Page 511 - NEIC_FINAL REPORT
P. 511

3.2 แผนยุุทำธ์ศาสตร์ศูนยุ์สารสนเทำศพลังงานแห์่งชิาติ (Strategic Plan) 3.2.1 วิิสัยุทำัศน์ พันธ์กิจุ
วิิสัยุทำัศน์
“เป็็นผ้ให์บริการขอม้ลและสารสนเที่ศดานพลังงานของป็ระเที่ศ ที่่ตรงตามควิามตองการและ เป็็นที่่เชือถือของ ผ้ใชทีุ่กกลมุ่ ทีุ่กป็ระเด็น”
ผ้ให์บริการ เป็็นห์น่วิยงานซึ่่งม่อาํา นาจัในการเร่ยกขอมล้ ที่่เก่ยวิของกับดานพลังงานจัากห์นวิ่ ยงานต่าง ๆ เพือนําา มาจััดเก็บ สรุป็ วิิเคราะห์์ คาดการณ์ และเผยแพร่ให์แก่ผ้ตองการใช โดยม่อาํา นาจัห์า มบุคคลห์รือห์น่วิยงานใดผลิต และเผยแพร่ ขอม้ลลักษณะเดย่ วิกันซึ่่งมผ่ ลต่างจัากที่่ศ้นย์ฯ ไดนําาเสนอ
ตรงตามควิามตองการ ขอ มล้ สารสนเที่ศ บที่วิเิ คราะห์์ การคาดการณ์ ตอ งเป็น็ สงิ ที่ส่ อดคลอ ง กบั การใชป็ ระโยชน์ ของผ้ใชให์มากที่่สุดเที่่าที่่จัะเป็็นไป็ได ที่งั ดานเนือห์า ร้ป็แบบ ช่วิงเวิลา และ ช่องที่างนาํา เสนอ
ผ้ใชทีุ่กกลุม่ ผ้ใชบริการขอม้ลจัากศ้นย์ฯที่ังระดับห์น่วิยงานและระดับบุคคลภาครัฐภาคเอกชนภาคการศ่กษา ป็ระชาชน NGOs รวิมที่ังผ้ใชขอม้ลทีุ่กช่วิงอายุ
ทีุ่กป็ระเด็น ศ้นย์ฯ ให์บริการขอม้ลที่่ครอบคลุมทีุ่กป็ระเด็นของพลังงาน
Slogan
“Your trusted source for Thailand energy information”
DNA
“เก่งห์ลายดาน กลายืนห์ยัด ขยันสรางสรรค์ แบ่งป็ันในที่่ม”
Digital NEIC
Digital Data Center ขอม้ลที่ันสมัย ถ้กตอง ตรงป็ระเด็น
Digital Transformation พรอมป็รับเป็ล่ยนสําาห์รับยุคดิจัิที่ัล
Digital Data Service เขาถ่งง่าย บริการรวิดเร็วิ ตรงใจัผ้รับบริการ
พันธ์กิจุ
1. พฒั นาระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศให์ไดม าตรฐานระดบั สากลและตามห์ลกั ธรรมาภบิ าลและตอบสนองควิาม
ตองการของผ้ใชขอม้ลทีุ่กกลุ่ม
2. ป็ระสานควิามร่วิมมือและสรางเครือข่ายเพือให์ไดรับห์รือเผยแพร่ขอม้ลพลังงานและป็ระเด็นอืนที่่เก่ยวิของ
จัากองค์กรต่าง ๆ
3. ให์บ ริการขอม้ล สารสนเที่ศ บที่วิิเคราะห์์ การคาดการณ์ ดา นพลังงานให์แ ก่ผ้สนใจันาํา ไป็ใชป็ระโยชน์ 4. เสริมสรา งการใช ควิามเขาใจั การสราง และการเขาถ่งเที่คโนโลย่ดิจัิที่ัลแก่ผ้เก่ยวิของ
ค่านิยุมอ่งค์กร
Network มุ่งเนนการสรางเครือข่ายในการป็ฏิิบัติงานที่่ครอบคลุมภารกจัิ ต่าง ๆ ให์บ รรลุผลสําาเร็จั
Excellence มงุ่ เนน ผลสมั ฤที่ธใิ นการป็ฏิบิ ตั งิ าน รวิมถง่ การพฒั นาไป็สค้่ วิามเป็น็ เลศิ โดยตอบสนอง ตอ่ เป็า้ ห์มาย และพันธกจัิ ของศ้นย์ฯ
Integrity นําาเสนอขอม้ล การวิิเคราะห์์ และการคาดการณ์ที่่เที่่ยงตรง ไมบ่ ิดเบือน Customer oriented ให์บริการโดยย่ดผ้ใชบริการเป็็นห์ลัก
เป้าประสงค์
1. สังคมมค่ วิามเชือถือต่อการบริห์ารพลังงานของรัฐบาล
2. กลมุ่ เป็้าห์มายม่ควิามเชือถือต่อผลผลิตของศ้นย์
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 - 13
   509   510   511   512   513