Page 499 - NEIC_FINAL REPORT
P. 499

บทท่ 3 การจััดทําาแผนยุุทธศาสตร์
3.1 การวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง-จุุดอ่่อ่น การวิิเคราะห์์โอ่กาส และ การจุัดทำาํา กลยุุทำธ์์
การวิิเคราะห์์ SWOT คือ การร้จัักสถานภาพตนเองและสภาวิะแวิดลอมของห์น่วิยงาน ซึ่่งเป็็นสิงสําาคัญ ที่่จัะที่ําาให์ ห์น่วิยงานป็ระสบควิามสําาเร็จั ขอม้ลจัากการวิิเคราะห์์ม่ป็ระโยชน์ในการกําาห์นดวิสิ ัยที่ัศน์ พันธกิจั เป็้าป็ระสงค์ของห์น่วิยงาน
การวิิเคราะห์์สภาพแวิดลอม (SWOT Analysis) ป็ระกอบดวิย 2 สวิ่ น คือ สวิ่ นที่่ 1 สภาพแวิดลอมภายในเพอื ห์าจัุดแข็ง (Strengths) และจัุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร และส่วินที่่ 2 สภาพแวิดลอมภายนอก ที่่ม่การเป็ล่ยนแป็ลง เพือคนห์า โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม/อุป็สรรค (Threats)
จัากขอบเขตการศก่ ษาวิิเคราะห์์ SWOT ของศ้นย์สารสนเที่ศพลังงานแห์่งชาติ และผลการวิิเคราะห์์ จัะนําาไป็ใชเพือเป็็น ขอ มล้ ป็ระกอบการที่ําาแผนป็ฏิบิ ตั กิ าร(ActionPlan)ที่างที่ป็่ รก่ ษาจัะใชม มุ มองการวิเิคราะห์โ์ดยการกําาห์นดขอบเขตการวิเิคราะห์์ SWOT จัากศน้ ยเ์ ที่คโนโลยส่ ารสนเที่ศและการสือ สาร ซึ่ง่ เป็น็ ห์นวิ่ ยงาน ที่ด่ ําาเนนิ งานภายใตส ําานกั งานนโยบายและแผนพลงั งาน ซึ่่งตามกรอบแผนป็ฏิิร้ป็ดานพลังงานไดกําาห์นดให์ที่าํา ห์นาที่่เป็็นศ้นย์สารสนเที่ศพลังงานแห์่งชาติ
ขณะที่่การศ่กษาสภาพป็ัจัจับุ ันของศ้นย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการสือสารไดดาํา เนินการ ไวิในห์ัวิขอ 3.3.3 โดยเนือห์า ในสวิ่ นนจั่ ะเป็น็ การวิเิ คราะห์จั์ ากสภาพดงั กลา่ วิ เพอื ที่จั่ ะบรรลเุ ป็า้ ห์มาย การพฒั นาศน้ ยส์ ารสนเที่ศพลงั งานแห์ง่ ชาติ ที่า่ มกลาง ควิามเป็ล่ยนแป็ลงต่าง ๆ ศ้นย์เที่คโนโลย่สารสนเที่ศและการสือสาร จัะป็ระสบกับอุป็สรรค โอกาสใดบา ง และที่รัพยากรที่ม่ ่จัะ สรางจัุดแข็งห์รือเป็็นจัุดอ่อนอย่างไร โดยม่รายละเอ่ยดผลการศ่กษา ดังต่อไป็น่
3.1.1 การวิิเคราะห์์จุุดแข็็ง (Strengths) และจุุดอ่่อ่น (Weaknesses)
สภาพแวิดลอมภายใน (Internal Environment) เป็็นการพิจัารณาสถานการณ์ภายในองค์กรในแต่ละดา นที่งั ดานบวิก และดานลบ ป็ระกอบดวิย
จัุดแข็ง (Strengths : S) เป็็นควิามสามารถห์รือสถานการณ์ภายในที่่เป็็นบวิกที่่สนับสนุนห์รือสามารถนําามาใชให์เกิด ป็ระโยชน์ต่อการป็ฏิิบัติงานเพือบรรลุวิัตถุป็ระสงค์ นันคือเป็็นการพิจัารณาเก่ยวิกับควิามเขมแข็ง ควิามสามารถ ศักยภาพ ส่วินที่่ส่งเสริมควิามสําาเร็จั
จัดุ ออ่ น (Weaknesses : W) เป็น็ สถานการณภ์ ายในที่เ่ ป็น็ เชงิ ลบและดอ ย ซึ่ง่ องคก์ รไมส่ ามารถนาํา มา ใชป็ ระโยชนใ์ นการ ป็ฏิิบัติงานเพือบรรลุวิัตถุป็ระสงค์ นนั คือ เป็็นการพิจัารณาเก่ยวิกับควิามอ่อนแอ ขอ จัาํา กัด ควิามไม่พรอม รวิมที่ังป็ระเด็นป็ัญห์า และควิามตองการ
   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
3 -1






















































































   497   498   499   500   501