Page 519 - NEIC_FINAL REPORT
P. 519

                            Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 - 21
เป้าประสงค์
ตัวิชิ่้วิัด
กลยุุทำธ์์
2. ผ้อย่้ในห์่วิงโซึ่่อุป็ที่านไดรับป็ระโยชน์ จัากการดําาเนินการของศ้นย์ฯ
รอยละของห์นวิ่ ยงานที่่ไดป็ระโยชนจั์ ากการดําาเนินการรวิ่ มกับศ้นย์ฯ
ส่งเสริมการสรางนวิัตกรรม โดยเฉพาะการใช Artificial Intelligence และ Machine Learning
ยุุทำธ์ศาสตร์ทำ่ 3: เป็นอ่งค์การสมรรถืนะสูง
1. เป็็นค่า best practice ให์กับศ้นย์ขอม้ลอืน ในป็ระเที่ศ
จัําานวิน best practice ให์กับศน้ ย์ขอม้ลอืนในป็ระเที่ศ
ป็รับโครงสรา งองค์การให์ร องรับทีุ่กภารกิจั
รอยละของกลุ่มตัวิอย่างห์นวิ่ ยงานที่ด่ ําาเนินการกับศ้นย์ฯ ที่่ม่ควิามพ่งพอใจัต่อป็ระโยชน์ ที่่รับจัากศ้นย์ฯ ในระดับที่่ 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระดับ)
สรางป็ระโยชน์ให์แ ก่ห์น่วิยงานที่่แลกเป็ล่ยนขอ ม้ล
สัดส่วินของจัําานวินขอม้ลที่่ไดรับแลวิ ต่อจัําานวินขอม้ลที่่ตองไดรับที่ังห์มดในชวิ่ ง 5 ป็ี
ให์ควิามสําาคัญกับการตรวิจัสอบควิามถ้กตองและเห์มาะสมในทีุ่กขันตอน โดยเฉพาะการเผยแพรข่ อม้ลให์แ ก่ผ้รับบริการ
สดั สวิ่ นของจัําานวินห์นวิ่ ยงานที่่สง่ ขอ ม้ลให์ศ ้นยฯ์ แลวิ ตอ่ จัําานวินห์นวิ่ ยงานที่ัง ห์มดที่่ตอ ง ส่งขอม้ลในช่วิง 5 ป็ี
การสรา งเครอื ขา่ ยระดบั ป็ระเที่ศตงั แตต่ น นําาจันถง่ ป็ลายนําาของอตุ สาห์กรรม พลงั งาน รวิมที่งั เครอื ขา่ ยวิชิ าการดา นพลงั งานและเครอื ขา่ ยดา นสารสนเที่ศ
ป็ลก้ ฝ่ังการป็ฏิิบัติงานโดยย่ดค่านิยมที่งั 4
ผลักดันให์ผ้บรห์ิ ารและบุคลากรนาํา เครืองมือการบรห์ิ ารมาป็ระยุกต์ใช
ออกแบบระบบงาน กระบวินการ ขันตอนป็ฏิบิ ัติงานให์มค่ วิามคล่องตวิั และ ม่ป็ระสที่ิ ธิภาพ เนนการนําาเที่คโนโลย่ที่่ที่ันสมัยมาป็ระยุกต์ใช
ให์ค วิามสําาคญั กบั การควิบคมุ ภายในและการตรวิจัสอบภายในเพอื ลดควิาม ผิดพลาดและการสญ้ เสย่
พฒั นาบคุ ลากรให์ม ค่ วิามเชย่ วิชาญในภารกจัิ ห์ลกั สามารถป็ฏิบิ ตั งิ านไดแ บบ เบด็ เสรจั็ ในตวิั คนเดย่ วิเขา ใจัและยอมรบั ในควิามห์ลากห์ลายของศาสตรต์ า่ งๆ รบั รแ้ ละป็รบั ตวิั ตอ่ การเป็ลย่ นแป็ลงไดอ ยา่ งรวิดเรวิ็ รวิมที่งั เป็น็ นกั เจัรจัาเพอื สรางแนวิร่วิมและพันธมิตร   517   518   519   520   521