Page 513 - NEIC_FINAL REPORT
P. 513

8. จััดที่าํา ขันตอนป็ฏิิบัติงาน มาตรฐานการป็ฏิิบัติงานและบังคับใชอย่างเคร่งครัด ในทีุ่กระบบงาน กระบวินงาน 9. ส่งเสริมการสรางนวิัตกรรม โดยเฉพาะการใช Artificial Intelligence และ Machine Learning ยุุทำธ์ศาสตร์ทำ่ 3: เป็นอ่งค์กรสมรรถืนะสูง
คําาอธิบาย : เป็็นการดําาเนินการภายในองค์กรเพือให์พันธกิจัที่ัง 4 ขอ เป็็นไป็อย่างม่ป็ระสิที่ธิผลและป็ระสิที่ธิภาพ
มากที่่สุด
เป้าประสงค์ข็อ่งยุทำุ ธ์ศาสตร์ :
1. เป็็น Best Practice ให์กับศน้ ย์ขอม้ลอืนในป็ระเที่ศ
2. บุคลากรม่คุณลักษณะและสมรรถนะตามเป็้าห์มายที่่กําาห์นดไวิ
กลยุุทำธ์์ :
1. ป็รับโครงสรางองค์กรให์รองรับทีุ่กภารกจัิ
2. ป็ล้กฝ่ังการป็ฏิิบัติงานโดยย่ดค่านิยมที่ัง 4
3. ผลักดันให์ผ้บรห์ิ ารและบุคลากรนาํา เครืองมือการบริห์ารมาป็ระยุกต์ใช
4. ออกแบบระบบงาน กระบวินการ ขันตอนป็ฏิิบัติงานให์ม่ควิามคล่องตัวิและม่ป็ระสิที่ธิภาพ เนนการนําา
เที่คโนโลยที่่ ่ที่ันสมัยมาป็ระยุกต์ใช
5. ให์ค วิามสําาคัญกับการควิบคุมภายในและการตรวิจัสอบภายในเพอื ลดควิามผิดพลาดและการสญ้ เส่ย
6. พัฒนาบุคลากรให์ม่ควิามเช่ยวิชาญในภารกจัิ ห์ลัก สามารถป็ฏิิบัติงานไดแ บบเบ็ดเสร็จัในตวิั คนเด่ยวิ มค่ วิาม
เขา ใจัและยอมรบั ในควิามห์ลากห์ลายของศาสตรต์ า่ ง ๆ รบั รแ้ ละป็รบั ตวิั ตอ่ การเป็ลย่ นแป็ลงไดอ ยา่ งรวิดเรวิ็ รวิมที่งั เป็น็ นกั เจัรจัา เพือสรางแนวิร่วิมและพันธมิตร
7. ใชสภาพเห์ตุการณ์จัริง (ห์รือคาดวิ่าจัะเกิดข่นจัริง) ในการพัฒนาบุคลากรให์ม่องค์ควิามร้ และ ที่ักษะในการ ป็ฏิิบัติงานที่่ห์ลากห์ลายและที่ันสมัย
8. ส่งเสริมการแลกเป็ล่ยนขอม้ลข่าวิสาร แนวิป็ฏิบิ ัติที่่ด่ภายในห์นวิ่ ยงาน
9. ให์ค วิามสําาคัญกับการป็ระเมินผลที่ังระดับ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ขันสุดที่า ย
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 - 15


   511   512   513   514   515