Page 53 - NEIC_FINAL REPORT
P. 53

4. บร้ ณากำารกำารทาํา งานระหวา่ งภาครฐั ภาคเอกำชุน ภาคประชุาชุน และภาค่ กำารพื่ฒั นาตา่ ง ๆ ในลกำั ษณะประชุารฐั เพื่ือพื่ัฒนาประเทศใหม่ความเจ้ริญกำาวหนาอย่างยังยืน และทําาใหประชุาชุนคนไทยม่ความมันคง อย้่ด่ม่สุข้
วสิ ยั ทศั นใ์ นกำารข้บั เคลอื นประเทศข้องรฐั บาลชุดุ นค่ อื “มงุ่ มนั ใหป ระเทศไทยเปน็ ประเทศทพื่่ ฒั นาแลว ในศตวรรษท่ 21” โดยรัฐบาลไดกำําาหนดนโยบายในกำารบริหารราชุกำารแผู้่นดิน 12 ดาน ประกำอบดวย
1. กำารปกำป้องและเชุิดชุ้สถาบันพื่ระมหากำษัตริย์
2. กำารสรางความมันคงและความปลอดภัยข้องประเทศ และความสงบสุข้ข้องประเทศ
3. กำารทําานุบําารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4. กำารสรางบทบาทข้องไทยในเวท่โลกำ
5. กำารพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้และความสามารถในกำารแข้่งข้ันข้องไทย
6. กำารพื่ัฒนาพื่ืนท่เศรษฐกำิจ้และกำารกำระจ้ายความเจ้ริญส่้ภ้มิภาค
7. กำารพื่ัฒนาสรางความเข้มแข้็งจ้ากำฐานรากำ
8. กำารปฏิร้ปกำระบวนกำารเร่ยนร้และกำารพื่ัฒนาศักำยภาพื่ข้องคนไทยทุกำชุ่วงวัย
9. กำารพื่ัฒนาระบบสาธารณสุข้และหลักำประกำันทางสังคม
10. กำารฟ้ืนฟ้ทรัพื่ยากำรธรรมชุาติและกำารรักำษาสิงแวดลอมเพื่ือสรางกำารเติบโตอย่างยังยืน
11. กำารปฏิร้ปกำารบริหารจ้ัดกำารภาครัฐ
12.กำารป้องกำันและปราบปรามกำารทุจ้ริตและประพื่ฤติมิชุอบ และกำระบวนกำารยุติธรรม
สาํา หรบั แนวนโยบายรฐั บาลทม่ ค่ วามเกำย่ วข้อ งกำบั กำารพื่ฒั นาศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ ประกำอบดว ย นโยบาย
หลักำ 1 หัวข้อ ไดแกำ่ ข้อท่ 11 กำารปฏิร้ปกำารบริหารจ้ัดกำารภาครัฐ โดยม่รายละเอ่ยด ดังน่
(1) ข้อท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ - เพื่ือใหกำารข้ับเคลือนกำารพื่ัฒนาประเทศสามารถบริหาร
จ้ัดกำารไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่มากำข้่น กำารปฏิร้ประบบกำารบริหารจ้ัดกำารภาครัฐ โดยกำารนําาเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลเข้ามาชุ่วยในกำาร ใหบริกำารข้องภาครัฐ และกำารบ้รณากำารกำารทําางานข้องหน่วยงานต่าง ๆ นอกำจ้ากำน่กำระบวนกำารยุติธรรมจ้ะตองเป็นท่พื่่งข้อง ประชุาชุนไดอย่างแทจ้ริง กำฎหมายจ้ะตองไดรับกำารปรับปรุงใหม่ความทันสมัย เป็นธรรม และเกำิดประโยชุน์ต่อประชุาชุน โดยรวม โดยรัฐบาลไดกำําาหนดนโยบายกำารดําาเนินกำาร ดังน่
(1.1) ขอ้ ยอ่ ยที่ 11.3 พฒั นาระบบขอ้ มลู ขนาดใหญใ่ นการบรหิ ารราชการแผน่ ดนิ ทม่ ร่ ะบบกำารวเิ คราะห์ และแบ่งปันข้อม้ลอย่างม่ประสิทธิภาพื่และเชุือถือได เพื่ือใหเกำิดกำารใชุประโยชุน์ข้อม้ลข้นาดใหญ่ ในระบบบริกำารประชุาชุน ท่เป็นไปตามความตองกำารเฉพื่าะตัวบุคคลมากำข้่น
(1.2) ข้อย่อยที่ 11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานข้องรัฐในทุกำระดับตองเปิดเผู้ยและ เชุอื มโยงข้อ มล้ ซึ่ง่ กำนั และกำนั ทงั ในระหวา่ งหนว่ ยงานข้องรฐั ดว ยกำนั เองและระหวา่ งหนว่ ยงานรฐั กำบั ประชุาชุน เพื่อื ใหท กำุ ภาคสว่ น ม่ความเข้าใจ้ถ่งสถานกำารณ์และแนวทางกำารแกำไข้ปัญหาต่าง ๆ ข้องประเทศท่ม่ความซึ่ับซึ่อน ปรับเปล่ยนใหเป็นกำารทําางาน เชุงิ รกำุ เนน กำารยกำระดบั ไปสค่้ วามรว่ มมอื กำนั ข้องทกำุ ภาคสว่ นอยา่ งจ้รงิ จ้งั แสวงหาความคดิ รเิ รมิ และสรา งนวตั กำรรม โดยมกำ่ ารคาดกำารณ์ สถานกำารณ์ วิเคราะห์ความเส่ยง และผู้ลกำระทบท่คาดว่าจ้ะเกำิดข้่นไวล่วงหนา เพื่ือใหสามารถเตร่ยมความพื่รอมรองรับกำาร เปล่ยนแปลงอย่างฉับพื่ลันในดานต่าง ๆ ไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่
1.2.2 แผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เป็นส่วนข้องกำารทบทวนแผู้นยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ท่เกำ่ยวข้อง ท่จ้ะไดรับประโยชุน์จ้ากำกำารเกำิดข้่นข้อง ศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาตเิ พื่อื กำารพื่ฒั นาและข้บั เคลอื นแผู้นยทุ ธศาสตรน์ นั ๆ ใหป ระสบความสาํา เรจ้็ ภายใตกำ ารสนบั สนนุ ดานข้อม้ลจ้ากำศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ โดยม่รายละเอ่ยด ดัง รูปที่ 1.2-8 แผู้นยุทธศาสตร์ท่เกำ่ยวข้องกำับกำารสนับสนุน กำารจ้ัดตังศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-27


   51   52   53   54   55