Page 505 - NEIC_FINAL REPORT
P. 505

 โอ่กาส (Opportunities) ภััยุคุกคาม/อุ่ปสรรค (Threats)
 การเป็ิดสอนห์ลักส้ตรดานดิจัิที่ัลม่มากข่นที่ังเนือห์า ช่องที่าง สือการสอน ที่ําาให์เจัาห์นาที่่ม่โอกาสพัฒนาตนเอง
  ไม่ม่การกําาห์นดระเบ่ยบการป็ฏิิบัติภายใน สนพ. อย่าง ชัดเจันวิ่าการไห์ล เขา/ออก ของขอม้ลระห์วิ่างศ้นย์ฯ กับสําานักอนื เป็็นอย่างไร
  เที่คโนโลย่ ร้ป็แบบสารสนเที่ศ เงือนไข ขอกําาห์นด ของแต่ละห์น่วิยงานและแต่ละแห์ล่งขอมล้ อาจัไม่ตรงกัน ที่ําาให์ป็ระสบป็ัญห์าในการแป็ลงขอม้ลให์ตรงกับที่่ศ้นย์ฯ ตองการ
   ห์น่วิยงานที่่เก่ยวิของกับขอมล้ ที่่ศ้นย์ฯ ตอ งการ ม่จัาํา นวิน มาก และม่ห์ลายห์น่วิยงานที่่จัะถ้กจััดตังเป็็นศ้นย์กลาง ขอมล้ ในดา นอนื ๆ ที่าํา ให์การป็ระสานงาน มค่ วิามซึ่ับซึ่อน มากข่นและม่การรับส่งขอ มล้ กันมากยงิ ข่น
   การผลกั ดนั เรอื งดจัิ ที่ิ ลั ในระบบราชการอาจัที่ําาให์ผ ส้ ง่ มอบ ป็ัจัจััยการดําาเนินการที่่ม่อย้่ในตลาดไม่สามารถด้แลล้กคา ไดอย่างเห์มาะสม อาจัที่ําาให์ไม่สามารถสังซึ่ือได ตามแผนงาน และแมสังซึ่ือไดคุณภาพของฮาร์ดแวิร์และ ซึ่อฟ้ที่แ์ วิร์รวิมที่งั บคุ ลากรไมส่ ามารถตอบสนองตามเป็า้ ห์มาย
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 -7


   503   504   505   506   507