Page 502 - NEIC_FINAL REPORT
P. 502

 3 -4
• แผนยุที่ธศาสตร์กระที่รวิงพลังงาน พ.ศ. 2561-2565
• แผนบร้ ณาการพลังงานระยะยาวิ
• การผลักดันให์ภาครัฐม่การป็รับเป็ล่ยนร้ป็แบบการป็ฏิิบัติงาน
• ระบบบรห์ิ ารจััดการขอม้ลที่่เชือมโยงระห์วิ่างห์น่วิยงานและแห์ล่งขอมล้
• การผลักดันให์ภ าครัฐม่การวิิเคราะห์์จััดการขอมล้ ขนาดให์ญ่ (Big Data)
• การผลักดันให์ภาครัฐม่การนําาเที่คโนโลย่ดิจัิที่ัลมาป็ระยุกต์ใชในการบริการสาธารณะตังแต่ตนจันจับ
กระบวินการ
• นโยบายการพัฒนาคลังขอม้ลชาติ (National Data Repository) การพัฒนาระบบคลาวิด์ภาครัฐ
(Government Data center and Cloud service) ที่่จัะเชือมขอมล้ จัากทีุ่กห์น่วิยงานเขาส้่ห์น่วิยงานเด่ยวิ
2) ป็จัั จัยั ดา นเศรษฐกจัิ (E: Economic) เป็น็ การวิเิ คราะห์เ์ ศรษฐกจัิ ระดบั Macro ซึ่ง่ ห์มายถง่ ระบบเศรษฐกจัิ ที่งั ในและ ระห์วิ่างป็ระเที่ศที่่เก่ยวิกับการดําาเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวิที่างเศรษฐกิจั ผลผลิตมวิลรวิมในป็ระเที่ศ การคา ระห์วิ่างป็ระเที่ศและดุลการชําาระเงิน การลงทีุ่น ภาคเอกชน ภาษอ่ ากร และการใชจั่ายของรัฐบาล ราคานาํา มันดิบ สภาพป็ัญห์า ของสาขาการพัฒนา/บริการ โครงสรางรายได การกระจัายรายได ภาวิะเงินเฟ้้อ ภาวิะการจัางงานที่่ม่ผลกระที่บเชิงบวิกและ
เชิงลบ เป็็นตน โดยป็ระเด็นพิจัารณาป็ระกอบดวิย
• ยุคที่่ผ้บริโภคและป็ระชาชนม่การเขาถ่งขอมล้ และใชเพือการตัดสินใจัมากข่น
• ภาคเอกชนม่อิที่ธิพลต่อควิามสําาเร็จัของนโยบายพลังงานเป็็นอย่างมาก เพราะเป็็นที่ังผ้ดําาเนินนโยบายและ
ผ้รับผลจัากนโยบาย
3) ป็จัั จัยั ดา นสงั คม วิฒั นธรรม และสงิ แวิดลอ ม (S : Social) เป็น็ การวิเิ คราะห์ส์ ภาวิะที่างสงั คมและวิฒั นธรรม ซึ่ง่ ห์มายถง่
โครงสรางที่างสังคมที่่เก่ยวิของกับการดําาเนินงานขององค์กร เช่น ระดับการศ่กษา อัตราการร้ห์นังสือของป็ระชากร จัําานวิน ป็ระชากรโครงสรา งป็ระชากรขนบธรรมเนย่ มป็ระเพณ่ควิามเชอื คา่ นยิ มและวิฒั นธรรมแบบแผนการดําาเนนิ ชวิ่ ติ และพฤตกิ รรม การป็ระกอบอาช่พ คุณภาพช่วิิต ลักษณะของชุมชน และการตังถินฐาน การอนุรักษ์ที่รัพยากรธรรมชาติและสิงแวิดลอม การกระจัายรายไดแ ละควิามเป็น็ ธรรมในสงั คมสภาพของบา นเมอื งและลกั ษณะที่างภม้ ศิ าสตร์โครงสรา งพนื ฐานระบบสาธารณป็้ โภค สาธารณ้ป็การ การคมนาคมและการติดต่อสือสาร เป็็นตน ป็ระเด็นพจัิ ารณาป็ระกอบดวิย
• ยุคที่่สังคมแบ่งป็ันขอ ม้ลกันมากข่น (Sharing economy) ที่งั ควิามร้ ขอ มล้ (จัริงและเที่็จั) ผ่านช่องที่างต่าง ๆ โดยเฉพาะช่องที่างดิจัิที่ัล (Digital Content)
• ยุคที่่สังคมมค่ วิามร้ดานดิจัิที่ัลมากข่น (Digital literacy) แมจัะไม่ที่ัวิทีุ่กพืนที่่แต่มากขน่ จัากชวิ่ ง 10 ป็ีที่ผ่ ่านมา การดําาเนนิ การใด ๆ ของภาครฐั ตอ งให์ค วิามสําาคญั กบั ดา นดจัิ ที่ิ ลั ขณะเดย่ วิกนั ภาครฐั ตอ งให์ค วิามสําาคญั แกก่ ลมุ่ ที่ม่ ค่ วิามรด้ จัิ ที่ิ ลั ยังตําากวิ่ามาตรฐาน
4) ป็ัจัจััยดานเที่คโนโลย่ (T: Technology) เป็็นการวิิเคราะห์์สภาพการเป็ล่ยนแป็ลงดานเที่คโนโลย่ที่่จัะ ม่ผลต่อการดําาเนินงาน เช่น การผลิตคิดคนเที่คโนโลย่ ควิามร้และวิิที่ยาการ การใชเที่คโนโลยเ่ พือการสือสาร การแลกเป็ล่ยน ควิามรร้ ะห์วิา่ งองคก์ ร ควิามกา วิห์นา ในการวิจัิ ยั และพฒั นา การเสรมิ สรา งป็ระสที่ิ ธภิ าพการผลติ และการให์บ รกิ ารโดยใชอ ป็ุ กรณ์ อัตโนมัติต่าง ๆ ป็ระเด็นพิจัารณาป็ระกอบดวิย
• การเป็ล่ยนร้ป็แบบการจััดเก็บและการคําานวิณไป็ส้่ระบบ Cloud
• Cloud Computing ระบบคอมพวิิ เตอรที่์ พ่ รอ มรองรบั การที่ําางานของผใ้ ชง าน ในที่กุ ๆ ดา นไมวิ่ า่ จัะเป็น็ ระบบ
เครือข่าย การจััดเก็บขอม้ล การที่ดสอบระบบห์รือติดตังฐานขอม้ล ห์รือการใชงานซึ่อฟ้ต์แวิร์เฉพาะดานในธุรกิจัต่าง ๆ โดย ที่่ผ้ใชงานไม่ตองติดตังระบบที่ังฮาร์ดแวิร์และซึ่อฟ้ต์แวิร์ไวิที่่สําานักงาน ให์ยุ่งยาก แต่สามารถใชงานในสิงที่่ตองการไดดวิยการ เชือมต่อกับระบบ Cloud Computing ผ่านอินเที่อร์เน็ต
• Cloud Storage ช่วิยให์การจััดเก็บขอม้ลขององค์กรม่ควิามสะดวิกและควิามป็ลอดภัยมากกวิ่าการเก็บไวิ ในร้ป็แบบป็ัจัจัุบัน ผ้ใชก็สามารถเลือกใชพืนที่่เที่่าที่่ตองการและจั่ายค่าบริการตามที่่ใชงานจัริง ซึ่่งม่ควิามคุมค่าอย่างมากเมือ เป็ร่ยบเที่่ยบกับคุณสมบัติและป็ระโยชน์ที่่จัะไดรับ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   500   501   502   503   504