Page 518 - NEIC_FINAL REPORT
P. 518

                            3 - 20
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
เป้าประสงค์ ตัวิชิ่้วิัด
ยุุทำธ์ศาสตร์ทำ่ 2: สนับสนุนข็้อ่มูล สารสนเทำศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพ่อ่บรรลุยุุทำธ์ศาสตร์กระทำรวิงพลังงาน
กลยุุทำธ์์
1. ขอม้ล สารสนเที่ศ บที่วิิเคราะห์์ ตัวิแบบ รอ ยละของกลมุ่ ตวิั อยา่ งผร้ บั บรกิ ารที่ม่ ค่ วิามพง่ พอใจัตอ่ การบรกิ าร ในระดบั ที่่ 4-5 (เกณฑ์์ พยากรณ์ดานพลังงานม่มาตรฐานตรงตาม ป็ระเมิน5ระดับ)
ผลักดันการออกกฎห์มายที่่สนับสนุนการป็ฏิิบัติงาน
ควิามตองการของผ้ใชบริการ
จั ํา า น วิ น ร ป็้ แ บ บ ก า ร บ ร กิ า ร ข อ ม ล้ ส า ร ส น เ ที่ ศ บ ที่ วิ เิ ค ร า ะ ห์ ์ แ ล ะ ก า ร ค า ด ก า ร ณ ์ ด า น พ ล งั ง า น
ส ่ ง ม อ บ บ ร ิ ก า ร ที่ ม่ ่ ค ุ ณ ภ า พ ส ร า ง ค วิ า ม ม ั น ใ จั แ ก ่ ผ ้ ร ั บ บ ร ิ ก า ร
สดั สวิ่ นของจัําานวินการคาดการณ/์ พยากรณที่์ จั่ ดั ที่ําาได ตอ่ จัําานวินการคาดการณ/์ พยากรณ์ ที่่ตองจััดที่ําาที่ังห์มดในชวิ่ ง 5 ป็ี
การสรา งเครอื ขา่ ยระดบั ป็ระเที่ศตงั แตต่ น นําาจันถง่ ป็ลายนําาของอตุ สาห์กรรม พลงั งาน รวิมที่งั เครอื ขา่ ยวิชิ าการดา นพลงั งานและเครอื ขา่ ยดา นสารสนเที่ศ
จัําานวินระบบสนบั สนนุ การตดั สนิ ใจัดา นพลงั งานที่ไ่ ดร บั การพฒั นา/ป็รบั ป็รงุ ป็ระสที่ิ ธภิ าพ ระบบการให์บริการไดรับมาตรฐานระดับสากล
ให์ควิามสําาคัญต่อการศ่กษาและตอบสนองควิามตองการและขอสงสัยของ ผ้รับบริการในป็ระเด็นต่าง ๆ
สดั สวิ่ นของจัําานวินรายงาน/บที่วิเิ คราะห์์ ที่จั่ ดั ที่ําาได ตอ่ จัําานวินรายงานที่ต่ อ งจัดั ที่ําาที่งั ห์มด ในช่วิง 5 ป็ี
การบรห์ิ ารเที่คโนโลย่สารสนเที่ศตอ งเป็็นไป็ตามมาตรฐานสากล
ระบบฐานขอม้ล และระบบสารสนเที่ศ ไดรับมาตรฐานระดับสากล สัดส่วินของจัําานวินขอม้ลที่่จััดที่ําาได ต่อจัําานวินขอม้ลที่่ตองจััดที่ําาที่ังห์มดในชวิ่ ง 5 ป็ี
จัดั ที่ําาขนั ตอนป็ฏิบิ ตั งิ าน มาตรฐานการป็ฏิบิ ตั งิ านและบงั คบั ใชอ ยา่ งเครง่ ครดั ในทีุ่กระบบงาน กระบวินงาน
ให์ควิามสําาคัญกับการตรวิจัสอบควิามถ้กตองและเห์มาะสม ในทีุ่กขันตอน โดยเฉพาะการเผยแพรข่ อม้ลให์แ ก่ผ้รับบริการ
ส่งเสริมการสรา งนวิัตกรรม โดยเฉพาะการใช Artificial Intelligence และ Machine Learning   516   517   518   519   520