Page 497 - NEIC_FINAL REPORT
P. 497

2. ระบบประมวลผลข้อมูลขนําดใหญ่ (Big Data Processing System) โดยอําจจะออกแบบ บนพ้ืนฐํานของระบบ Data Warehouse หรอื Data Lake กไ็ ด้ แตจ่ ดุ มงุ่ หมํายกเ็ พอื่ ใหม้ พี น้ื ทส่ี ํา หรบั รองรบั ขอ้ มลู ขําเขํา้ จํากแหลง่ ตํา่ ง ๆ ทงั้ ขอ้ มลู แบบดงั้ เดมิ (Conventional Data) หรือข้อมูลใหญ่ (Big Data) ที่ส่งมําจํากหน่วยงํานภํายนอก หน่วยงํานของ สนพ. เอง หรือ อุปกรณ์ IoT ต่ําง ๆ และเมื่อทํากํารจัดเก็บแล้ว ก็ต้องสํามํารถจําแนก (Catalogue) จัดทําดัชนี (Indexing) หรือทํากํารประมวลผลข้อมูล ต่ําง ๆ ท้ังกํารประมวลผลแบบดั้งเดิม (Traditional Data Processing) หรือกํารเรียนรู้ด้วยเคร่ืองจักร (Machine Learning) เพื่อสํามํารถนําข้อมูลไปใช้ ได้อย่ํางเต็มประสิทธิภําพ และเมื่อมีกํารร้องขอข้อมูล ท้ังจํากโดยเจ้ําหน้ําที่ของ สนพ. เอง หรือจําก หน่วยงํานภํายนอก ผ่ํานทํางระบบอินเตอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ (Application Program Interface : API) ก็จะต้องสํามํารถ ส่งต่อข้อมูลได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ ซึ่งกํารทํางํานทั้งหมดน้ี อําจจะต้องถูกพัฒนําบนพ้ืนฐํานของระบบบนกลุ่มเมฆ ไม่ว่ําจะเป็น แบบสําธํารณะ (Public Cloud) หรือแบบส่วนตัว (Private Cloud) เพ่ือให้สํามํารถตอบสนองต่อควํามต้องกํารต่ําง ๆ ได้ โดย ยังสอดคล้องกับกฎหมํายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. กํารรักษําควํามมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เน่ืองจําก ระบบนี้อําจจะ ถือว่ําเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้ํางพื้นฐํานสําคัญทํางสํารสนเทศด้ํานพลังงํานและสําธํารณูปโภคของประเทศ
3. ระบบประมวลผลภํายในองค์กร(On-PremiseProcessingSystem)คือระบบประมวลผลภํายในปัจจุบันของสนพ.ท่ี เน้นกํารจัดนําเสนอข้อมูลและรํายงําน ที่ใช้งํานตํามพันธกิจของ สนพ. และต้องกํารควํามยืดหยุ่นและรวดเร็วในกํารจัดกําร ซึ่ง อําจจะยงั ตดิ ตงั้ อยทู่ อ่ี ําคํารสํา นกั งําน สนพ. แบบในปจั จบุ นั แตจ่ ะตอ้ งเพมิ่ ระบบสํา รอง (Backup System) ทง้ั กํารสํา รองขอ้ มลู สํารองระบบปฏิบัติกําร สํารองเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ําย และ สํารองระบบเครือข่ําย ทั้งระบบสํารองแบบในที่ต้ัง (On-Site Backup) และ ระบบสํารองนอกที่ตั้ง (Off-Site Backup) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ํา สนพ. สํามํารถทํางํานได้อย่ํางต่อเน่ือง ท้ังในภําวะ ปกติ และในภําวะที่เกิดภัยพิบัติต่ําง ๆ โดยระบบประมวลผลภํายในจะต้องเชื่อมต่อกับระบบประมวลผลข้อมูลขนําดใหญ่ เพื่อ เข้ําใช้ข้อมูล และ พลังกํารประมวลผลของระบบประมวลผลข้อมูลขนําดใหญ่ตํามที่จําเป็น
โดยท้ังสํามระบบ จะต้องได้รับกํารออกแบบให้สอดคล้องกับมําตรฐํานด้ํานควํามปลอดภัย เช่น มําตรฐําน ISO/IEC 27001 เปน็ ตน้ เพอ่ื ใหม้ นั่ ใจวํา่ ระบบของ สนพ. สํามํารถตอบสนองตอ่ ควํามตอ้ งกํารของผใู้ ช้ และสอดคลอ้ งกบั กฎหมําย และ มําตรฐําน แนวปฏิบัติของอุตสําหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-323

   495   496   497   498   499