Page 50 - NEIC_FINAL REPORT
P. 50

 1-24
โดยหน่งในกำระบวนกำารแกำไข้หลักำ ไดแกำ่ กำารพื่ัฒนาระบบเชุือมโยงข้อม้ลและบริกำารกำลางในแต่ละดาน กำารปรับปรุงกำฎหมายใหเอืออําานวยต่อกำารยกำระดับรัฐบาลดิจ้ิทัล กำารจ้ัดตังหน่วยงานกำลางในกำารจ้ัดสรรและพื่ัฒนาโครงสราง พื่นื ฐานกำลาง เพื่อื บร้ ณากำารและแบง่ ปนั กำารใชุง านรว่ มกำนั ระหวา่ งหนว่ ยงาน และกำารกำาํา หนดใหห นว่ ยงานรฐั ตอ งใหค วามสาํา คญั กำบั กำารเพื่มิ ข้ด่ ความสามารถหรอื ทกำั ษะเชุงิ ดจ้ิ ทิ ลั แกำเ่ จ้า หนา ทภ่ าครฐั ซึ่ง่ คาดหมายวา่ จ้ะเพื่มิ ประสทิ ธภิ าพื่ กำารดาํา เนนิ กำารทาํา งาน และกำารใหบริกำารข้องภาครัฐ และเพื่ิมทักำษะและข้่ดความสามารถเชุิงดิจ้ิทัลใหกำับเจ้าหนาท่ภาครัฐและหน่วยงานรัฐโดยรวม
โดยจ้ากำกำารทบทวนพื่บวา่ กำารยกำระดบั ข้ด่ ความสามารถเชุงิ ดจ้ิ ทิ ลั ข้องภาครฐั ไทยในหวั ข้อ ท่ 8.5 เรอื ง “การพฒั นา ขดี ความสามารถเชงิ ดจิ ทิ ลั ภาครฐั ดา้ นโครงสรา้ งพนื้ ฐานรฐั บาลดจิ ทิ ลั ” มเ่ นอื หาทม่ ค่ วามเกำย่ วโยงกำบั กำารข้บั เคลอื นกำารพื่ฒั นา ศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ โดยประเทศไทยกำาํา ลงั อยใ่้ นวาระกำารปฏริ ป้ ประเทศในทกำุ มติ ข้ิ องกำารพื่ฒั นาเศรษฐกำจ้ิ โดยหนง่ ในนโยบายทม่ กำ่ ารมอบหมายใหกำ ระทรวงดจ้ิ ทิ ลั เพื่อื เศรษฐกำจ้ิ และสงั คมรว่ มกำบั กำระทรวงวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยด่ าํา เนนิ กำาร คือ กำารจ้ัดทําาแผู้นพื่ัฒนาดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคมข้่นมา เพื่ือแทนแผู้นแม่บทเทคโนโลย่สารสนเทศและกำารสือสาร (ไอซึ่่ท่) ข้องประเทศท่ม่อย้่เดิม
ทังน่ในปี 2557 รัฐบาลไดริเริม กำารวางวาระกำารพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้ดิจ้ิทัลท่กำล่าวถ่งกำารพื่ัฒนาและส่งเสริมระบบ นิเวศน์ข้องเศรษฐกำิจ้ดิจ้ิทัลทังระบบกำารพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานอิเล็กำทรอนิกำส์ เพื่ือรองรับรัฐบาลดิจ้ิทัล กำารพื่ัฒนาโครงสราง พื่ืนฐานกำารบริกำารใหครอบคลุมทุกำงานบริกำารกำลาง รวมถ่งกำารบ้รณากำารโครงสรางพื่ืนฐานกำลางดาน ICT สําาหรับหน่วยงาน ภาครัฐและสนับสนุนระบบงานบริกำารกำลางเพื่ืออําานวยความสะดวกำแกำ่ประชุาชุน โดยความทาทายท่สําาคัญท่เกำ่ยวข้องกำับกำาร พื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานรัฐบาลดิจ้ิทัลตามวาระปฏิร้ป ท่กำล่าวมาข้างตนน่ ไดแกำ่
• กำฎหมายกำฎระเบย่ บดา นกำารรกำั ษาความปลอดภยั ข้องข้อ มล้ โดยประเทศไทยควรดาํา เนนิ กำารบงั คบั ใชุกำ ฎหมาย คมุ ครองความเปน็ สว่ นตวั อนั เปน็ กำฎหมายทส่ าํา คญั และควรหลกำ่ เลย่ งหรอื กำอ่ ใหเ กำดิ อปุ สรรคตอ่ ความกำา วหนา ทางเทคโนโลย่ เชุน่ กำารจ้ําากำัดเนือหาทางอินเทอร์เน็ต (Internet Censorship) และกำารออกำข้อบังคับดานเทคโนโลย่ เป็นตน
• โครงสรางพื่ืนฐานกำารใหบริกำารอิเล็กำทรอนิกำส์บางส่วนม่กำารใชุงานซึ่ําาซึ่อนกำัน โดยใชุ กำารบริกำารโครงสราง พื่ืนฐานจ้ากำผู้้ใหบริกำารเอกำชุน และใชุบริกำารจ้ากำสําานักำงานรัฐบาลอิเล็กำทรอนิกำส์ (องค์กำารมหาชุน) (สรอ.) พื่รอมกำัน
• ศน้ ยข้์ อ มล้ (Data Center) ทแ่ ตล่ ะหนว่ ยงานมกำ่ ารใชุง านข้อ มล้ ทแ่ ตกำตา่ งกำนั ตามมติ ิ กำารทาํา งานข้องหนว่ ยงาน จ้ง่ มกำ่ ารพื่ฒั นาฐานข้อ มล้ ภายในหนว่ ยงานเองในแบบแนวดงิ (Silo) ทาํา ใหกำ ารเชุอื มโยงข้อ มล้ หรอื กำารเปดิ เผู้ยข้อ มล้ เปน็ ไปไดย ากำ • หนว่ ยงานภาครฐั ยงั ข้าดทกำั ษะในกำารดแ้ ลเชุอื มโยงข้อ มล้ และจ้าํา เปน็ ตอ งมกำ่ ารฝกำึ อบรมบคุ ลากำรในหนว่ ยงาน
นัน ๆ ใหม่ความร้และความสามารถส้งข้่น
• ใบอนุญาต (License) ซึ่อฟต์แวร์กำารบริกำารโครงสรางพื่ืนฐานอิเล็กำทรอนิกำส์ สําาหรับหน่วยงานภาครัฐท่
ม่ข้นาดเล็กำ เชุ่น หน่วยงานระดับทองถิน จ้ะม่ภาระค่าใชุจ้่ายส้งหากำตองซึ่ือซึ่อฟต์แวร์คลาวด์กำับผู้้ใหบริกำารตรง
ดว ยเหตนุ ่ กำารนาํา เทคโนโลยด่ จ้ิ ทิ ลั มาพื่ฒั นาดา นโครงสรา งพื่นื ฐานรฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั จ้ง่ เปน็ ปจ้ั จ้ยั สาํา คญั ในกำารยกำระดบั โครงสรางพื่ืนฐานดานดิจ้ิทัลข้องภาครัฐ กำรอบแนวคิดท่เหมาะสมเพื่ือกำารพื่ัฒนาโครงสรางพื่ืนฐานรัฐบาลดิจ้ิทัล ม่เป้าประสงค์ คอื การเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการทา งานของหนว่ ยงานรฐั ดว้ ยการสนบั สนนุ การทา งานบนโครงสรา้ งพนื้ ฐานกลาง โดยจ้ากำกำรอบ
แนวคิดข้างตน สามารถแบ่งระดับกำารพื่ัฒนาออกำไดเป็น 3 ระดับ ดังน่
1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT สาหรับบริหารภาครัฐ ให้ทั่วถึง ท้ังประเทศ - ระดับแรกำสุด องค์กำรเริมใหความสนใจ้เรืองคลาวด์ และอย้่ในระหว่างกำารเร่ยนร้ แต่องค์กำร ยังจ้ัดกำารกำับกำารใชุ ทรัพื่ยากำร ICT แบบเดิม กำล่าวคือยังม่กำารจ้ัดสรรทรัพื่ยากำร เชุ่น เครืองเซึ่ิร์ฟเวอร์ เครืองบันท่กำข้อม้ล อุปกำรณ์เครือข้่ายท่ผู้้กำพื่ัน กำับระบบงาน กำารจ้ัดกำารโครงสรางพื่ืนฐาน ICT ยังเนนกำารใชุอุปกำรณ์ อย่างม่ประสิทธิภาพื่และประหยัด โดยไม่ไดคําาน่งถ่งผู้ล ทางธุรกำิจ้มากำ และยังไม่ม่แผู้นนโยบายเกำ่ยวกำับคลาวด์
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   48   49   50   51   52