Page 506 - NEIC_FINAL REPORT
P. 506

จัากการวิิเคราะห์ข์ างตนสามารถสรุป็ป็ระเด็นโอกาส และภัยคุกคาม/อป็ุ สรรคไดดังน่
 โอ่กาส (Opportunity) ภััยุคุกคาม/อุ่ปสรรค (Threat)
 O1 – ไดรับควิามรวิ่ มมือจัากห์น่วิยงานอืน ๆ
  T1-ตองใชเงินลงทีุ่นกับอป็ุ กรณ์และบุคลากรจัําานวินมาก ห์ากไม่ไดรับการสนับสนุนงบป็ระมาณตามที่่ตองการ จัะดําาเนินการดวิยควิามยากลาํา บาก
 O2 - ไดรับที่รัพยากรมากข่น
 T2 - ควิามตอ งการจัากภายนอกที่ําาให์ต อ งป็รบั ป็รงุ รป็้ แบบ การป็ฏิิบัติงาน
 O3 เขาถ่งกลุ่มเป็้าห์มายผ่านสือดิจัิที่ัลไดมากขน่
 T3 - ควิามตอ งการจัากภายนอกที่าํา ให์ตอ งพัฒนาบุคลากร ให์สามารถรองรับภารกิจัให์ม่
 O4 - สามารถสรางกระบวินการให์ม่ที่่ม่ป็ระสิที่ธิภาพป็ระสิที่ธิผล มากข่น
 T4 - จัาํา เป็น็ ตอ งมค่ วิามเขาใจัตอ่ ผเ้ กย่ วิขอ งมากขน่ เพอื ให์ ตอบสนองไดด่
 O5 - สามารถพัฒนาบุคลากรไดอย่างม่ป็ระสิที่ธิภาพและ ป็ระสที่ิ ธิผลมากข่น
  ตาราง 3.1-2 ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวิดลอมภายใน
จุุดแข็็ง (Strengths) จุุดอ่่อ่น (Weaknesses)
  ศน้ ยฯ์ มวิ่ สิ ยั ที่ศั น์ พนั ธกจัิ ยทีุ่ ธศาสตร์ ที่ส่ อดคลอ งกบั ที่ค่ ณะป็ฏิริ ป็้ ดานพลังงานตองการที่่มงานจัง่ มค่ วิามเขาใจัเป็็นอย่างด่
 ศ้นย์ฯ ไม่ม่แผนงาน และ เป็้าห์มายรองรับการเป็็น ศ้นย์กลางขอมล้ ดานพลังงานที่่เป็็นร้ป็ธรรม
 ศน้ ยฯ์ มเ่ ครอื ขา่ ยที่ป็่ รก่ ษาและผส้ ง่ มอบเป็น็ อยา่ งด่ มโ่ อกาสจัะได รับควิามช่วิยเห์ลือจัากกลุ่มน่เป็็นอย่างส้ง
 โครงสรางการบริห์ารของศ้นย์ฯ ไม่ม่การแบ่งย่อยให์เพ่ยง พอรองรับภารกจัิ ที่่เพิมข่น ที่งั ป็ริมาณงานและชนิดงาน
 ศน้ ยฯ์ มค่ วิามเชย่ วิชาญในการวิา่ จัา งที่ป็่ รก่ ษาที่ําาให์ม ่ การควิบคมุ การป็ฏิิบัติงานของที่่ป็ร่กษาไดด่
  บุคลากรในแต่ละส่วินงานของศ้นย์ฯ ไม่เพ่ยงพอต่องาน ที่่เพิมข่น ที่งั ป็ริมาณและที่ักษะ
 ศน้ ยฯ์ มค่ วิามสามารถในการรวิบรวิม วิเิ คราะห์์ ขอ มล้ ดา นพลงั งาน มายาวินาน ในป็จัั จับุ นั มค่ วิามเขา ใจัควิามตอ งการของผบ้ รห์ิ ารของ กระที่รวิงพลังงานเป็็นอย่างด่
  ศ้นย์ฯ ไม่ม่ขันตอน มาตรฐานการป็ฏิบิ ัติงานและร้ป็แบบ รายงาน ที่่ไดม าตรฐานเพย่ งพอต่อภารกจัิ ให์ม่
 3 -8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   504   505   506   507   508