Page 500 - NEIC_FINAL REPORT
P. 500

โดยส่วินให์ญ่ใชแนวิคิด McKinsey’s 7S เป็็นเครืองมือที่่ใชในการวิิเคราะห์จั์ ุดแข็งและจัุดอ่อนที่่ม่ผล ต่อการป็ฏิบิ ัติงาน ป็ระกอบดวิย กลยุที่ธ์ (Strategy) โครงสราง (Structure) ระบบ (System) บุคลากร (Staff) ที่ักษะ (Skill) สไตล์ (Style) และ ค่านิยมร่วิม (Shared Values) โดยม่รายละเอ่ยดดังน่
1) กลยุที่ธ์ (Strategy) เป็็นกระบวินการที่่จัะกําาห์นดแนวิที่างการดําาเนินงานขององค์กรให์ม่ที่ิศที่างที่่ชัดเจัน ม่โอกาส ป็ระสบควิามสําาเร็จั เป็็นไป็ตามเป็้าห์มายที่่ก ําาห์นดไวิ ป็ระเด็นพิจัารณาป็ระกอบดวิย
• ที่ิศที่างที่่องค์กรจัะมงุ่ ไป็อย่างชัดเจัน
• กลยุที่ธ์ที่่กําาห์นดสอดคลองกับสภาพควิามเป็็นจัริงที่ังภายในและภายนอกองค์กร
• การถ่ายที่อดกลยุที่ธ์ส้่ระดับป็ฏิิบัติอย่างม่ป็ระสิที่ธิผล
• แผนงานรองรับกลยุที่ธ์ที่่ชัดเจัน ที่ังบุคลากร เวิลา งบป็ระมาณ เครืองมือ
• เป็้าห์มายที่่ตองการบรรลุชัดเจัน
2) โครงสรางองค์กร (Structure) คือ โครงสรางที่่ตังข่นตามกระบวินการโดยรับบุคลากรเขามาที่ําางานร่วิมกันในฝ่่าย ตา่ ง ๆ เพอื ให์บ รรลเุ ป็า้ ป็ระสงค์ ดงั นนั การจัดั องคก์ รจัง่ เป็น็ ควิามพยายามของผบ้ รห์ิ ารที่จั่ ะตอ งห์าบคุ ลากรที่ม่ ค่ วิามรค้ วิามสามารถ เพอื มอบห์มายงาน (Delegation) และอําานาจัห์นา ที่ใ่ นการป็ฏิบิ ตั งิ าน (Authority) จัง่ ตอ งมค่ วิามชดั เจัน มค่ วิามห์มายตอ่ บคุ ลากร ที่่ที่ําางานร่วิมกัน และป็ระสานงานซึ่่งกันและกัน ป็ระเด็นพจัิ ารณาป็ระกอบดวิย
• ม่ควิามชัดเจัน แบ่งงานตามที่ักษะควิามสามารถ ควิามเช่ยวิชาญ
• สนับสนุนการบรรลุเป็้าห์มาย
• การสือสารเพือให์แต่ละส่วินเขาใจัและป็ฏิิบัติไป็ในที่างเด่ยวิกัน • รองรับทีุ่กภารกิจัที่่ตอบกลยุที่ธ์
3) ระบบขององคก์ ร (System) มค่ วิามสําาคญั ตอ่ การป็ฏิบิ ตั งิ านตามกลยทีุ่ ธเ์ พอื ให์บ รรลเุ ป็า้ ป็ระสงคที่์ ก่ ําาห์นด เชน่ ระบบ บัญช่การเงิน ระบบจััดซึ่ือ ระบบที่รัพยากรบุคคล ระบบเที่คโนโลย่สารสนเที่ศ ระบบการติดตามป็ระเมินผล เป็็นตน ป็ระเด็น พิจัารณาป็ระกอบดวิย
• การไดมาซึ่่งที่รัพยากรที่่ม่คุณภาพและตนทีุ่นที่ต่ ําาเพือการป็ฏิิบัติงาน
• การวิ่าจัางที่่ม่ป็ระสิที่ธิภาพและไดบุคลากรห์รืองานที่ม่ ่คุณภาพตรงตามตอ งการ
• ม่การกําาห์นดขันตอน มาตรฐานการป็ฏิิบัติงาน ที่ช่ ่วิยให์บรรลุผล
• ม่การควิบคุมและติดตามควิามคืบห์นา เพือให์การป็ฏิิบัติงานเป็็นไป็ตามที่ก่ ําาห์นด
• การจััดสรรที่รัพยากรเพือการป็ฏิิบัติงานอย่างเห์มาะสม
• องค์กรม่แนวิที่างการพัฒนาบุคลากรและป็รับป็รุงกระบวินการให์สอดคลองกับกลยุที่ธ์
• ม่การป็ระเมินผลควิามสําาเร็จัเป็็นร้ป็ธรรม
• การให์ผลตอบแที่นแก่ผ้ป็ฏิิบัติงานอย่างเห์มาะสม
• สามารถสรางผลงานเป็็นที่่ยอมรับของห์น่วิยงานภายนอก
4) บุคลากร (Staff) เป็็นป็ัจัจััยที่่สําาคัญต่อควิามสําาเร็จัของการดําาเนินงานขององค์กร จั่งตองม่การวิางแผนที่รัพยากร บุคคลเพือวิิเคราะห์์ควิามตองการที่รัพยากรบุคคลในอนาคต ตลอดจันการตัดสินใจัเก่ยวิกับส่วินป็ระกอบของงานที่่สอดคลอง กับเป็้าห์มายขององค์กร และคุณลักษณะของบุคลากรที่่เห์มาะสมกับงานแต่ละป็ระเภที่ อุป็สรรคสําาคัญต่อองค์กรที่่กําาลัง ขยายตวิั คอื การขาดแคลนบคุ ลากรที่ม่ ที่่ กั ษะห์รอื ควิามชําานาญองคก์ รจัง่ ตอ งมก่ ารฝ่กึ อบรมและพฒั นาบคุ ลากรตลอดจันการบรห์ิ าร คา่ ตอบแที่น การป็ระเมนิ ผลการป็ฏิบิ ตั งิ าน การโยกยา ยและป็รบั เป็ลย่ นตําาแห์นง่ ห์นา ที่่ เพอื เพมิ ขด่ สมรรถนะของบคุ ลากรอนั จัะ นําาไป็ส่้ผลสาํา เร็จัขององค์กร ป็ระเด็นพจัิ ารณาป็ระกอบดวิย
• บุคลากรม่ที่ักษะสอดคลองกับยุที่ธศาสตร์ กลยุที่ธ์
• บุคลากรม่ที่ัศนคติสอดคลองกับยุที่ธศาสตร์ กลยุที่ธ์
• โครงสรางป็ระชากรขององค์กร เช่น อายุ การศ่กษา ป็ระสบการณ์การที่าํา งาน จัะตอ งม่ควิามสอดคลอ งกับการ
บรรลุเป็้าห์มาย
 3- 2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   498   499   500   501   502