Page 507 - NEIC_FINAL REPORT
P. 507

 โอ่กาส (Opportunity)
ภััยุคุกคาม/อุ่ปสรรค (Threat)
 ฐานขอม้ลและระบบสารสนเที่ศม่อย้่ของศ้นย์ฯ เป็็นตนทีุ่นที่่ สามารถนําาไป็พัฒนาเป็็นสารสนเที่ศที่่ใชตอบเป็้าห์มายได
 ศน้ ยฯ์ ไมม่ ก่ ารควิบคมุ การตดิ ตามและป็ระเมนิ ผลที่เ่พย่ งพอ ต่อภารกจัิ ให์ม่
 ค่านิยมร่วิมของศ้นย์ฯ สอดคลองกับการบรรลุเป็้าห์มาย ที่่คณะ ป็ฏิิร้ป็ตังไวิ
 ศ้นย์ฯ ไม่ม่กระบวินการรับที่ราบและตอบสนองควิาม ตองการของกลุ่มเป็้าห์มาย
 ศน้ ยฯ์ เป็น็ ห์นวิ่ ยงานที่ร่ บั ผดิ ชอบดา นขอ มล้ พลงั งาน มานาน ที่ําาให์ เป็็นที่่รับร้และยอมรับจัากห์น่วิยงานภายนอก
 ศ้นย์ฯ ไม่ม่เครืองมือ อป็ุ กรณ์ ระบบป็ฏิิบัติการ เพ่ยงพอ สําาห์รับภารกิจังานให์ม่ และอาจัไม่รองรับกับห์น่วิยงาน ภายนอก
  ศ้นย์ฯ ไม่ม่เครือข่ายห์น่วิยงานนอกกระที่รวิง โดยเฉพาะ เครือข่ายที่่เก่ยวิของที่างออ มกับดานพลังงาน
  ศ้นย์ฯ ยังไม่ม่อําานาจัในการเชือมโยงขอม้ลจัากห์น่วิยงาน ที่่เก่ยวิของดานพลังงาน
  บคุ ลากรของศน้ ยฯ์ ขาดควิามเขา ใจัควิามตอ งการของภาค เอกชนและภาคป็ระชาชน
  ศ้นย์ฯ ม่ขันตอนระเบ่ยบป็ฏิิบัติที่่ไม่คล่องตัวิ อาจัตอบ สนองผ้ใชบริการไดไม่เต็มที่่
   บุคลากรขาดป็ระสบการณ์การเชือมโยงไป็นอกกระที่รวิง อาจัที่าํา ให์ม่ป็ัญห์า เช่น ขาดควิามเขาใจัในขอมล้ ที่่ตองการ ควิามร้สําาห์รับการตรวิจัสอบควิามถ้กตองของขอมล้
 จัากการวิิเคราะห์ข์ างตนสามารถสรุป็ป็ระเด็นจัุดแข็งและจัุดอ่อนไดดังน่
จุุดแข็็ง (Strengths)
จุุดอ่่อ่น (Weaknesses)
  S1 - ที่่มงานม่ควิามเขาใจัและม่ค่านิยมร่วิมสอดคลองกับสิงที่่ คณะป็ฏิิร้ป็ฯ ตองการเป็็นอย่างด่
 W1 - ศน้ ย์ฯ ไม่ม่แผนงาน เป็้าห์มาย การควิบคุม รองรับ การเป็็นศ้นย์กลางขอมล้ ดานพลังงานที่่เป็็นร้ป็ธรรม
 S2 - ม่เครือข่ายที่่ป็ร่กษาสนับสนุนการดําาเนินการให์ไดตาม เป็้าห์มาย
 W2 - โครงสรางองค์กรและการบริห์ารของศ้นย์ฯ ยังไม่ รองรับภารกิจัไดอย่างเห์มาะสม
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 -9
   505   506   507   508   509