Page 516 - NEIC_FINAL REPORT
P. 516

                                                  3 - 18
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
เป้าประสงค์
ตัวิชิ้่วิัด
เป้าห์มายุ
64 65 66 67 68 69
2. ผ้อย่้ในห์่วิงโซึ่่อุป็ที่านไดรับป็ระโยชน์จัาก การดําาเนินการของศ้นย์ฯ
รอยละของห์นวิ่ ยงานที่่ไดป็ระโยชนจั์ ากการดําาเนินการรวิ่ มกับศ้นย์ฯ
60 70 80 90 80 80 85 85
90 90 90 90
ยุุทำธ์ศาสตร์ทำ่ 3: เป็นอ่งค์การสมรรถืนะสูง
1. เป็็นค่า best practice ให์กับศ้นย์ขอม้ลอืน ในป็ระเที่ศ
- 1 2 3
4 5 90 90
2. บคุ ลากรมค่ ณุ ลกั ษณะและสมรรถนะตามเป็า้ ห์มายที่่กําาห์นดไวิ
จัําานวิน best practice ให์กับศน้ ย์ขอม้ลอืนในป็ระเที่ศ รอยละของบุคลากรที่่ม่คุณสมบัติและควิามสามารถตามเป็้าห์มาย 70
80 90 90
รอ ยละของกลมุ่ ตวิั อยา่ งห์นวิ่ ยงานที่ด่ ําาเนนิ การกบั ศน้ ยฯ์ ที่ม่ ค่ วิามพง่ พอใจั ตอ่ ป็ระโยชน์ ที่่รับจัากศ้นย์ฯ ในระดับที่่ 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระดับ)
สัดส่วินของจัําานวินขอม้ลที่่ไดรับแลวิ ต่อจัําานวินขอม้ลที่่ตองไดรับที่ังห์มดในชวิ่ ง 5 ป็ี
0.3 0.5 0.8 0.9 11 0.3 0.5 0.8 0.9 11
สดั สวิ่ นของจัําานวินห์นวิ่ ยงานที่่สง่ ขอ ม้ลให์ศ ้นยฯ์ แลวิ ตอ่ จัําานวินห์นวิ่ ยงานที่ัง ห์มดที่่ตอ ง ส่งขอม้ลในช่วิง 5 ป็ี


   514   515   516   517   518