Page 514 - NEIC_FINAL REPORT
P. 514

                                                               3 - 16
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
3.2.3 เป้าห์มายุและตวิั ชิ่้วิัดควิามสําาเร็จุ เป้าประสงค์
ตัวิชิ้่วิัด
64 65
เป้าห์มายุ 66 67 70 70
68 69
1. สังคมม่ควิามเชือถือต่อการบริห์ารพลังงาน มากข่น
รอ ยละของกลมุ่ ตวิั อยา่ งที่ม่ ค่ วิามเชอื มนั ตอ่ การบรห์ิ ารพลงั งานของรฐั บาล ในระดบั ที่่ 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระดับ)
60 65 70 75
70 70
2. กลุ่มเป็้าห์มายม่ควิามเชือถือต่อผลผลิตของ ศ้นย์ ฯ
รอยละของกลุ่มตัวิอย่างผ้รับบริการที่่ม่ควิามเชือมันต่อขอม้ลที่่ไดรับ ในระดับที่่ 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระดับ)
ยุุทำธ์ศาสตร์ทำ่ 1: สร้างควิามโปร่งใสให์ส้ ังคมเชิ่อ่ถื่อ่ในการบริห์ารพลังงานข็อ่งรัฐบาล
รอ ยละของกลมุ่ เป็า้ ห์มายที่ม่ ค่ วิามเขา ใจัตอ่ การจัดั การธรุ กจัิ พลงั งานของภาครฐั ในระดบั ที่่ 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระดับ)
80 80
80 80
รอยละการชแ่ จังป็ระเด็นข่าวิที่ที่่ ันต่อสถานการณ์พลังงาน
90 90 80 85
100 100 90 90
100   100
100   100
รอยละของกลุ่มเป็้าห์มายที่ม่ ่ควิามเขาใจัต่อขอม้ลสารสนเที่ศ การคาดการณ์ ในระดับที่่ 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระดับ)
85 85
90 90
100 100
1. ตอบขอสงสัยดานพลังงานให์แก่สังคมได รอยละของกลุ่มตัวิอย่างที่ม่ ่ควิามพง่ พอใจัต่อการช่แจังขอเที่็จัจัริงให์แก่สังคม ในระดับที่่ อย่างเห์มาะสมได : ตรงป็ระเด็น เขาใจัง่าย 4-5 (เกณฑ์์ป็ระเมิน 5 ระดับ)
60 65
70 70
70 70
อัตราควิามถก้ ตองของบริการขอ ควิามสัน แจังเตือน ป็ัญห์าดานพลังงาน
100 100 60 70
100 100 80 80
100 100 80 80
รอยละของผ้กด like ห์รือ share ต่อจัําานวินผ้ชม
2. เผยแพร่ขอม้ล สารสนเที่ศ การพยากรณ์ จัําานวินชอ่ งที่างการบรกิ ารขอ มล้ สารสนเที่ศ บที่วิเิ คราะห์์ และการคาดการณด์ า นพลงั งาน 345678 ดานพลังงานแก่ทีุ่กภาคส่วินไดอย่างม่
ป็ระสิที่ธิภาพและป็ระสิที่ธิผล


   512   513   514   515   516