Page 52 - NEIC_FINAL REPORT
P. 52

 1-26
ยุทธศาสตร์ท่ 3 กำารพื่ัฒนาพื่ลังงานท่ยังยืนและเป็นมิตรต่อสิงแวดลอม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
โดยยทุ ธศาสตรท์ เ่ กำย่ วข้อ งกำบั กำารจ้ดั ตงั ศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ คอื ยทุ ธศาสตรท์ ่ 4 กำารเปน็ องคกำ์ รสมรรถนะสง้ ท่ย่ดมันในหลักำธรรมาภิบาล โดยม่รายละเอ่ยดดังน่
(1) ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงท่ียึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล
(1.1) เป้าประสงค์ท่ี 4.2 กระทรวงพลังงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ายองค์ความรู้ ด้านพลังงาน
ของประเทศท่ีได้รับความเชื่อถือ
กลยุทธ์ที่ 4.2.1 พื่ฒั นาข้อบข้า่ ยเนอื หา รป้ แบบ และชุอ่ งทางกำารนาํา เสนอข้อ มล้ และองคค์ วามรด้ า นพื่ลงั งาน
ใหเหมาะสม ถ้กำตอง แม่นยําา เป็นปัจ้จุ้บัน ทันสมัย เข้าใจ้ง่ายและสอดคลองกำับความตองกำารข้องกำลุ่มเป้าหมายทังภายในและ ภายนอกำกำระทรวงพื่ลังงาน
กลยุทธ์ท่ี4.2.2 พื่ัฒนาระบบกำารบริหารจ้ัดกำารบ้รณากำารและเชุือมโยงข้อม้ลเพื่ือนําาไปใชุประโยชุน์และ ผู้ลักำดันใหม่กำารจ้ัดตังศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
กลยุทธ์ที่ 4.2.3 พื่ฒั นาระบบกำารเชุอื มโยง ตดิ ตอ่ ประสานงานจ้ากำสว่ นกำลางและสว่ นภม้ ภิ าค ทม่ ค่ วามทนั สมยั และความปลอดภัยข้องกำารเข้าถ่งข้อม้ล
1.2.1.7 นโยบายรัฐบาลการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เป็นกำารทบทวนถอยคําาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตร่ พื่ลเอกำ ประยุทธ์ จ้ันทร์โอชุา นายกำรัฐมนตร่ แถลงต่อรัฐสภา เมือวันพื่ฤหัสบด่ท่ 25 กำรกำฎาคม 2562
ข้ณะน่ประเทศไทยถือว่าอย้่ในชุ่วงระยะข้องกำารเปล่ยนผู้่านและตองต่อส้กำับปัญหาใหม่ ๆ หลายประกำาร อาทิ กำารตอ่ สกำ้ บั ความยากำจ้นในอดต่ กำไ็ ดแ ปรเปลย่ นเปน็ กำารตอ่ สกำ้ บั ความเหลอื มลาํา ในหลากำรป้ แบบ เชุน่ ความเหลอื มลาํา ทางกำารศกำ่ ษา ความเหลือมลําาข้องโอกำาส และความเหลือมลําาข้องรายไดและทรัพื่ย์สิน หรือแมแต่กำารต่อส้กำับความไม่สงบภายในประเทศ ในอดต่ มาสกำ่้ ารตอ่ สกำ้ บั ภยั คกำุ คามทไ่ มม่ แ่ บบแผู้นในปจ้ั จ้บุ นั ไมว่ า่ จ้ะเปน็ เครอื ข้า่ ยยาเสพื่ตดิ ข้า มชุาติ เครอื ข้า่ ยกำารกำอ่ กำารรา ยข้า มชุาติ โรคระบาด และสงครามไซึ่เบอร์ ประเด็นทาทายข้างตนเหล่าน่สามารถสะทอนใหเห็นถ่งความเส่ยงข้องกำารบริหารประเทศ ท่รัฐบาลจ้ะตองเผู้ชุิญไดเป็นอย่างด่ ดังนัน รัฐบาลน่จ้่งม่ความมุ่งมันท่จ้ะพื่ัฒนาประเทศไทยใหหลุดพื่นจ้ากำกำับดักำประเทศ รายไดปานกำลาง ม่กำารด้แลประชุาชุนอย่างทัวถ่ง แกำไข้ปัญหาปากำทองและสรางรายไดใหประชุาชุนใหเพื่่ยงพื่อต่อกำารดําารงชุ่วิต เพื่ือลดความเหลือมลําา คนไทยในทุกำชุ่วงวัยจ้ะม่ความพื่รอมทังในดาน หลักำคิด คุณธรรม และจ้ริยธรรม และม่ศักำยภาพื่ ท่จ้ะดําาเนินชุ่วิตในศตวรรษท่ 21 เราจ้ะร่วมกำันสราง “กำารเติบโตเชุิงคุณภาพื่” ไม่ใชุ่ “กำารเติบโตเชุิงปริมาณ” ทังน่กำารบริหาร ราชุกำารแผู้น่ ดนิ ข้องรฐั บาลนจ้่ ะมงุ่ เนน กำารพื่ฒั นาประเทศในดา นตา่ ง ๆ ใหท นั กำารเปลย่ นแปลง เสรมิ สรา งความเข้ม แข้ง็ และแกำไ ข้ ปญั หาทย่ งั ดาํา รงอยข้่้ องภาคสว่ นตา่ ง ๆ ภายในประเทศ เพื่อื ใหป ระเทศไทย มภ่ ม้ คิ มุ กำนั และมค่ วามแข้ง็ แกำรง่ เพื่ย่ งพื่อทจ้่ ะเผู้ชุญิ กำบั สถานกำารณ์ความไม่แน่นอน จ้ากำปัจ้จ้ัยต่าง ๆ ไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่ สามารถกำาวไปข้างหนาอย่างต่อเนือง และม่ความเข้มแข้็ง ในระยะยาว นอกำจ้ากำน่ จ้ะส่งเสริม ใหประเทศไทยม่บทบาทมากำข้่นในประชุาคมโลกำและม่บทบาทความเป็นผู้้นําาในกำาร ข้ับเคลือนความยังยืนในประชุาคมโลกำผู้่านกำารพื่ัฒนาบนหลักำปรัชุญาเศรษฐกำิจ้พื่อเพื่่ยงเพื่ือเป้าหมายกำารพื่ัฒนาท่ยังยืน อันจ้ะทําาใหประเทศไทย ม่ความมันคง มังคัง ยังยืน และเป็นประเทศท่พื่ัฒนาแลว โดยไม่ทิงใครไวข้างหลัง
เพื่อื ใหบ รรลตุ ามวสิ ยั ทศั นแ์ ละเปา้ หมายทกำ่ าํา หนดไวใ นยทุ ธศาสตรชุ์ าตโิ ดยกำารบรหิ ารราชุกำารแผู้น่ ดนิ ในชุว่ ง 4 ปข้ี อง รัฐบาลจ้ะย่ดหลักำกำารสําาคัญ 4 ประกำาร ไดแกำ่
1. นอมนําาพื่ระปฐมบรมราชุโองกำารในพื่ระบาทสมเด็จ้พื่ระวชุิรเกำลาเจ้าอย่้หัว ฯ
2. ย่ดมันในกำารปกำครองในระบอบประชุาธิปไตยอันม่พื่ระมหากำษัตริย์ทรงเป็นประมุข้
3. พื่ฒั นาประเทศตามหลกำั ปรชุั ญาข้องเศรษฐกำจ้ิ พื่อเพื่ย่ งข้องพื่ระบาทสมเดจ้็ พื่ระบรมชุนกำาธเิ บศรมหาภม้ พื่ิ ลอดลุ ยเดชุ
มหาราชุ บรมนาถบพื่ิตร
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   50   51   52   53   54