Page 522 - NEIC_FINAL REPORT
P. 522

5. Revenue Streams (RS) ช่องที่างที่่ผลป็ระโยชน์เขามาส้่ห์นวิ่ ยงานซึ่่งจัะไดรับจัากการให์บ ริการ ช่องที่างจัะอย้่ใน ร้ป็ตัวิเงินเช่นงบป็ระมาณงบโครงการรายไดจัากการให์บริการขอมล้ ห์รือให์คําาป็ร่กษา(ถาม)่ ค่าพืนที่วิ่ างbannerบนเวิ็บไซึ่ต์ เงินสนับสนุนจัากผ้เก่ยวิของ เงินบริจัาค
6. Key Resources (KR) ที่รพั ยากรห์ลกั ที่ใ่ ชใ นการดําาเนนิ การของศน้ ยฯ์ ที่จั่ ําาเป็น็ ในการให์บ รกิ ารจันบรรลเุ ป็า้ ป็ระสงค์ ที่รัพยากรห์ลักโดยสามารถแบ่งเป็็น
- บุคลากรที่่เป็็นแก่นของบริการ เช่น ที่่มงาน ผ้เช่ยวิชาญที่่ม่ควิามร้ ที่ักษะและป็ระสบการณ์
- เครืองมือและอุป็กรณ์ เช่น คอมพิวิเตอร์ เที่คโนโลย่ ระบบสารสนเที่ศ
- อืน ๆ เช่น ขอม้ลและสารสนเที่ศ ควิามสัมพันธก์ ับผ้เก่ยวิของ กฎห์มายที่่สนับสนุนการป็ฏิบิ ัติงาน
7. Key Activity (KA) กจัิ กรรมห์ลักของศ้นย์ฯ ที่่จัําาเป็็นในการให์บริการจันบรรลุเป็้าป็ระสงค์กิจักรรมห์ลักตองเป็็น สิงที่่เป็็นแก่น เป็็นจัุดแข็ง ในการสรางคุณค่าของ สนพ. เพือให์ล้กคาพ่งพอใจั
ตัวิอ่ยุ่าง
ในภารกจัิ การดแ้ ลควิามป็ลอดภยั และสงิ แวิดลอ มของกจัิ การนําามนั เชอื เพลงิ คอื การออกตรวิจั สถานป็ระกอบกจัิ การ 8. Key Partners (KP) พันธมิตรห์ลัก
พันธมิตรที่่ช่วิยสนับสนุนให์บริการเกิดผลสําาเร็จัตามเป็้าป็ระสงค์ เพือที่าํา ให์เพิมป็ระสิที่ธิผล ป็ระสิที่ธิภาพ อ่กที่ังยัง ช่วิยเติมเต็มควิามตองการของล้กคาดวิย บางครังอาจัจัะพิจัารณารวิมไป็ถ่งการด่งค้่กรณ่ เขามาเป็็นพันธมิตรดวิย
ห์น่วิยงานและพันธมิตรจัําาเป็็นตองที่ําาขอตกลงที่่ชัดเจันระห์วิ่างกันที่ังดานกระบวินการที่ําางาน การเก็บรักษาขอม้ล ควิามลับ การใชที่รัพยากร เป็็นตน
ตัวิอ่ยุ่าง
กรมต่าง ๆ ในกระที่รวิงพลังงาน สาํา นักงานคณะกรรมการกําากับกิจัการพลังงาน ห์นวิ่ ยงานรัฐ ที่่เก่ยวิของ สถาบัน การศ่กษา ที่่ป็ร่กษา ผ้นําาชุมชนในพนื ที่่ ห์อการคาจัังห์วิัด อุตสาห์กรรมจัังห์วิัด
9. Cost Structure โครงสรางตนทีุ่นและค่าใชจั่ายการดาํา เนินนโยบาย แผนงาน แบ่งออกเป็็น
- ตนทีุ่นคงที่่ เช่น เงินเดือนขาราชการ ค่าเดินเครืองและค่าดแ้ ลรักษาอุป็กรณ์
- ตนทีุ่นผันแป็ร เช่น ค่านําา ค่าไฟ้ ค่านําามัน ค่าเดินที่าง ค่าจัา งพนักงาน ค่าจัา งวิิที่ยากร
- ตนทีุ่นดานการป็ระชาสัมพันธ์ เช่น ค่าติดตงั ป็้ายโฆษณา ค่าจััดสัมมนา
- ตนทีุ่นซึ่่งเกิดจัากค่าใชจั่ายอืน ๆ เช่น ค่าซึ่่อมอาคาร ค่าซึ่่อมรถยนต์ ค่าเช่า Servers การจััดกลุ่มองค์ป็ระกอบที่ัง9ของBMCเพือให์เขาใจัไดง่ายข่นสามารถแบ่งได4กลมุ่ คือ
o WhatคือValuePropositionเป็็นตัวิเชือมที่งัห์มด
o Whoคือส่วินของล้กคาCustomerSegments,ChannelและCustomerRelationship
o Howคือส่วินของการผลิตที่ังKeyresources,Keyactivities,และKeypartners
o Money คอื สวิ่ นการเงนิ (และผลป็ระโยชน)์ ที่งั ในดา นตน ที่นุ cost structure และดา นรายได revenue streams
 3 - 24
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   520   521   522   523   524