Page 446 - NEIC_FINAL REPORT
P. 446

 2-272
- การส่งออก เป็น Business Process อีกด้ํานหนึ่งซ่ึงนําพลังงํานทั้งในประเภท primary และ final ท่ีไม่ได้ใช้ในประเทศ แต่ส่งออกขํายต่ํางประเทศ (ซ่ึงก็จะกลํายเป็น primary energy ของประเทศผู้นําเข้ํา)
- การเปลี่ยนแปลงสต๊อก เป็นตัวปรับสมดุลของพลังงําน โดยกํารผลิตพลังงํานในประเทศได้เกินควํามต้องกํารก็จะถูกนํา ไปเก็บไว้ในสต๊อก หรือบํางครั้งผลิตได้ไม่เพียงพอก็จะมีกํารดึงจํากสต๊อกออกมําใช้ ซึ่งสต๊อกนี้มีอยู่สองประเภทคือ
• สตอ๊ กทํางธรุ กจิ ซงึ่ กจิ กํารพลงั งํานจํา เปน็ ตอ้ งมกี ํารเกบ็ สตอ๊ กพลงั งํานไวจ้ ํา นวนหนงึ่ เพอื่ เปน็ ตวั เผอ่ื เหลอื เผอื่ ขําดทํางธรุ กจิ
• สต๊อกหรือสํารองตํามข้อกําหนดของกฎหมําย ซ่ึงพลังงํานบํางประเภทเช่น น้ํามันเชื้อเพลิง มีกํารกําหนดให้ธุรกิจจะ ต้องมีกํารเก็บสํารองพลังงํานเอําไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในยํามฉุกเฉิน ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของกํารเพิ่มควํามมั่นคงทํางด้ํานพลังงําน
- ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจําก Business Process ท่ีมักจะมีกํารจัดเก็บควบคู่ไปกับกํารจัดเก็บข้อมูล ด้ํานพลังงํานข้ํางต้น ซึ่งกํารศึกษําน้ีจะทํากํารทบทวนด้วย ในกํารศึกษํา Gap อําทิเช่น
• ข้อมูลทํางด้ํานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจํากสําขําพลังงําน ทั้งด้ํานกํารผลิต กํารแปรรูป และกํารใช้พลังงําน
• ข้อมูลทํางด้ํานสังคม (Socio - economic data) ต่ําง ๆ เช่นข้อมูลประชํากร ข้อมูลรําคําพลังงําน ข้อมูลค่ําใช้จ่ําย พลังงําน เป็นต้น
• ข้อมูลทํางด้ํานกฎระเบียบ หรือกฎหมํายที่เก่ียวข้องกับพลังงําน
• ข้อมูลทํางด้ํานวิชํากําร ข้อมูลผลงํานกํารวิจัยทํางพลังงําน
เมอื่ ไดก้ ํา หนดชนดิ /ประเภทของพลงั งํานตํา่ ง ๆ ตํามแนวทํางทปี่ ฏบิ ตั ใิ นสํากลตํามทกี่ ลํา่ วขํา้ งตน้ รวมถงึ กํารแจกแจง Business
Process ต่ําง ๆ แล้ว ก็จะเป็นกํารกําหนดขั้นตอนของกํารจัดทํา Gap Analysis โดยแยกตํามชนิดพลังงํานแต่ละประเภท โดยมีรํายละเอียดดังนี้
2.2.3.1 กลุ่มพลังงานถ่านหิน
ขบวนกํารแรกคือ กํารจัดทําทะเบียนข้อมูลตํามกลุ่มข้อมูลปัจจุบันของ สนพ. ดังที่แสดงไว้ในตาราง 2.2-3 ซึ่งประกอบด้วย
Column ต่ําง ๆ ดังนี้
(1) System ในทนี่ หี้ มํายถงึ ขอ้ มลู ถํา่ นหนิ ถกู จํา แนกไวใ้ นระบบอะไรบํา้ ง เปน็ ขอ้ มลู สถติ ิ (statistic) หรอื ขอ้ มลู สง่ิ แวดลอ้ ม
(emission)
(2) Table name เป็นชื่อของตํารํางข้อมูล
(3) Table description เป็นคําอธิบํายควํามหมํายของตํารํางว่ําเป็นกิจกรรมอะไร (4) Data level เป็นกํารแสดงรํายละเอียดของข้อมูล เช่น
- fuel คือ เป็นกํารแสดงข้อมูลระดับเช้ือเพลิง (ในที่น้ีคือ coal และ lignite)
- comp คือ แสดงข้อมูลระดับบริษัท
- loc คือ แสดงข้อมูลระดับที่ตั้ง (location)
(5) ควํามถี่ ของกํารจัดเก็บข้อมูลว่ําเป็นรํายเดือน รํายปี
(6) หน่วย เป็นหน่วยนับของถ่ํานหิน เป็นต้น หรือ เป็นมูลค่ํา (บําท) หรือเป็นบําเรล
(7) หมวดใหญ่ category แยกเปน็ ขอ้ มลู ทจี่ ดั อยใู่ นหมวดพลงั งํานหรอื อนื่ ๆ และเปน็ กํารแสดงหมวดยอ่ ยของ Business
Process ว่ําเป็นกํารผลิต กํารแปรรูป หรือกํารใช้ เป็นต้น
(8) หมวดใหญ่ Activity แยกเปน็ กํารจํา แนกวํา่ ขอ้ มลู นเี้ ปน็ Business Process ใด เชน่ เปน็ ขอ้ มลู กํา ลงั กํารผลติ (capa)
หรือกํารแปรรูป กํารใช้ เป็นต้น โดยใช้ x เป็นตัวชี้กิจกรรมนั้นใน Col. ที่เหมําะสม
(9) หน่วยงํานในสังกัด แสดงถึงข้อมูลดังกล่ําวมําจํากหน่วยงํานใดในสังกัดกระทรวงพลังงําน เช่น กํารใช้ถ่ํานหินในกําร
ผลิตไฟฟ้ําเป็นข้อมูลมํากจําก กฟผ. (x)
(10) หน่วยงํานนอกสังกัด แสดงถึงข้อมูลที่มําจํากหน่วยงํานนอกสังกัดกระทรวงพลังงําน เช่น กํารนําเข้ํา ถ่ํานหินมําจําก
กรมศุลกํากร (ศก) เป็นต้น
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   444   445   446   447   448