Page 48 - NEIC_FINAL REPORT
P. 48

  1-22
และเพื่ือกำารนัน จ้ําาเป็นตองอาศัยกำารสนับสนุนจ้ากำทุกำภาคส่วน ไม่เวนแมแต่จ้ากำผู้้บริหารท่ม่วิสัยทัศน์ หากำแต่รวมถ่งนโยบาย ผู้ลักำดันจ้ากำรัฐบาล สภาพื่แวดลอมเชุิงดิจ้ิทัลข้องประเทศ ตลอดจ้นภาคธุรกำิจ้ ภาคอุตสาหกำรรม และภาคประชุาชุนท่ม่ความ ตองกำารใชุประโยชุน์จ้ากำบริกำารดิจ้ิทัลข้องภาครัฐ
ยทุ ธศาสตรกำ์ ารพื่ฒั นารฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั ข้องประเทศไทย มว่ สิ ยั ทศั นกำ์ ารพื่ฒั นารฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั ข้องประเทศไทย คอื “ยกระดบั ภาครฐั ไทยสกู่ ารเปน็ รฐั บาลดจิ ทิ ลั ทมี่ กี ารบรู ณาการระหวา่ งหนว่ ยงาน มกี ารทา งานแบบอจั ฉรยิ ะ ใหบ้ รกิ ารโดยมปี ระชาชน เป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”
ภายใตแผู้นพื่ัฒนารัฐบาลดิจ้ิทัลข้องประเทศไทย พื่.ศ. 2560-2564 ประกำอบดวยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในแตล่ ะประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ ยงั แบง่ ออกำเปน็ มาตรกำารกำารพื่ฒั นาข้ด่ ความสามารถเชุงิ ดจ้ิ ทิ ลั ภาครฐั ไทย ดงั รปู ที่ 1.2-7 ภาพื่รวม ข้องยุทธศาสตร์ภายใตแผู้นพื่ัฒนารัฐบาลดิจ้ิทัลข้องประเทศไทย พื่.ศ. 2560-2564
ร้ปท่ 1.2-7 ภาพื่รวมข้องยุทธศาสตร์ภายใตแผู้นพื่ัฒนารัฐบาลดิจ้ิทัลข้องประเทศไทย พื่.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ท่1: กำารยกำระดับคุณภาพื่ชุ่วิตข้องประชุาชุน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ท่3: กำารยกำระดับความมันคงและเพื่ิมความปลอดภัยข้องประชุาชุน ยุทธศาสตร์ท่4: กำารยกำระดับประสิทธิภาพื่ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล
ใ น กำ า ร ท บ ท ว น แ ผู้ น พื่ ฒั น า ร ฐั บ า ล ด จ้ิ ทิ ลั ข้ อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย พื่ . ศ . 2 5 6 0 - 2 5 6 4 พื่ บ ส ว่ น ท เ่  กำ ย ่ ว ข้ อ ง กำ บั กำ า ร ข้ บั เ ค ล อื  น กำ า ร พื่ ฒั น า ศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาตใิ น 2 ยทุ ธศาสตร์ ไดแ กำ่ ยทุ ธศาสตรท์ ่ 2 กำารยกำระดบั ข้ด่ ความสามารถในกำารแข้ง่ ข้นั ข้องภาคธรุ กำจ้ิ และ ยทุ ธศาสตรท์ ่ 5 กำารบร้ ณากำารและยกำระดบั โครงสรา งพื่นื ฐานรฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั โดยมร่ ายละเอย่ ดทเ่ กำย่ วข้อ ง ดงั น่
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   46   47   48   49   50