Page 521 - NEIC_FINAL REPORT
P. 521

3.3 แผนทำ่นําาทำาง (Roadmap)
ในการจัดั ที่าํา แผนที่น่ าํา ที่างของศน้ ยฯ์ จัะพจัิ ารณาจัากการบรรลเุ ป็า้ ป็ระสงคข์ องศน้ ยฯ์ โดยป็ระเดน็ การพจัิ ารณาป็ระกอบดวิ ย
1. ป็ระเภที่ของห์น่วิยงาน ซึ่่งห์มายถ่งสถานะของศ้นย์ฯ ในอนาคตวิ่าจัะอย้่ในป็ระเภที่ใด (ส่วินราชการ รัฐวิิสาห์กิจั องค์การมห์าชน ห์น่วิยงานของรัฐร้ป็แบบให์ม่ ห์รือ ห์น่วิยบริการร้ป็แบบพิเศษ)
2. ตวิั แบบธรุ กจัิ ของศน้ ยฯ์ (Business Model) ซึ่ง่ ในการศก่ ษาครงั นไ่ ดเ ลอื กใชต วิั แบบการวิเิ คราะห์ธ์ รุ กจัิ คอื Business Model Canvas (BMC) ของ Alexander Osterwalder & Yves Pigneur
ส่วินป็ระกอบสําาคัญในการออกแบบตัวิแบบธุรกิจัที่่ด่ ตอ งตอบสนองต่อป็ระเด็นที่งั สาม คือ
• Product solution fit คือ การที่ําา Value Proposition Canvas ป็ระกอบดวิยการที่ําานโยบาย/กจัิ กรรม/บริการ ให์ตอบโจัที่ย์ล้กคา โดยการสังเกตและห์าขอม้ลจัากควิามตอ งการของล้กคา
• Product market fit คือ การม่กระบวินการเพือให์ที่ราบแนวิคิด/ควิามตอ งการจัากล้กคาโดยตรง นาํา มาสรา งสรรค์ ออกแบบ ที่ําาให์ล้กคาเห์็นนโยบาย/กจัิ กรรม/บริการแลวิอยากใช
• Business model fit คือ การที่บที่วินวิ่าสิงที่่คิดจัะที่ําา สอดคลองกันที่ังห์มดใน business model canvas ห์รือไม่ ถาไม่ใช่ จัะไม่เกิดธุรกิจัที่่ด่ ควิรวินกลับไป็ศ่กษาให์มต่ ังแต่ขอแรก
องค์ป็ระกอบของ BMC ป็ระกอบดวิย 9 ส่วิน โดยม่รายละเอ่ยดดังน่
1. ValueProposition(VP)สิงที่่เป็็นคุณค่าของศน้ ย์ฯที่่จัะส่งไป็ให์กลุ่มเป็้าห์มายผ่านร้ป็แบบบริการต่างๆเริมจัาก ที่ําาควิามเขา ใจัป็ญั ห์าของผใ้ ช และพจัิ ารณาวิา่ บรกิ ารของศน้ ยฯ์ สามารถแกป็ ญั ห์าของลก้ คา ไดอ ยา่ งเห์มาะสมห์รอื ไม่ บรกิ ารดงั กลา่ วิ ม่ควิามแตกต่างที่่ด่กวิ่าของห์น่วิยงานอืน ๆ อย่างไร ซึ่่งจัะสะที่อนถ่งคุณค่าของสินคาและบริการ
2. Customer Segment (CS) ผ้รับบริการ
กลุ่มเป็้าห์มายที่่จัะมาใชบริการของศ้นย์ฯ เพราะบริการของศ้นย์ฯ สามารถแกป็ัญห์าห์รือตอบสนองควิามตองการ
ของพวิกเขาได เช่น สารสนเที่ศตรงป็ระเด็น ที่ันสมัย ใชเที่คโนโลยใ่ ห์ม่ ป็ระสิที่ธิภาพการใชงาน สามารถป็รับแต่งส่วินป็ระกอบ ไดตามใจั เขาถ่งไดง่าย
ในภาครัฐ กลุ่มเป็้าห์มายม่ไดห์ลายแบบ แต่แบ่งเป็็นสองกลุ่มห์ลัก คือ กลุ่มที่่ไดรับผลจัากแผนงาน โครงการ ของรัฐ เชน่ กลมุ่ ผร้ บั บรกิ าร กลมุ่ ผไ้ ดร บั ผลกระที่บ กบั กลมุ่ ที่เ่ ป็น็ ผส้ นบั สนนุ ที่รพั ยากรให์แ กภ่ าครฐั เชน่ ผอ้ นมุ ตั งิ บป็ระมาณ กลมุ่ ผใ้ ห์ที่ นุ
ตัวิอ่ยุ่าง
กลุ่มที่่ไดรับผลจัากแผนงาน แผนงานโครงการ ของรัฐ : ครัวิเรือนเป็้าห์มายในแผนพลังงานชุมชน ผ้ป็ระกอบการคา นําามันเชือเพลิง (ป็ระเภที่สถาน่บริการ) ตาม พ.ร.บ. การคานาํา มันเชือเพลิง พ.ศ. 2543 ผป็้ ระกอบการอุตสาห์กรรมในจัังห์วิัด กลุ่มที่่เป็็นผ้สนับสนุนที่รัพยากรให์แก่ภาครัฐ : คณะกรรมาธิการงบป็ระมาณ คณะกรรมการกลันกรองกองทีุ่นเพอื การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน
3. Channels (CH) ช่องที่างในการส่งมอบบริการ ให์ถ่งผ้รับบริการ
ช่องที่างในการส่งมอบมไ่ ดที่ังการที่่ภาครัฐเขาห์าป็ระชาชน ป็ระชาชนเขาห์ารัฐ ห์รือกระที่ัง การดําาเนินการบนโลก ออนไลน์
4. Customer Relationship (CR) การสรางควิามสัมพันธ์ที่ด่ ่กับผ้รับบริการ
การสรางควิามสัมพันธ์ที่ด่ ่เพือให์เกิดควิามร้ส่กที่่ด่ ควิามไวิวิางใจั การสรางควิามร่วิมมือระห์วิ่างกัน รวิมถ่งการช่วิยนําาเสนอ
ดานมุมอืน ๆ นอกจัากบริการ
ตัวิอ่ยุ่าง
การมช่ อ่ งที่างสอื สารและรบั ฟ้งั ควิามเห์น็ ของลก้ คา ที่งั ดา นสอื วิที่ิ ยุ การจัดั ป็ระชมุ ป็ระจัําาเดอื นห์รอื จัดั เป็น็ กรณพ่ เิ ศษ สือออนไลน์ เช่น Facebook
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 - 23

   519   520   521   522   523