Page 47 - NEIC_FINAL REPORT
P. 47

ร้ปท่ 1.2-6 กำรอบแนวคิดท่เหมาะสมเพื่ือพื่ัฒนาส้่รัฐบาลดิจ้ิทัล
 (ท่มา: Gartner (2015). Introducing the Gartner Digital Government Maturity Model. 22 September 2015.)
จ้ากำรูปที่ 1.2-6 กำรอบแนวคิดท่เหมาะสมเพื่ือพื่ัฒนาส้่รัฐบาลดิจ้ิทัลแสดงกำรอบแนวคิดท่เหมาะสมเพื่ือพื่ัฒนาส้่รัฐบาล ดจ้ิ ทิ ลั สามารถสรปุ และแบง่ ระดบั กำารพื่ฒั นารฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั ข้องหนว่ ยงานภาครฐั ไดอ อกำเปน็ 5 ระดบั และสรปุ รายละเอย่ ดไดด งั น่
Level 1: E-Government - รัฐบาลอิเล็กำทรอนิกำส์เป็นจุ้ดเริมตนข้องกำารมุ่งส้่รัฐบาลดิจ้ิทัล ทังน่ ในระดับกำารพื่ัฒนา ข้นั น่ ภาครฐั มกำ่ ารใหบ รกำิ ารตา่ ง ๆ ผู้า่ นเวบ็ ไซึ่ตข้์ องหนว่ ยงาน แตเ่ ปน็ เพื่ย่ งกำารบรกำิ ารเฉพื่าะดา นหรอื บางสว่ นเทา่ นนั นอกำจ้ากำน่ บางหน่วยงานท่ม่ความเกำ่ยวข้องหรือทําางานในสายงานเด่ยวกำัน อาจ้ร่วมมือกำัน เพื่ือรวมศ้นย์ข้องบริกำารอิเล็กำทรอนิกำส์เข้าไว ยังจุ้ด (Portal) เด่ยวกำัน
Level 2: Open Government - กำารพื่ัฒนาส่้ระดับกำารพื่ัฒนารัฐบาลดิจ้ิทัลในข้ันน่ จ้ําาเป็นตองอาศัยแรงผู้ลักำดันจ้ากำ ผู้บ้ รหิ ารระดบั สง้ ข้องหนว่ ยงานภาครฐั และตวั หนว่ ยงานภาครฐั เองจ้ะตอ งข้บั เคลอื นสกำ่้ ารเปน็ รฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั มากำข้น่ ในทน่ ห่ นว่ ยงาน ภาครัฐจ้ะเพื่ิมอัตรากำารใชุประโยชุน์จ้ากำเทคโนโลย่ต่าง ๆ และข้อม้ลท่หน่วยงานม่อย้่ หากำเป็นข้อม้ลบนเอกำสาร กำ็จ้ะตองทําาให กำลายเป็นข้อม้ลอิเล็กำทรอนิกำส์ และเริมดําาเนินกำารเปิดเผู้ยข้อม้ลส้่สาธารณะ (Open Public Data)
Level 3: Data-Centric Government - เพื่ือยกำระดับกำารใหบริกำารและกำารทําางานภาครัฐ กำารพื่ัฒนารัฐบาลดิจ้ิทัล ในข้นั นม่ งุ่ เนน ไปทกำ่ ารสรา งเวบ็ ไซึ่ตห์ รอื ระบบทใ่ หบ รกำิ ารและตอบสนองผู้ใ้ ชุ (ประชุาชุน ภาคธรุ กำจ้ิ และหนว่ ยงานภาครฐั ดว ยกำนั เอง) ในกำารใชุประโยชุน์จ้ากำข้อม้ลท่เปิดเผู้ย โดยแต่ละหน่วยงานภาครัฐ จ้ะเริมใหความสําาคัญกำับกำารบริหารจ้ัดกำารระบบเทคโนโลย่ สารสนเทศและข้อม้ลข้ององค์กำร เชุ่นเด่ยวกำับกำารปรับเปล่ยนองค์กำรไปส่้กำารเป็นรัฐบาลดิจ้ิทัล โดยกำารนําาเอาเทคโนโลย่ต่าง ๆ มาปรับใชุมากำยิงข้่น
Level 4: Fully Digital Government - กำารเกำิดข้่นข้องรัฐบาลดิจ้ิทัลจ้ะนําาไปส่้ร้ปแบบบริกำารและกำารดําาเนินงาน ข้องภาครัฐในร้ปแบบใหม่ท่ไม่เคยเกำิดข้่น กำารนําาเทคโนโลย่สําาคัญมาปรับใชุเพื่ือเพื่ิมประสิทธิภาพื่และประสิทธิผู้ล ประกำอบกำับ กำารสรา งความรว่ มมอื ระหวา่ งรฐั กำบั รฐั และรฐั กำบั เอกำชุน จ้ะสง่ ผู้ลใหส ภาพื่แวดลอ มเชุงิ ดจ้ิ ทิ ลั ข้องประเทศเกำดิ กำารพื่ฒั นาไปอยา่ ง รวดเร็ว ทังน่ กำารใชุประโยชุน์จ้ากำเทคโนโลย่และข้อม้ลเป็นหัวใจ้สําาคัญข้องรัฐบาลดิจ้ิทัล ซึ่่งจ้ะตองอาศัยกำารบ้รณากำาร ข้ามหน่วยงานในกำารใชุเทคโนโลย่หรือโครงสรางพื่ืนฐานกำลางร่วมกำัน เชุ่นเด่ยวกำับกำารแบ่งปันข้อม้ลท่เป็นประโยชุน์ต่อ กำารดําาเนินงานข้องแต่ละหน่วยงานภาครัฐ
Level 5: Smart Government - ทายท่สุด รัฐบาลดิจ้ิทัลจ้ะมุ่งส้่กำารเป็นรัฐบาลอัจ้ฉริยะ (Smart Government) โดยกำารข้บั เคลอื นผู้า่ นกำารนาํา เอาเทคโนโลย่ Smart Machines มาปรบั ใชุกำ บั กำารดาํา เนนิ งานและกำารใหบ รกำิ ารตา่ ง ๆ ข้องรฐั บาล
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-21
   45   46   47   48   49