Page 501 - NEIC_FINAL REPORT
P. 501

5) ที่ักษะ ควิามร้ ควิามสามารถ (Skills) เป็็นควิามสามารถเด่นขององค์กร ป็ระเด็นพจัิ ารณาป็ระกอบดวิย
• ควิามสามารถที่่เป็็นแก่นขององค์กร สนับสนุนยุที่ธศาสตร์ กลยุที่ธ์
• ควิามสามารถเด่นขององค์กร สนับสนุนยุที่ธศาสตร์ กลยุที่ธ์
• ควิามสามารถในการป็รับตัวิให์เขากับสภาพแวิดลอมที่่เป็ล่ยนแป็ลงไป็
• ควิามสามารถการป็ระสานงานกับห์น่วิยงานอนื
• ควิามสามารถในการสือสาร ที่ําาควิามเขาใจั กับกลุม่ เป็้าห์มาย
6) รป็้ แบบการที่ําางาน (Style) เป็น็ รป็้ แบบการป็ฏิบิ ตั งิ านในภาพรวิมขององคก์ รและแตล่ ะฝ่า่ ยที่ม่ ส่ วิ่ นเกย่ วิขอ งในองคก์ ร
ส่งผลต่อควิามสําาเร็จัห์รือลมเห์ลวิขององค์กร ป็ระเด็นพจัิ ารณาป็ระกอบดวิย
• ร้ป็แบบการป็ฏิิบัติงานในภาพรวิม สอดคลองกับยุที่ธศาสตร์ กลยุที่ธ์
• ร้ป็แบบการป็ฏิิบัติของฝ่่ายบริห์าร สอดคลองกับยุที่ธศาสตร์ กลยุที่ธ์
• ร้ป็แบบการป็ฏิิบัติของฝ่่ายเช่ยวิชาญ สอดคลองกับยุที่ธศาสตร์ กลยุที่ธ์
7) ค่านิยมร่วิม (Shared Values) เป็็นที่่ย่ดถือร่วิมกัน เร่ยกวิ่า วิัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมที่ห์่ น่วิยงาน สรางข่น โดยมาก ไดร บั อที่ิ ธพิ ลจัากป็จัั จัยั ตา่ ง ๆ เชน่ ผลผลติ ลกั ษณะของการแขง่ ขนั ป็ระเภที่ของผร้ บั บรกิ ารและเที่คโนโลย่ ดงั นนั องคก์ รที่ป็่ ระสบ ควิามสําาเรจั็ สง้ จัะมงุ่ คา่ นยิ มที่โ่ ดดเดน่ เชน่ คณุ ภาพผลผลติ และบรกิ ารการคดิ คน สงิ ให์ม่ ควิามรวิดเรวิ็ ห์รอื ป็ระสที่ิ ธภิ าพการผลติ และการให์บริการ ป็ระเด็นพิจัารณาป็ระกอบดวิย
• การกําาห์นดให์ทีุ่กคนในองค์กรยด่ ถือร่วิมกันสอดคลอ งกับการบรรลุเป็้าห์มายขององค์กร • ทีุ่กคนในองค์กรยด่ ถือค่านิยมร่วิมอย่างจัริงจัังม่ส่วินในการสนับสนุนให์บ รรลุเป็้าห์มาย
• ทีุ่กคนนําาค่านิยมร่วิมส้่การป็ฏิิบัติไดที่ําาให์ผลการดําาเนินงานมโ่ อกาสบรรลุเป็้าห์มายส้งข่น
3.1.2 การวิิเคราะห์์โอ่กาส (Opportunities) และภััยุคุกคาม/อุ่ปสรรค (Threats)
สภาพแวิดลอ มภายนอก (External Environment) เป็น็ สถานการณภ์ ายนอกที่อ่ งคก์ รเผชญิ อย้่ ห์รอื เกย่ วิขอ ง ที่งั ลกั ษณะ ที่่เป็็นร้ป็ธรรมและนามธรรม เช่น ควิามตองการของผ้รับบริการ นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจัและสังคมแห์่งชาติ สภาวิะเศรษฐกิจัและสังคม การพัฒนาเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ ตลอดถง่ สถานการณ์ต่างป็ระเที่ศที่่เก่ยวิของ ป็ระกอบดวิย
โ อ ก า ส ( O p p o r t u n i t i e s ) เ ป็ น็ ส ถ า น ก า ร ณ ภ์ า ย น อ ก ที่ เ ่ อ อ ื อ าํา น วิ ย ใ ห์ ก า ร ที่ าํา ง า น ข อ ง อ ง ค ก์ ร บ ร ร ล วิุ ตั ถ ป็ุ ร ะ ส ง ค ์ ห์ ร อื เ ป็ น็ ป็ จัั จั ยั ภายนอกเชงิ บวิกนนั คอื เป็น็ การศก่ ษาสภาพแวิดลอ มภายนอก(OutsideIn)วิา่ มส่ ภาพเป็น็ เชน่ ไรและจัะสรา งโอกาสอยา่ งไรให์ก บั องคก์ ร ภัยคุกคาม/อุป็สรรค (Threats) เป็็นสถานการณ์ภายนอกที่่ขัดขวิางการที่ําางานขององค์กรที่ําาให์ไม่สามารถบรรลุ วิตั ถป็ุ ระสงคไ์ ด ห์รอื เป็น็ ป็จัั จัยั ภายนอกที่เ่ ป็น็ เชงิ ลบ นนั คอื เป็น็ การศก่ ษาสภาพแวิดลอ มภายนอก (Outside In) ที่เ่ ป็น็ อป็ุ สรรค
ห์รือภาวิะคุกคามก่อให์เกิดผลเส่ยห์รือเป็็นขอจัําากัดต่อองค์กร การวิิเคราะห์์สภาพแวิดลอมภายนอกที่่จัะม่ผลต่อการพัฒนาศ้นย์สารสนเที่ศพลังงานแห์่งชาติในอนาคต ที่างที่่ป็ร่กษา
ไดกาํา ห์นดเครืองมือที่่จัะใชสนับสนุนการวิิเคราะห์์คือ PESTEL Analysis แนวิคิดของ Francis J. Aguilar และ Stakeholder Analysis โดยม่รายละเอ่ยดดังน่
การวิิเคราะห์์ PESTEL Analysis ป็ระกอบดวิย
1) ป็จัั จัยั ดา นการเมอื ง (P: Politics) เป็น็ การวิเิ คราะห์น์ โยบาย ตา่ ง ๆ ของภาครฐั ที่จั่ ะมผ่ ลตอ่ การดําาเนนิ งานขององคก์ ร ที่ังในเชิงบวิกและเชิงลบ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจัและสังคมแห์่งชาติ นโยบายรัฐบาล กฎห์มาย มติคณะรัฐมนตร่ กฎระเบ่ยบ ต่าง ๆ นโยบายของรัฐบาล ผลกระที่บที่ังเชิงบวิกและเชิงลบ เป็็นตน ป็ระเด็นพจัิ ารณาป็ระกอบดวิย
• แผนระดับป็ระเที่ศ ป็ระกอบดวิย
• รัฐบาลม่การจััดที่ําายุที่ธศาสตร์ชาติ 20 ป็ี ซึ่่งกําาห์นดแนวิที่างการพัฒนาระยะยาวิ ไวิในทีุ่กดา นของสังคมรวิม
ที่ังดานพลังงาน
• แผนพัฒนาดิจัิที่ัลเพือเศรษฐกิจัและสังคม ระยะเวิลา 20 ป็ี ซึ่่งกําาห์นดแนวิที่าง การพัฒนาดิจัิที่ัลให์แก่
ห์น่วิยงานราชการ และทีุ่กภาคส่วินของป็ระเที่ศ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 -3


   499   500   501   502   503