Page 504 - NEIC_FINAL REPORT
P. 504

 โอ่กาส (Opportunities) ภััยุคุกคาม/อุ่ปสรรค (Threats)
 รัฐบาลให์ควิามสําาคัญกับการป็รับป็รุงฐานขอม้ล สารสนเที่ศและ กระบวินการโดยมุ่งเนนดานดิจัิที่ัล ซึ่่งที่าํา ให์ศ้นย์ฯ มโ่ อกาสไดรับ ที่รัพยากรมากข่น รวิมที่ังทีุ่กภาคส่วินให์ควิามร่วิมมือมากข่น จัากในอด่ตที่่ผ่านมา
  ตองใชเงินลงทีุ่นจัําานวินมากกับบุคลากรในดานน่ ซึ่่งอาจั ไม่ไดรับการสนับสนุนงบป็ระมาณตามที่่ตองการ รวิมที่ัง ไม่สามารถจััดห์าไดเนืองจัากเป็็นอาช่พที่่ตองการในตลาด เป็็นอย่างมาก
 นโยบายระยะยาวิที่ําาให์ม่ที่ิศที่างที่่แน่นอนและม่โอกาสไดรับ งบป็ระมาณ (ที่ังในและนอกงบป็ระมาณ) และที่รัพยากรอืน ๆ อย่างต่อเนือง
 ขอเสนอของคณะป็ฏิิร้ป็ฯ ให์ดําาเนินการภายใต สนพ. ห์ากออกกฎห์มายและบังคับใช อําานาจัจัะอย้่ที่่ สนพ. จันกวิ่าจัะม่การจััดตังศ้นย์สารสนเที่ศพลังงานแห์่งชาติ ในลักษณะที่่เป็็นนิติบุคคลข่นในอนาคตต่อไป็ (ข่นอย้่กับ ควิามเห์มาะสม)อาํา นาจัการบงั คบั ใชก ฎห์มายจัง่ จัะอยที่่้ ศ่ น้ ยฯ์
 ถา มก่ ารออก กม. ให์อ ําานาจัศน้ ยฯ์ ในการรวิบรวิมขอ มล้ จัากห์นวิ่ ย งานต่าง ๆ จัะที่ําาให์สามารถดําาเนินการไดสะดวิก และไดรับขอ มล้ ที่่ม่ควิามถ้กตอง สอดคลองมากยงิ ข่น
  ผ้ใชจัะม่การเร่ยกขอขอม้ลสารสนเที่ศในร้ป็แบบ และ เงอื นไขตา่ ง ๆ มากขน่ ซึ่ง่ ตอ งใชที่ รพั ยากรในการดําาเนนิ การ มากข่น รวิมที่งั ป็รับป็รุงวิิธ่ป็ฏิิบัติงานอย่างต่อเนอื ง
 ป็ระชาชนม่การบริโภคขอม้ลผ่านการสืบคนในช่องที่าง ดิจัิที่ัลมากข่น ที่ําาให์รับขอม้ลจัากรัฐโดยไม่ผ่านตัวิกลาง ซึ่่งลดการถ้กบิดเบือน
 ป็ระชาชนยังขาดควิามร้ ควิามเขาใจั เก่ยวิกับพลังงาน ในเชิงล่ก ส่งผลให์เกิดควิามเคลือบแคลงใจัต่อการดําาเนิน การดานพลังงาน จันเลือกที่่จัะไม่เขาถ่งขอม้ลของศ้นย์ฯ ห์รือแมเขาถ่งก็ไม่เชือขอมล้ ที่่ศ้นย์ฯ เผยแพร่
 ศ้นย์ฯ ม่บที่บาที่สําาคัญ ต่อการดําาเนินงานของรัฐบาลและภาค เอกชนมากข่น ที่ําาให์ม่ควิามชอบธรรมในการขอควิามร่วิมมือ เพือดําาเนินการเรืองขอม้ลไดมากขน่
  ช่องที่างที่่ผ้รับข่าวิสารสามารถรับสือม่มากข่น และแต่ละ ช่องที่างม่ร้ป็แบบต่างกัน ที่ําาให์ตองใชที่รัพยากรในการ ดําาเนินการมากขน่ ห์ากตอ งการส่งขอ มล้ ไป็ห์ลายช่องที่าง
 เรืองพลังงานที่ดแที่นและสิงแวิดลอมม่บที่บาที่มากข่นต่อการ บริห์ารพลังงาน ขอม้ลดานสิงแวิดลอม ผลผลิตที่างการเกษตร มค่ วิามจัําาเป็น็ ในการคาดการณ์ที่ําาให์ศ น้ ยฯ์ สามารถไดข อมล้ จัาก ห์น่วิยงานที่่ไม่เคยไดรับขอ ม้ลมากข่น ซึ่่งส่งผลด่ต่อการวิิเคราะห์์
  โครงสรางพลังงานในป็ระเที่ศ ม่การใชพลังงานจัากแห์ล่ง ตา่ งๆมากขน่ ที่ําาให์ศ น้ ยฯ์ ตอ งรวิบรวิมขอ มล้ และเชอื มโยง กบั ผเ้ กย่ วิขอ งมากขน่ ซึ่ง่ ตอ งใชที่ รพั ยากร ในการดําาเนนิ การ มากข่น รวิมที่งั ป็รับป็รุงวิิธ่ป็ฏิิบัติงานอย่างต่อเนอื ง
 เที่คโนโลยส่ มัยให์ม่ที่ําาให์สามารถดําาเนินการในเรืองต่าง ๆ ที่่ม่ใน อด่ตที่่ไม่สามารถที่ําาได ที่ําาให์เขาถ่ง วิิเคราะห์์ แจักจั่ายขอม้ลได อย่างม่ป็ระสิที่ธิภาพ ป็ระสิที่ธิผล มากข่น
  ภาครัฐไม่ม่การกําาห์นดแนวิที่าง มาตรฐาน ขันตอน การป็ฏิบิ ตั งิ านในการแลกเป็ลย่ นขอ มล้ ระห์วิา่ งกนั รป็้ แบบ และเงือนไขการเผยแพร่ ที่่ชัดเจันและเป็็นที่่ยอมรับจัาก ที่กุ ฝ่า่ ย ที่ําาให์การป็ฏิิบตั งิ านอาจัตองป็ระสบป็ญั ห์าในการ ตกลงป็ระเด็นเห์ล่าน่
 3- 6
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   502   503   504   505   506