Page 512 - NEIC_FINAL REPORT
P. 512

3.2.2 ยุุทำธ์ศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุุทำธ์์
จัากการศ่กษาพบวิ่าควิรกําาห์นดยุที่ธศาสตร์ของศ้นย์ฯ จัําานวิน 3 ยุที่ธศาสตร์ โดยยุที่ธศาสตร์ที่่ 1 เป็็นการ ให์บริการป็ระชาชน ป็ระชาสังคม ยุที่ธศาสตร์ที่่ 2 เป็็นการให์บริการแก่ห์น่วิยงานที่่ม่ส่วินเก่ยวิของกับการบริห์ารพลังงาน ของป็ระเที่ศ และ ยุที่ธศาสตร์ที่่ 3 เป็็นการพัฒนาองค์กรให์มส่ มรรถนะส้งเพือตอบสนองต่อการบรรลยุ ุที่ธศาสตร์ที่่ 1-2 โดยม่ รายละเอ่ยดแต่ละยุที่ธศาสตร์ ดังน่
ยุุทำธ์ศาสตร์ทำ่ 1: สร้างควิามโปร่งใสให์้สังคมเชิ่อ่ถื่อ่ในการบรห์ิ ารพลังงานข็อ่งรัฐบาล
คําาอธิบาย : เป็็นการดําาเนินการตามพันธกิจัที่ัง 4 ขอ เพือตอบสนองต่อยุที่ธศาสตร์ที่่ 4 ของกระที่รวิงพลังงาน ‘การเป็น็ องคก์ รสมรรถนะสง้ ที่ย่ ด่ มนั ในห์ลกั ธรรมาภบิ าล’ ในสวิ่ นกลยทีุ่ ธ์ 4.3.1 ‘เสรมิ สรา งควิามสมั พนั ธที่์ ด่ แ่ ละสรา งการมส่ วิ่ นรวิ่ ม ของภาคป็ระชาชน’ และกลยุที่ธ์ 4.3.3 ‘เป็็นองค์กรที่่น่าเชือถือ โป็ร่งใส ตรวิจัสอบได’
เป้าประสงค์ข็อ่งยุทำุ ธ์ศาสตร์ :
1. ตอบขอ สงสัยดานพลังงานให์แก่สังคมไดอย่างเห์มาะสมได : ตรงป็ระเด็น เขาใจัง่าย
2. เผยแพรข่ อม้ลสารสนเที่ศการพยากรณ์ดานพลังงานแก่ทีุ่กภาคส่วินไดอย่างม่ป็ระสิที่ธิภาพและป็ระสิที่ธิผล กลยุุทำธ์์ :
1. ส่งมอบบริการม่คุณภาพ สรางควิามมนั ใจั ผ่านช่องที่างที่่ตรงตามควิามตอ งการแก่ผ้รับบริการ
2. การสรา งเครือข่ายระดับป็ระเที่ศที่่สนับสนุนการป็ระชาสัมพันธ์ การสรางควิามเขาใจัให์แก่สังคม
3. ให์ค วิามสําาคัญต่อการศ่กษาและตอบสนองควิามตองการและขอสงสัยของผ้รับบริการในป็ระเด็นต่าง ๆ
4. ให์ควิามสําาคัญกับการตรวิจัสอบควิามถ้กตองและเห์มาะสมในทีุ่กขันตอน โดยเฉพาะการเผยแพร่ขอม้ล
ส้่สาธารณะ
5. จััดที่าํา ขันตอนป็ฏิิบัติงาน มาตรฐานการป็ฏิิบัติงานและบังคับใชอย่างเคร่งครัด ในทีุ่กระบบงาน กระบวินงาน
ส่งเสริมการสรางนวิัตกรรม โดยเฉพาะการใช Artificial Intelligence และ Machine Learning
ยุุทำธ์ศาสตร์ทำ่ 2: สนับสนุนข็้อ่มูล สารสนเทำศ การวิิเคราะห์์ การคาดการณ์์ เพ่อ่บรรลุยุทำุ ธ์ศาสตร์กระทำรวิง
พลังงาน
คําาอธิบาย:เป็็นการดําาเนินการตามพันธกิจัที่ัง4ขอ เพือตอบสนองต่อยุที่ธศาสตร์ที่่1-3ของกระที่รวิงพลังงาน ‘การจััดห์าพลังงานเพ่ยงพอต่อควิามตองการ ม่ควิามมันคงและส่งเสริมการลงทีุ่น’ ‘การกําากับด้แลกิจัการพลังงานและราคา พลังงาน’ และ ‘การพัฒนาพลังงานที่่ยังยืนและเป็็นมิตรต่อสงิ แวิดลอม’ ตามลาํา ดับ
เป้าประสงค์ข็อ่งยุทำุ ธ์ศาสตร์ :
1. ขอ มล้ สารสนเที่ศ บที่วิเิ คราะห์์ ตวิั แบบพยากรณ์ ดา นพลงั งานมม่ าตรฐาน ตรงตาม ควิามตอ งการของผใ้ ชบ รกิ าร 2. ผ้อย่้ในห์่วิงโซึ่่อุป็ที่านไดรับป็ระโยชน์จัากการดําาเนินการของศ้นย์ฯ
กลยุุทำธ์์ :
1. ผลักดันการออกกฎห์มายที่่สนับสนุนการป็ฏิบิ ัติงาน
2. ส่งมอบบริการที่ม่ ่คุณภาพ สรางควิามมนั ใจั แก่ผ้รับบริการ
3. การสรางเครือข่ายระดับป็ระเที่ศตังแต่ตนนําาจันป็ลายนําาของอุตสาห์กรรมพลังงาน รวิมที่ังเครือข่ายวิิชาการ ดานพลังงานและเครือข่ายดานสารสนเที่ศ
4. ให์ค วิามสําาคัญต่อการศ่กษาและตอบสนองควิามตอ งการและขอสงสัยของผ้รับบริการในป็ระเด็นต่าง ๆ
5. สรา งป็ระโยชน์ให์แก่ห์น่วิยงานที่่แลกเป็ล่ยนขอ มล้
6. ให์ค วิามสาํา คญั กบั การตรวิจัสอบควิามถก้ ตองและเห์มาะสมในที่กุ ขนั ตอน โดยเฉพาะการเผยแพรข่ อมล้ ให์แก่
ผ้รับบริการ
7. การบรห์ิ ารเที่คโนโลย่สารสนเที่ศตองเป็็นไป็ตามมาตรฐานสากล
 3 - 14
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   510   511   512   513   514