Page 508 - NEIC_FINAL REPORT
P. 508

 จุุดแข็็ง (Strengths) จุุดอ่่อ่น (Weaknesses)
 S3 - มค่ วิามเชย่ วิชาญในการรวิบรวิม วิเิ คราะห์ข์ อ มล้ ดา นพลงั งาน และการกําากับด้แลที่่ป็ร่กษา
 W3 - เครืองมือ อุป็กรณ์ ระบบป็ฏิิบัติการ ไม่เพ่ยงพอ สําาห์รับภารกิจังานให์ม่
 S4 - ห์น่วิยงานภายนอกให์การยอมรับดานการจััดที่ําาขอม้ล พลังงาน
 W4 - บุคลากรในแต่ละส่วินงานของศ้นย์ฯ ไม่เพ่ยงพอ ต่องานที่่เพมิ ข่น ที่งั ป็ริมาณและที่ักษะ
 S5–มฐ่ านขอ มล้ และสารสนเที่ศเป็น็ ตน ที่นุ ที่ส่ ามารถนําาไป็พฒั นา เป็็นสารสนเที่ศที่่ใชตอบเป็้าห์มายได
 W5 - ไม่ม่ขันตอน มาตรฐานการป็ฏิิบัติงานและร้ป็แบบ รายงาน ที่่ไดม าตรฐานเพย่ งพอต่อภารกจัิ ให์ม่
  W6 - ศน้ ยฯ์ ยงั ไมม่ อ่ ําานาจัในการเชอื มโยงขอ มล้ จัากห์นวิ่ ย งานที่่เก่ยวิของดานพลังงาน
 3.1.3 การจุัดทำําากลยุุทำธ์์
จัากผลการวิเิคราะห์ส์ ภาพแวิดลอ มภายในและภายนอก(SWOTAnalysis)ของศน้ ยเ์ที่คโนโลยส่ ารสนเที่ศของสําานกั งาน นโยบายและแผนพลังงาน สามารถนําามาใชวิิเคราะห์์จััดที่ําากลยุที่ธ์ไดโดยอาศัยเครืองมือ TOWS Matrix ในการจัับค่้แต่ละ ส่วินป็ระกอบ และผลการวิิเคราะห์์ โดยม่รายละเอ่ยดดังน่
SWOT Matrix Strengths (S) จุุดแข็็ง Weaknesses (W) จุุดอ่่อ่น
 Opportunities (O) โอ่กาส
  กลยุที่ธ์เชิงรุก (SO) เป็็นการใชจัุดแข็งของที่รัพยากรที่่ม่เพือ แสวิงป็ระโยชน์จัากโอกาสที่่เกิดข่น
  กลยุที่ธ์เชิงแกไข (WO) เป็็นการใชโอกาสเพือแกไขส่วินที่่เป็็นจัุด อ่อนให์ด่ขน่
  Threats (T) ภััยุคุกคาม/อุ่ปสรรค
 กลยุที่ธ์เชิงป็้องกัน (ST)
เป็น็ การใชจั ดุ แขง็ ของที่รพั ยากรเพอื ป็อ้ งกนั ห์รือลด อุป็สรรคที่่จั ะเกิดข่น
 กลยุที่ธ์เชิงรับ (WT) ห์ล่กเล่ยง/ลดผลเส่ยที่่จัุดอ่อนไดรับจัาก อุป็สรรค
 กลยุทำุ ธ์์เชิิงรุก เป็้าห์มายคือการใชจัุดแข็งของที่รัพยากรที่่ม่เพือแสวิงป็ระโยชน์จัากโอกาสที่่เกิดข่น กลยุุทำธ์์เชิิงรุก จุุดแข็็ง
โอ่กาส
  การสรางเครือข่ายระดับป็ระเที่ศตังแต่ตนนําาจันป็ลายนําา ของธุรกจัิ ดานพลังงาน รวิมที่ังเครือข่ายวิิชาการดานพลังงานและ เครือข่ายดานสารสนเที่ศ
 S1S2S4
  O1
  3 - 10
แสวิงโอกาสจัากทีุ่กสถานการณ์เพือนําาเสนอบริการที่่สรางคุณค่า S1S2S3S5 O1O3O4O5
ใชผ้เช่ยวิชาญจัากภายนอกในงานที่่ไม่ใช่ภารกิจัห์ลัก S2 O2
ส่งมอบบริการผ่านช่องที่างที่่ตรงตามควิามตองการ S1S2S3S5 O3 ของกลมุ่ เป็้าห์มาย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   506   507   508   509   510