Page 51 - NEIC_FINAL REPORT
P. 51

2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT สาหรับบริการภาครัฐ ให้ครอบคลุม และมปี ระสทิ ธภิ าพเพอื่ รองรบั รฐั บาลดจิ ทิ ลั - ในระดบั กำารพื่ฒั นาทส่ อง มกำ่ ารบร้ ณากำารโครงสรา งพื่นื ฐานกำลางดา น ICT สาํา หรบั บริกำารภาครัฐ ใหครอบคลุมและม่ประสิทธิภาพื่เพื่ือรองรับรัฐบาลดิจ้ิทัล โดยในข้ันน่ กำารออกำแบบโครงสรางพื่ืนฐานดาน ICT จ้ะตอ งมม่ าตรฐานทเ่ ปน็ มาตรฐานเดย่ วกำนั ในทกำุ หนว่ ยงาน เพื่อื เพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่ข้องโครงสรา งพื่นื ฐานอเิ ลกำ็ ทรอนกำิ สใ์ หส ามารถ ประสานกำารใชุงานระหว่างกำันได รวมถ่งระบบกำารจ้ัดกำารท่ม่กำารทําางานอัตโนมัติมากำข้่น ลดภาระงานข้องบุคลากำร
3) ระดบั การพฒั นาท่ี 3: การยกระดบั การทา งานของหนว่ ยงานรฐั ดว้ ยการใชโ้ ครงสรา้ งพน้ื ฐานกลาง ทสี่ ามารถ จดั สรรทรพั ยากรไดอ้ ตั โนมตั ิ มปี ระสทิ ธภิ าพ - กำารพื่ฒั นาในระดบั ทส่ าม มกำ่ ารยกำระดบั กำารทาํา งาน ข้องหนว่ ยงานรฐั ดว ยกำารใชุ โครงสรางพื่ืนฐานกำลาง ท่สามารถจ้ัดสรรทรัพื่ยากำรไดอัตโนมัติ ม่ประสิทธิภาพื่ และม่ความปลอดภัย ซึ่่งสามารถตรวจ้สอบ กำารทําางานไดแบบ real-time โดยสนับสนุนข้อตกำลงระดับบริกำาร (Service Level Agreement) ท่สามารถผู้ลักำดันกำารทําางาน ข้องระบบโครงสรา งพื่นื ฐานใหเ กำดิ ประสทิ ธภิ าพื่สง้ สดุ ในแตล่ ะชุว่ งเวลาได ซึ่ง่ โครงสรา งพื่นื ฐานกำลางนจ้่ ะสามารถใหบ รกำิ ารทางดา น ดิจ้ิทัลไดในตัวเอง อาทิ ระบบ Cloud ท่ม่ระบบ Analytics บนแพื่ลตฟอร์ม เป็นตน
เพื่อื บรรลเุ ปา้ ประสงคด์ งั กำลา่ วในกำารเพื่มิ ข้ด่ ความสามารถเชุงิ ดจ้ิ ทิ ลั ภาครฐั ในดา นโครงสรา งพื่นื ฐานรฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั หน่วยงานท่เกำ่ยวข้องตองดําาเนินงาน/โครงกำารพื่ัฒนาท่สําาคัญดวยกำัน 7 โครงกำาร โดยม่โครงกำาร ท่อาจ้เกำ่ยวข้องกำับกำารพื่ัฒนา ศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ ดังน่
1) โครงการการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน รัฐที่มีความต้องการ – โครงกำารดังกำล่าวเป็นกำารเชุือมโยงโครงสรางพื่ืนฐานกำลาง เพื่ือสนับสนุนกำารใหบริกำารอิเล็กำทรอนิกำส์ให ครอบคลุมทุกำหน่วยงานภาครัฐดวยกำารพื่ัฒนาเครือข้่ายสือสารข้อม้ลเชุือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) เพื่ือประสิทธิภาพื่ในกำาร ทําางาน และกำารบ้รณากำารกำารทําางานระหว่างหน่วยงานรัฐไดสะดวกำยิงข้่น
2) โครงการการพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานรัฐ ที่มีความต้องการ – โครงกำารดังกำล่าวเป็นกำารเชุือมโยงโครงสรางพื่ืนฐานกำลางเพื่ือสนับสนุนกำารใหบริกำารอิเล็กำทรอนิกำส์ ใหครอบคลุมทุกำหน่วยงาน ภาครัฐดวยกำารพื่ัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) เพื่ือประสิทธิภาพื่ในกำารทําางาน และกำารบ้รณากำารกำารทําางานระหว่าง หน่วยงานรัฐไดสะดวกำยิงข้่น
3) โครงการ Data Center Modernization (พัฒนาระบบ Data Center ของภาครัฐให้มีการใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพ) - โครงกำารดังกำล่าวเป็นกำารพื่ัฒนาระบบ Data Center ใหม่กำารใชุงานอย่างม่ประสิทธิภาพื่โดยเพื่ิมอัตรากำาร ใชุงานใหมากำข้่น เพื่ือลดค่าใชุจ้่ายส่วนเกำินท่เกำิดข้่น และประหยัดเงินลงทุนภาครัฐ
4) โครงการ Government Data Analytics Centre (พัฒนาระบบ Analytics บนแพลตฟอร์มกลางของ ภาครัฐ) - โครงกำารดังกำล่าวเป็นกำารจ้ัดทําาระบบ Analytics บนแพื่ลตฟอร์มกำลางจ้ะชุ่วยเพื่ิมประสิทธิภาพื่ข้องหน่วยงานรัฐ ท่เกำ็บข้อม้ล / ใชุบริกำารโครงสรางพื่ืนฐานกำลางข้องรัฐ ทําาใหกำารทําางาน ไดรวดเร็วข้่น
5) โครงการ Government Shared Services (โครงการการจัดการรวมซ้ือซอฟต์แวร์และโซลูชันจาก เอกชน) - โครงกำารดงั กำลา่ วเปน็ กำารลงทนุ พื่ฒั นาโครงสรา งพื่นื ฐานในปรมิ าณมากำพื่รอ มๆ กำนั จ้ะชุว่ ยใหเ กำดิ กำารประหยดั ตอ่ ข้นาด เกำิดอําานาจ้ในกำารต่อรองซึ่ือซึ่อฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโซึ่ล้ชุันกำับบริษัท ผู้้ใหบริกำารรายใหญ่มากำยิงข้่น
1.2.1.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2561-2565)
เนืองดวย ไดม่กำารจ้ัดทําาร่างยุทธศาสตร์ชุาติ 20 ปี และแผู้นปฏิร้ปดานพื่ลังงาน เพื่ือเป็นกำรอบทิศทาง กำารข้ับเคลือน ประเทศในระยะยาว โดยมป่ ระเดน็ ดา นพื่ลงั งานเปน็ สว่ นข้บั เคลอื นสาํา คญั ดงั นนั เพื่อื ใหย ทุ ธศาสตรกำ์ ระทรวงพื่ลงั งานมค่ วามชุดั เจ้น สอดคลอ งกำบั สถานกำารณป์ จ้ั จ้บุ นั มากำยงิ ข้น่ และสามารถสนบั สนนุ กำารข้บั เคลอื นยทุ ธศาสตรชุ์ าติ ไดอ ยา่ งมป่ ระสทิ ธภิ าพื่ จ้ง่ ไดม ่ กำารทบทวนและปรบั ปรงุ เปน็ ยทุ ธศาสตรกำ์ ระทรวงพื่ลงั งาน(พื่.ศ.2561-2565)ฉบบั ปรบั ปรงุ โดยมป่ ระกำอบดว ย4ยทุ ธศาสตรห์ ลกำั อันประกำอบไปดวย
ยุทธศาสตร์ท่ 1 กำารจ้ัดหาพื่ลังงานเพื่่ยงพื่อต่อความตองกำาร ม่ความมันคง ส่งเสริมกำารลงทุน ยุทธศาสตร์ท่ 2 กำารกำําากำับด้แลกำิจ้กำารพื่ลังงานและราคาพื่ลังงาน
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-25
 
   49   50   51   52   53