Page 498 - NEIC_FINAL REPORT
P. 498

2.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค
1. กํารที่ศูนย์ฯ อยู่ภํายใต้สํานักงํานนโยบํายและแผนพลังงําน ซึ่งเป็นหน่วยงํานของฝ่ํายบริหํารทําให้ศูนย์ฯ อําจไม่มีควําม เป็นอิสระได้เหมือน EIA
2. กํารมกี จิ กรรมและแผนงํานเกยี่ วกบั กํารพฒั นําบคุ คลจํา นวนมํากในแตล่ ะปี ขณะทบี่ คุ ลํากรมภี ํารกจิ มําก อําจทํา ใหบ้ คุ ลํากร ไม่สํามํารถเข้ําร่วมกิจกรรมพัฒนําได้ครบถ้วน ซึ่งมีผลต่อกํารบรรลุเป้ําหมํายได้
3. ผู้รับบริกํารมีหลํายกลุ่มและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลํา กํารอบรมอําจไม่สํามํารถสร้ํางควํามเข้ําใจและเปลี่ยน พฤติกรรมแก่เจ้ําหน้ําที่ให้ตอบสนองผู้รับบริกํารได้ท้ังหมด
4. กํารประเมินผลทั้งระดับองค์กร สํายงําน และ บุคคล หรือกระทั่งกิจกรรม จําเป็นต้องมีข้อมูลประกอบกํารประเมินที่ถูก ต้อง และ สอดคล้อง ซ่ึงกํารรวบรวมและแปรผลข้อมูลดังกล่ําวนับเป็นอีกภําระงําน
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหํารกระทรวงพลังงํานควรพิจํารณําถึงขอบเขตกํารเป็นอิสระของศูนย์ เพื่อเป็นแนวทํางในกํารปฏิบัติงํานของผู้ เก่ียวข้องต่อไป
2. สร้ํางควํามตระหนักให้ทุกฝ่ํายท่ีเกี่ยวข้องเห็นถึงควํามสําคัญในกํารอบรมเพิ่มเติมทักษะ ควํามรู้ และคัดเลือกหลักสูตร วิทยํากร ท่ีมีคุณภําพท่ีสํามํารถทําให้เกิดผลในทํางปฏิบัติ รวมท้ังใช้ออกแบบหลักสูตรและส่ือกํารสอนท่ีไม่รบกวนเวลํามํากนัก online หรือ on the job training
3. หมนั่ คอยศกึ ษําขอ้ มลู ของผรู้ บั บรกิ ําร โดยรวบรวมทงั้ ขอ้ มลู ปฐมภมู แิ ละทตุ ยิ ภมู จิ ํากหนว่ ยงํานอนื่ เพอื่ ใหเ้ ขํา้ ใจพฤตกิ รรม และช่องทํางรับข้อมูลของผู้รับบริกํารได้ดีย่ิงขึ้น
4. หมนั่ คอยปรบั ปรงุ มําตรฐํานกํารปฏบิ ตั งิ ํานและคมู่ อื ปฏบิ ตั งิ ํานในกระบวนงํานหลกั ทชี่ ดั เจน ทงั้ ภํายในและระหวํา่ งหนว่ ย งําน รวมทั้งมีกํารบังคับใช้อย่ํางเข้มงวด
5. ออกแบบระบบกํารเก็บข้อมูลสําหรับประเมินผลให้มีควํามสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้มีควํามเป็นอัตโนมัติ เพื่อลดภําระ งํานในส่วนนี้
 2-324
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   496   497   498   499   500