Page 517 - NEIC_FINAL REPORT
P. 517

                                 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 - 19
เป้าประสงค์ ตัวิชิ่้วิัด ยุุทำธ์ศาสตร์ทำ่ 1: สร้างควิามโปร่งใสให์ส้ ังคมเชิ่อ่ถื่อ่ในการบริห์ารพลังงานข็อ่งรัฐบาล
กลยุุทำธ์์
1. ตอบขอสงสัยดานพลังงานให์แก่สังคมได อย่างเห์มาะสม : ตรงป็ระเด็น เขาใจัง่าย
รอยละของกลุ่มตัวิอย่างที่ม่ ่ พง่ พอใจัต่อการช่แจังขอเที่็จัจัริงให์แก่สังคม ในระดับที่่ 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระดับ)
1. ให์ควิามสําาคัญต่อการศ่กษาและตอบสนองควิามตองการและ ขอสงสัยของผ้รับบริการในป็ระเด็นต่าง ๆ
2. เผยแพร่ขอม้ล สารสนเที่ศ การพยากรณ์ ดานพลังงานแก่ทีุ่กภาคส่วินไดอย่างม่ ป็ระสิที่ธิภาพและป็ระสิที่ธิผล
จัําานวินช่องที่างการบริการขอม้ล สารสนเที่ศ บที่วิิเคราะห์์ และการคาดการณ์ ดาน พลังงาน
ส่งมอบบริการที่่ม่คุณภาพ สรางควิามมันใจั ผ่านช่องที่างที่่ตรงตามควิาม ตองการแก่ผ้รับบริการ
อัตราควิามถก้ ตองของบริการขอ ควิามสัน แจังเตือน ป็ัญห์าดานพลังงาน รอยละของผ้กด like ห์รือ share ต่อจัาํา นวินผ้ชม
2. ให์ควิามสําาคัญกับการตรวิจัสอบควิามถ้กตองและเห์มาะสม ในทีุ่ก ขันตอน โดยเฉพาะการเผยแพรข่ อม้ลสส้่ าธารณะ
ช่วิงเวิลาในการให์บ ริการ
จัําานวินเครือข่ายที่ช่ ่วิยเผยแพร่ขอม้ล สารสนเที่ศ ผลการวิิเคราะห์์และการคาดการณ์ จัําานวินผ้เขาถง่ และใชบริการ (ราย)
ระบบการให์บริการไดรับมาตรฐานระดับสากล
การสรางเครือข่ายระดับป็ระเที่ศที่่สนับสนุนการป็ระชาสัมพันธ์ การสราง ควิามเขาใจัให์แ ก่สังคม
3. ส่งเสริมการสรางนวิัตกรรม โดยเฉพาะการใช Artificial Intelligence และ Machine Learning
ให์ควิามสําาคัญต่อการศ่กษาและตอบสนองควิามตองการและขอสงสัยของ ผ้รับบริการในป็ระเด็นต่าง ๆ
ให์ควิามสําาคัญกับการตรวิจัสอบควิามถ้กตองและเห์มาะสมในทีุ่กขันตอน โดยเฉพาะการเผยแพรข่ อม้ลสส้่ าธารณะ
จัดั ที่ําาขนั ตอนป็ฏิบิ ตั งิ าน มาตรฐานการป็ฏิบิ ตั งิ านและบงั คบั ใชอ ยา่ งเครง่ ครดั ในทีุ่กระบบงาน กระบวินงาน
ส่งเสริมการสรา งนวิัตกรรม โดยเฉพาะการใช Artificial Intelligence และ Machine Learning

   515   516   517   518   519