Page 515 - NEIC_FINAL REPORT
P. 515

                                                Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 - 17
เป้าประสงค์
ตัวิชิ้่วิัด
เป้าห์มายุ
64 65 66 67 68 69
ควิามตองการของผ้ใชบริการ
จัําานวินรป็้ แบบการบรกิ ารขอ มล้ สารสนเที่ศ บที่วิเิ คราะห์์ และการคาดการณ์ ดา นพลงั งาน
25 3 25 3 0.3
50 5 30 5 0.5
75 7 40 7 0.8
100 9 50 9
100 100 11 13 70 90 11 13
ช่วิงเวิลาในการให์บริการ
เวิลา เวิลา เวิลา ราชการ ราชการ ราชการ
24/7
24/8
24/9
จัําานวินเครือข่ายที่ช่ ่วิยเผยแพร่ขอม้ล สารสนเที่ศ ผลการวิิเคราะห์์และการคาดการณ์ จัําานวินผ้เขาถง่ และใชบริการ (ราย)
ระบบการให์บริการไดรับมาตรฐานระดับสากล
10 0.5 M 3
15 1 M 5
20 2 M 7
25 4 M 9
30 10 M 11
35 20 M 13
ยุุทำธ์ศาสตร์ทำ่ 2: สนับสนุนข็้อ่มูล สารสนเทำศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพ่อ่บรรลุยุุทำธ์ศาสตร์กระทำรวิงพลังงาน
1. ขอม้ล สารสนเที่ศ บที่วิิเคราะห์์ ตัวิแบบ รอ ยละของกลมุ่ ตวิั อยา่ งผร้ บั บรกิ ารที่ม่ ค่ วิามพง่ พอใจัตอ่ การบรกิ ารในระดบั ที่่ 4-5 (เกณฑ์์ พยากรณ์ดานพลังงานม่มาตรฐานตรงตาม ป็ระเมิน5ระดับ)
80
80
85
85 90 90
ระบบการให์บริการไดรับมาตรฐานระดับสากล
ระบบฐานขอม้ล และระบบสารสนเที่ศ ไดรับมาตรฐานระดับสากล
จัําานวินระบบสนบั สนนุ การตดั สนิ ใจัดา นพลงั งานที่ไ่ ดร บั การพฒั นา/ป็รบั ป็รงุ ป็ระสที่ิ ธภิ าพ
สดั สวิ่ นของจัําานวินการคาดการณ/์ พยากรณที่์ จั่ ดั ที่ําาได ตอ่ จัําานวินการคาดการณ/์ พยากรณ์ ที่่ตองจััดที่ําาที่ังห์มดในชวิ่ ง 5 ป็ี
0.9 11 0.9 11 0.9 11
สดั สวิ่ นของจัําานวินรายงาน/บที่วิเิ คราะห์์ ที่จั่ ดั ที่ําาได ตอ่ จัําานวินรายงานที่ต่ อ งจัดั ที่ําาที่งั ห์มด ในช่วิง 5 ป็ี
0.3 0.3
0.5 0.5
0.8 0.8
สัดส่วินของจัําานวินขอม้ล ที่่จััดที่ําาได ต่อจัําานวินขอม้ลที่่ตองจััดที่ําาที่ังห์มดในชวิ่ ง 5 ป็ี
จัันที่ร์ - ศุกร์
จัันที่ร์ - ศุกร์
ตลอด สัป็ดาห์์

   513   514   515   516   517