Page 509 - NEIC_FINAL REPORT
P. 509

 กลยุุทำธ์์เชิิงรุก
การบริห์ารเที่คโนโลย่สารสนเที่ศตามมาตรฐานสากล
ส่งมอบบริการที่่สรางควิามมันใจัแก่ผ้รับบริการ : พรอมใช ป็ลอดภัย ไม่ติดไวิรัส
พฒั นาบคุ ลากรให์ร บั รแ้ ละป็รบั ตวิั ตอ่ การเป็ลย่ นแป็ลงไดอ ยา่ งรวิดเรวิ็ ป็ล้กฝ่ังการป็ฏิิบัติงานโดยย่ดค่านิยมที่ัง 4
จุุดแข็็ง โอ่กาส
S4 O4 S1 S2 S3 S5 O5
S3 O5
S1 O1 O3 O5
   กลยุทำุ ธ์์เชิิงป้อ่งกัน เป็้าห์มายคือการใชจัุดแข็งของที่รัพยากรเพือป็้องกันห์รือลดผลเส่ยจัากอุป็สรรค
 กลยุุทำธ์์เชิิงป้อ่งกัน
สง่ มอบบรกิ ารมค่ ณุ ภาพแกผ่ ร้ บั บรกิ าร : ถก้ ตอ ง สอดคลอ ง ที่นั สมยั ที่ันเวิลา ตรงป็ระเด็น เขาใจัง่าย
พฒั นาบคุ ลากรให์ส ามารถป็ฏิบิ ตั งิ านไดแ บบเบด็ เสรจั็ ในตวิั คนเดย่ วิ
พัฒนาบุคลากรให์ม่เขาใจัและยอมรับในควิามห์ลากห์ลายของ ศาสตร์ต่าง ๆ
จุุดแข็็ง อุ่ปสรรค/ภัยุั คุกคาม
S1S3S5 T4
S3 T1 T2
S2 T3
  พฒั นาบคุ ลากรให์ม ค่ วิามเชย่ วิชาญในภารกจัิ ห์ลกั ในกรณที่่ พ่ ฒั นา ไม่ที่ัน ให์วิ่าจัางผ้เช่ยวิชาญจัากภายนอก โดยตองม่ระบบการ ถ่ายที่อดควิามร้ให์แก่บุคลากรของศ้นย์ฯ ต่อไป็
 S2
  T3
 กลยุทำุ ธ์์เชิิงแก้ไข็ เป็้าห์มายคือการใชโอกาสเพือแกไขส่วินที่่เป็็นจัุดอ่อนให์ด่ขน่
 กลยุุทำธ์์เชิิงแก้ไข็
ป็รับโครงสรางองค์กรให์รองรับทีุ่กภารกจัิ
ลงทีุ่นในเที่คโนโลย่ที่่ที่ันสมัย
พัฒนานักเจัรจัาเพือสรางแนวิร่วิมและพันธมิตร
สรา งป็ระโยชน์ ห์รอื อยา่ งนอ ยไมเ่ พมิ ภาระให์แ กห์่ นวิ่ ยงานที่แ่ ลก เป็ล่ยนขอม้ล
W2 W3 W4 W5
จุุดอ่่อ่น โอ่กาส
O2 O1 O1 O4
O1
จุุดอ่่อ่น อุ่ปสรรค/ภัยุั คุกคาม
T2 T3 T3
T4
T2T3T4
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
   ผลักดันการออกกฎห์มายที่่สนับสนุนการป็ฏิบิ ัติงาน
กลยุทำุ ธ์์เชิิงรับ เป็้าห์มายคือห์ล่กเล่ยง/ลดผลเส่ยที่่จัุดอ่อนไดรับจัากอป็ุ สรรค
 กลยุุทำธ์์เชิิงรับ
ให์ค วิามสําาคญั กบั การป็ระเมนิ ผลที่งั ระดบั ผลผลติ ผลลพั ธ์ ผลลพั ธ์ ขันสุดที่าย
ให์ค วิามสําาคญั ตอ่ การศก่ ษาและตอบสนองควิามตองการของผร้ บั บริการในป็ระเด็นต่าง ๆ
ผลักดันให์ผ้บริห์ารและบุคลากรนําาเครืองมือการบริห์ารมา ป็ระยุกต์ใช
W6
W1
W4
W4 W5
   3 - 11
   507   508   509   510   511