Page 49 - NEIC_FINAL REPORT
P. 49

(1) ยทุ ธศาสตรท์ ่ี2:การยกระดบั ขดี ความสามารถในการแขง่ ขนั ของภาคธรุ กจิ -ภายใตย ทุ ธศาสตรท์ ่2มเ่ปา้ หมายหลกำั คือ กำารยกำระดับข้่ดความสามารถในกำารแข้่งข้ันข้องภาคธุรกำิจ้ในดานต่าง ๆ ตงั แต่กำารพื่ัฒนา และเพื่ิมประสิทธิภาพื่ข้องภาค กำารเกำษตร กำารยกำระดบั ประสบกำารณด์ จ้ิ ทิ ลั ข้องนกำั ทอ่ งเทย่ ว กำารอาํา นวยความสะดวกำแกำน่ กำั ลงทนุ กำารเพื่มิ ศกำั ยภาพื่แกำผู้่ ป้ ระกำอบ กำารสง่ ออกำ นาํา เข้า และธรุ กำจ้ิ ข้นาดกำลางและข้นาดยอ่ ม กำารยกำระดบั ประสทิ ธภิ าพื่กำระบวนกำารทางภาษข้่ องภาครฐั กำารบร้ ณากำาร ข้อม้ลและบริกำาร ดานกำารข้นส่งตลอดจ้นกำารพื่ัฒนาระบบบริกำารอัจ้ฉริยะในดานสาธารณ้ปโภค ซึ่่งทังหมดน่ เพื่ือกำารมุ่งไปส้่ กำารเติบโตข้องเศรษฐกำิจ้อย่างยังยืน โดยกำารพื่ัฒนาข้่ดความสามารถเชุิงดิจ้ิทัลภาครัฐไทยภายใตยุทธศาสตร์น่ ประกำอบดวย
1. กำารเกำษตรแบบครบวงจ้รรายบุคคลผู้่านกำารบ้รณากำาร 2. กำารบ้รณากำารดานกำารท่องเท่ยวแบบครบวงจ้ร
3. กำารบ้รณากำารงานบริกำารดานกำารลงทุนข้ามหน่วยงาน 4. กำารบ้รณากำารกำารนําาเข้า ส่งออกำแบบครบวงจ้ร
5. กำารส่งเสริมวิสาหกำิจ้ข้นาดกำลางและข้นาดย่อม (SMEs) แบบบ้รณากำารเชุิงรุกำเพื่ือส่งเสริมกำารเติบโต
6. กำารพื่ัฒนาระบบภาษ่บ้รณากำารข้ามหน่วยงานแบบครบวงจ้ร
7. กำารพื่ัฒนาศ้นย์บ้รณากำารข้อม้ลคมนาคมข้นส่งส่วนกำลางโดยยกำระดับไปส้่กำารใหบริกำารข้นส่งต่อเนืองหลาย
ร้ปแบบ
8. กำารเพื่ิมประสิทธิภาพื่กำารทําางานข้องหน่วยงานดานสาธารณ้ปโภคและกำารยกำระดับ กำารบริกำารดาน
สาธารณ้ปโภค
กำารพื่ฒั นาทม่ ค่ วามเกำย่ วข้อ งจ้ะเปน็ สว่ นข้อง “กำารพื่ฒั นาข้ด่ ความสามารถเชุงิ ดจ้ิ ทิ ลั ภาครฐั ดา นสาธารณป้ โภค”
โดยสภาปฏิร้ปแห่งชุาติไดกำําาหนดวาระกำารพื่ัฒนาระบบสาธารณ้ปโภคข้องประเทศไทยทังสิน 2 วาระ ไดแกำ่ วาระการพัฒนา ศูนย์ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ และ วาระปฏิร้ปกำิจ้กำารไฟฟ้า โดยสําาหรับวาระกำารพื่ัฒนาศ้นย์ข้อม้ลกำลางดานพื่ลังงาน แห่งชุาติ ม่แนวทางท่สําาคัญทังสิน 3 ประกำาร ไดแกำ่
• กำารวางโครงสรางบริหารจ้ัดกำารข้อม้ลดานพื่ลังงาน โดย “สําานักำงานข้อม้ลพื่ลังงานแห่งชุาติ” (National Energy Information Agency: NEIA)
• กำารออกำแบบโครงสรางองค์กำรท่ม่ศักำยภาพื่และสามารถบริหารจ้ัดกำารไดอย่างอิสระ • กำระบวนกำารสรรหาผู้้บริหารและบุคลากำรมืออาชุ่พื่
(2) ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล – ยุทธศาสตร์ท่ 5 ข้อง (ร่าง) แผู้นพื่ฒั นารฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั ข้องประเทศไทย พื่.ศ. 2560-2564 คอื กำารบร้ ณากำารและยกำระดบั โครงสรา งพื่นื ฐานรฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั ทงั น่ เพื่อื บรรลจุ้ ดุ มงุ่ หมายข้องยทุ ธศาสตรด์ งั กำลา่ วกำารดาํา เนนิ กำารภายใตย ทุ ธศาสตรน์ ป่ ระกำอบดว ยกำารยกำระดบั ข้ด่ ความสามารถเชุงิ ดจ้ิ ทิ ลั ข้องภาครัฐไทยใน 6 ดาน ไดแกำ่ (1) กำารบ้รณากำารข้อม้ลภาครัฐ (2) กำารยืนยันตัวตนและบริหารจ้ัดกำารสิทธิ (3) กำารใหข้อม้ล (4) กำารรับฟังความคิดเห็น (5) ศักำยภาพื่บุคลากำรภาครัฐ และ (6) โครงสรางพื่ืนฐานรัฐบาลดิจ้ิทัล
ความทา ทายสาํา คญั ข้องกำารดาํา เนนิ กำารเพื่อื กำารบร้ ณากำารและยกำระดบั โครงสรา งพื่นื ฐานรฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั นนั อยท่้ กำ่ าร จ้ดั กำารฐานข้อ มล้ ข้นาดใหญ่ ซึ่ง่ ตอ งกำารความปลอดภยั และความเปน็ สว่ นตวั ข้องข้อ มล้ รวมทัง กำารรองรบั ข้อ บทกำฎหมาย กำารท่ ระดับกำารใชุโครงสรางพื่ืนฐานกำารใหบริกำารอิเล็กำทรอนิกำส์ข้องแต่ละหน่วยงานรัฐไม่เท่ากำัน ทําาใหเป็นอุปสรรคต่อกำารพื่ัฒนา โครงสรางใหเหมาะสมและครอบคลุมทุกำหน่วยงาน นอกำจ้ากำน่ ยังจ้ําาเป็นตองคําาน่งถ่งแนวโนมเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลท่เปล่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว กำารเชุือมโยง และ บ้รณากำารข้อม้ลและบริกำารระหว่างหน่วยงาน และข้อจ้ําากำัดดานงบประมาณในกำารเพื่ิมข้่ด ความสามารถ ทักำษะเชุิงดิจ้ิทัลแกำ่เจ้าหนาท่ภาครัฐ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-23

   47   48   49   50   51