Page 503 - NEIC_FINAL REPORT
P. 503

• การมาของ 5G ซึ่่งที่ําาให์การรับส่งขอม้ลเป็ล่ยนแป็ลงไป็จัากเดิมแบบพลิกโฉม ที่ังขนาด ควิามเร็วิ รวิมที่ังการ ป็ระยุกต์ใชในร้ป็แบบของ Internet of Things ซึ่่งที่ําาให์ร้ป็แบบการป็ฏิิบัติงานเป็ล่ยนแป็ลงไป็จัากเดิมควิามกาวิห์นาของ ป็ญั ญาป็ระดษิ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรย่ นรข้ องสมองกล (Machine Learning: ML) สง่ ผลตอ่ การเลอื กแนวิที่าง การป็ฏิิบัติงาน ที่ังการนําามาป็รับป็รุงการป็ฏิบิ ัติงานให์ด่ขน่ การวิิเคราะห์์เชิงล่กและการช่วิยตอบขอมล้ อัตโนมตั ิ เป็็นตน
5) ป็ัจัจัยั ดานสงิ แวิดลอ ม (E: Environment) เป็น็ การวิเิ คราะห์ส์ ภาพการเป็ลย่ นแป็ลงดา นสงิ แวิดลอ ม ที่่จัะมผ่ ลตอ่ การ พัฒนาศ้นย์สารสนเที่ศพลังงานแห์่งชาติ ป็ระเด็นพิจัารณาป็ระกอบดวิย
• กระแสการรักษ์สิงแวิดลอมมผ่ ลต่อการดําาเนินการของธุรกิจั โดยเฉพาะ เครืองจัักร อุป็กรณ์ เครืองมือ ตองป็ล่อย มลพิษและใชพลังงานอย่้ในเกณฑ์์ที่ก่ ําาห์นดห์รือตาํา กวิ่า รวิมที่งั การดําาเนินการตอ งลดมลพิษ จัากเดิม
• การผลกั ดนั พลงั งานที่ดแที่นให์เป็น็ พลงั งานที่ส่ ําาคญั ของป็ระเที่ศ ที่ําาให์ป็ จัั จัยั ดา นสงิ แวิดลอ ม เชน่ ภยั แลง นําาที่วิ่ ม มลพิษ ศัตร้พืช ม่ผลที่ังดานป็ัจัจััยการผลิต การผลิต ห์รือแมกระที่ังการกระจัายพลังงานส่้ผ้ใชโดยตรง (P2P)
6) ป็จัั จัยั ดา นกฎห์มาย กฎระเบย่ บ (L: Legal factors) เป็น็ การวิเิ คราะห์ส์ ภาพการเป็ลย่ นแป็ลงดา นกฎห์มาย กฎระเบย่ บ ขอบังคับต่าง ๆ ที่่จัะมผ่ ลต่อการพัฒนาศ้นย์สารสนเที่ศพลังงานแห์่งชาติ เช่น การออกกฎห์มาย พ.ร.บ. ที่่เก่ยวิของดานดิจัิที่ัล ห์รือการพัฒนาพืนที่่พิเศษ เป็็นตน
• พระราชบัญญัติการรักษาควิามมันคงป็ลอดภัยไซึ่เบอร์ พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัติคุมครองขอม้ลส่วินบุคคล พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัติวิ่าดวิยการกระที่ําาควิามผิดเก่ยวิกับคอมพิวิเตอร์ พ.ศ. 2550
• ขอ เสนอของคณะป็ฏิริ ป็้ ดา นพลงั งานเกย่ วิกบั การแกก ฎห์มาย ให์อ ําานาจั ศน้ ยส์ ารสนเที่ศพลงั งานแห์ง่ ชาติ รวิบรวิม
และเป็็นเผยแพร่ขอม้ลเพ่ยงห์น่วิยงานเด่ยวิ
การวิิเคราะห์์ Stakeholder Analysis เป็็นการวิิเคราะห์์ผ้ม่ส่วินไดส่วินเส่ยในการบรรลุเป็้าห์มาย การพัฒนา
ศ้นย์สารสนเที่ศพลังงานแห์่งชาติ ป็ระกอบดวิย
• ผ้จััดสรรงบป็ระมาณ มผ่ ลต่อการไดรับงบป็ระมาณสําาห์รับการลงทีุ่นของศ้นย์ฯ
• ผ้ออกกฎห์มายที่่เก่ยวิของกับการป็ฏิบิ ัติงานของศ้นย์ฯ ม่ผลต่อกฎห์มายที่่ให์อาํา นาจัศน้ ย์ฯ ห์รือ กฎห์มายที่่ม่ผล
ต่อควิามยากง่ายในการดําาเนินการของศ้นย์ฯ
• ผ้รับบริการ ม่ผลต่อการกําาห์นดร้ป็แบบการให์บริการของศ้นย์ฯ ซึ่่งต่อเนอื งมาถ่งกระบวินการภายในของศ้นย์
• ผ้ส่งมอบขอม้ล ม่ผลต่อป็ริมาณ คุณภาพของ ขอ มล้ สารสนเที่ศ ที่่ศ้นย์ฯ จัะนาํา มาใชดําาเนินการต่อไป็
• ผ้ส่งมอบป็ัจัจััยการดําาเนินการ ม่ผลต่อป็ริมาณ คุณภาพ ของอุป็กรณ์ เครืองมือ ระบบป็ฏิิบัติการ ที่่ศ้นย์ฯ จัะนําา
มาใชดําาเนินการต่อไป็
ผลการวิเิ คราะห์ส์ ภาพแวิดลอ มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของการพฒั นาศน้ ยส์ ารสนเที่ศพลงั งานแห์ง่ ชาติ
จัากการวิิเคราะห์ข์ อม้ล และจัากผลการป็ระชุมระดมควิามคิดเห์็นแสดงไดดังตาราง 3.1-1 และ ตาราง 3.1-2 ตาราง 3.1-1 ผลการวิิเคราะห์์สภาพแวิดลอมภายนอก
โอ่กาส (Opportunities) ภััยุคุกคาม/อุ่ปสรรค (Threats)
    สถานการณด์ า นพลงั งานเป็น็ ป็ระเดน็ สําาคญั ของป็ระเที่ศ รฐั บาลให์ ควิามสําาคญั กบั ขอ มล้ ดา นพลงั งานมากขน่ ซึ่ง่ ชวิ่ ยเพมิ ควิามสําาคญั ของศ้นย์ฯ ในการขอควิามร่วิมมือจัากห์น่วิยงานอืน
    ตองใชเงินลงทีุ่นกับอุป็กรณ์จัําานวินมาก และอาจัไม่ไดรับ การสนับสนุนงบป็ระมาณตามที่ต่ องการ
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 -5
   501   502   503   504   505