Page 496 - NEIC_FINAL REPORT
P. 496

 2-322
6. ควํามเส่ียงที่จะไม่สํามํารถให้บริกํารได้อย่ํางเต็มประสิทธิภําพเน่ืองจํากไม่สํามํารถกระจํายภําระงํานได้
เนอื่ งจําก ระบบใหบ้ รกิ ํารของ สนพ. ใชก้ ํารตดิ ตงั้ บนเครอื่ งคอมพวิ เตอรก์ ํายภําพ หรอื เครอื่ งคอมพวิ เตอรเ์ สมอื น ทตี่ ดิ ตงั้ แบบแยกส่วน ดังนั้นถ้ําเกิดภําระงํานเพิ่มสูงฉับพลัน (Peak Workload) ในบริกํารใดบริกํารหนึ่ง เกินกว่ําที่เครื่องคอมพิวเตอร์
กํายภําพหรือเสมือนนั้นจะให้บริกํารได้ ก็อําจจะเกิดปัญหํากํารให้บริกํารอย่ํางเต็มที่ หรือถึงหยุดให้บริกํารได้ 7. ควํามเสี่ยงที่จะสูญเสียกํารให้บริกํารเน่ืองจํากไม่มีระบบให้บริกํารสํารอง
ในปัจจุบัน สนพ. มีเครื่องให้บริกํารเพียงระบบเดียว ที่อําคํารสํานักงํานของ สนพ. ซึ่งถ้ําเกิดปัญหํากับระบบดังกล่ําว เช่น กระแสไฟฟ้ําขัดข้อง หรือเกิดไฟไหม้อําคําร ก็จะไม่สํามํารถให้บริกํารได้
ความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของระบบและบริการ (Current and Future Demand)
ปัจจุบันอําจจะกล่ําวได้ว่ํา ระบบโครงสร้ํางพื้นฐํานสํารสนเทศของ สนพ. ถูกออกแบบมําสําหรับกํารจัดเก็บข้อมูล (Data Storage) และกํารประมวลผลข้อมูลในลักษณะกํารนําเสนอข้อมูลและกํารทํารํายงํานภําพรวมและสถิติพื้นฐําน (Tables and Reports) เป็นหลัก ซ่ึงด้วยระบบในปัจจุบันก็จะสํามํารถรองรับงํานในแบบนี้ได้ ท้ังน้ีในปัจจุบันและในอนําคตอันใกล้ แต่ด้วย สภําพแวดล้อมและภําระงํานของ สนพ. ที่ต้องตอบสนองต่อนโยบํายของรัฐบําลที่ต้องกํารมุ่งเน้นกํารบริหํารจัดกํารพลังงําน ซึ่ง เปน็ สว่ นหนง่ึ ของกํารปฏริ ปู ประเทศดํา้ นพลงั งําน ทงั้ 6 ดํา้ นกจ็ ะทํา ให้ สนพ. ตอ้ งเผชญิ ควํามทํา้ ทํายในเรอื่ งของระบบและบรกิ ําร อย่ํางน้อยสองด้ํานหลัก
ในด้ํานแรก สนพ. ต้องขยํายกํารให้บริกํารที่อยู่บนแพลตฟอร์มปัจจุบันทั้งในแง่จํานวนชุดข้อมูลที่ให้บริกําร เช่น กํารเชื่อม โยงข้อมูลกับหน่วยงํานอื่น หรือในแง่ขนําดของบริกําร เช่น กํารเก็บข้อมูลที่มีควํามละเอียดมํากขึ้น จํากระดับจังหวัดลงไปยัง ระดบั อํา เภอ หรอื กํารตอ้ งเกบ็ ขอ้ มลู จํากระบบ IoT ทมี่ จี ํา นวนขอ้ มลู มหําศําล มอี ตั รํากํารสง่ ขอ้ มลู ทสี่ งู และ อําจจะมคี วํามหลําก หลํายของขอ้ มลู ทสี่ งู ดว้ ย ซงึ่ ทํา ใหค้ วํามตอ้ งกํารระบบมมี ํากขน้ึ ยกตวั อยํา่ งเชน่ ในอนําคต อําจจะมกี ํารใชง้ ํานรถยนตส์ ว่ นบคุ คล ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ําอย่ํางแพร่หลําย ซ่ึงรถยนต์เหล่ํานี้ มีควํามสํามํารถที่จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับกํารขับขี่ สภําพกํารจรําจร กํารใช้ พลังงําน และ อื่น ๆ ออกมําได้ตลอดเวลํา ซึ่ง สนพ. อําจจะมีควํามจําเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเหล่ํานี้เพื่อใช้ในวิเครําะห์เรื่องกํารใช้ พลังงําน ในภําคกํารขนส่ง เป็นต้น
ในอีกด้ํานหนึ่ง เพื่อให้กํารบริหํารจัดกํารพลังงํานมีควํามเป็นรูปธรรมมํากขึ้น สนพ. จึงต้องเพิ่มบทบําท ศูนย์ข้อมูลฯ ของ ตัวเองจํากแหล่งจัดเก็บข้อมูล ไปสู่แพลตฟอร์มกํารวิเครําะห์ข้อมูลด้ํานพลังงําน ทั้งในระดับประเทศและระดับนํานําชําติ โดย กํารใช้ข้อมูลท่ี สนพ. จัดเก็บ ร่วมกับระบบประมวลผลข้อมูลใหญ่ (Big Data) และกํารเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงํานอื่น ๆ (Data Integration) ทงั้ เพอื่ กํารเพม่ิ มติ ขิ องขอ้ มลู (Data Dimension) ในกํารวเิ ครําะหข์ อ้ มลู และ กํารสง่ ตอ่ ขอ้ มลู และผลกํารวเิ ครําะห์ ไปให้ผู้อื่นนําไปใช้ประโยชน์ (Data Consumption) ซึ่งในแนวทํางของโครงกํารศึกษําน้ี ก็จําเป็นต้องจัดสร้ํางศูนย์สํารสนเทศ พลังงํานแห่งชําติ ท่ีจะทําหน้ําท่ีเป็นศูนย์กลํางบริหํารจัดกํารพลังงํานของประเทศ
แผนการขยายระบบ (Plan of Growth)
จํากขอ้ มลู เกยี่ วกบั โครงสรํา้ งพนื้ ฐํานสํารสนเทศของ สนพ. และ สภําพควํามตอ้ งกํารในปจั จบุ นั และอนําคต จงึ ทํา ใหส้ ํามํารถ กําหนดแนวทํางเบื้องต้น สําหรับกํารพัฒนําโครงสร้ํางพื้นฐํานสํารสนเทศที่จะนําไปสู่ศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ โดยจัด แบ่งระบบสํารสนเทศออกเป็นอย่ํางน้อยสํามระบบคือ
1. ระบบเว็บแบบสําธํารณะ (Public Web System) เพื่อให้บริกํารข้อมูลสําธํารณะแก่สําธํารณชน ซ่ึงกํารให้บริกํารใน ลักษณะนี้ เหมําะกับติดต้ังระบบบนกลุ่มเมฆ (Cloud System) เนื่องจํากข้อมูลเป็นข้อมูลสําธํารณะ จึงไม่ติดข้อกําหนดของ กฎหมําย (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พ.ร.บ. ข้อมูลข่ําวสํารของทํางรําชกําร พ.ศ. 2540 หรือ พ.ร.บ. กําร รักษําควํามมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562) และด้วยธรรมชําติของระบบกลุ่มเมฆที่สํามํารถขยํายระบบ เพื่อตอบสนองต่อ ควํามต้องกํารเพิ่มสูงฉับพลันได้เป็นอย่ํางดี มีควํามทนต่อกํารโจมตีได้สูง และมีค่ําใช้จ่ํายในกํารดูแลน้อยกว่ํากํารติดตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ํายเอง
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   494   495   496   497   498