดวิ่าจัะเกิดข่นจัริง)ในการพัฒนาบุคลากรให์ ม่องค์ควิามร้ และ ที่ักษะในการป็ฏิิบัติงานที่่ห์ลากห์ลายและที่ันสมัย
ส่งเสริมการแลกเป็ล่ยนขอ ม้ลข่าวิสาร แนวิป็ฏิบิ ัติที่่ด่ภายในห์น่วิยงาน
ให์ควิามสาํา คัญกับการป็ระเมินผลที่งั ระดับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธข์ ัน สุดที่า ย
พัฒนาบุคลากรให์ม่ควิามเช่ยวิชาญในภารกิจัห์ลัก สามารถป็ฏิิบัติงาน ไดแบบเบ็ดเสร็จัในตัวิคนเด่ยวิ เขาใจัและยอมรับในควิามห์ลากห์ลายของ ศาสตร์ต่าง ๆ รับร้และป็รับตัวิต่อการเป็ล่ยนแป็ลงไดอ ย่างรวิดเร็วิ รวิมที่ัง เป็็นนักเจัรจัาเพอื สรา งแนวิร่วิมและพันธมิตร
ส่งเสริมการแลกเป็ล่ยนขอ ม้ลข่าวิสาร แนวิป็ฏิบิ ัติที่่ด่ ภายในห์น่วิยงาน
ให์ควิามสําาคัญกับการป็ระเมินผลที่ังระดับ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลลัพธ์ ขันสุดที่า ย


   518   519   520   521   522