Page 444 - NEIC_FINAL REPORT
P. 444

 2-270
- นโยบํายสง่ เสรมิ กํารผลติ ไฟฟํา้ ชมุ ชน โดยใชพ้ ลงั งํานหมนุ เวยี น เพอ่ื เปน็ กํารกระจํายกํา ลงั กํารผลติ ไฟฟํา้ ออกไปยงั ชนบท ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในแผน PDP2018
- กํารผลิตไฟฟ้ําโดยภําคเอกชนอื่น ๆ ในรูปแบบของ Prosumer คือกํารผลิตไฟฟ้ําจําก solar rooftop เพื่อใช้เอง และ ขํายส่วนที่เหลือเข้ําระบบ หรือขํายโดยตรงให้ผู้ใช้รํายอ่ืน ๆ
- กํารผลิตไฟฟ้ําโดยรูปแบบอื่น ๆ เช่น จําก SPP ที่หมดอํายุสัญญําเป็นต้น
- รถไฟควํามเร็วสูง ซึ่งยังไม่ได้รวมอยู่ในแผน PDP2018
- ทบทวนแผนตํา่ ง ๆ ตํามทม่ี กี ํารเปลยี่ นแปลงนโยบํายหรอื เปลยี่ นแปลงตํามกรณไี ป หรอื มกี ํารพฒั นําเทคโนโลยใี หมๆ่
เช่น Battery Storage กํารนําเข้ํา LNG ในลักษณะ Floating Storage กํารเปลี่ยนแปลงนโยบําย กํารเร่งรัดส่งเสริมกํารผลิตรถ EV เป็นต้น
3. กํารทํา Benchmarking ดงั ทไ่ี ดก้ ลํา่ วไวแ้ ลว้ ขํา้ งตน้ กํารทํา Benchmarking ถอื วํา่ เปน็ วธิ กี ํารทสี่ ํา คญั ประกํารหนงึ่ ในกําร ทํา Gap Analysis และเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปทั้งในภําครัฐและภําคเอกชน ซ่ึงในกํารทํา Benchmarking ก็มีหลักกํารโดยศึกษํา ถึง Best Practices หรือ Standard Practices ในเรื่องนั้น ๆ และเทียบเคียงกับส่ิงที่องค์กรปฏิบัติอยู่ เพื่อนําไปสู่ข้อเสนอแนะ ต่ําง ๆ เพื่อจะปรับปรุงให้ได้ตํามมําตรฐําน ท่ีควรจะเป็น ในกรณีของกํารทบทวนข้อมูลท่ีควรจะจัดเก็บก็สํามํารถใช้วิธีกํารนี้ได้ เช่นกัน ซ่ึงกํารทํา Benchmarking ในกรณีข้อมูลที่ควรจัดเก็บอําจแยกได้เป็น 2 กรณี
3.1 ศึกษํากํารเก็บ (และเผยแพร่) ข้อมูลขององค์กรที่เป็นที่ยอมรับในวงกํารพลังงํานในประเทศและระหว่ํางประเทศ ว่ํามีมําตรฐํานสูงในกํารจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลพลังงําน ว่ําองค์กรเหล่ําน้ี มีกํารจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้ําง มีกํารวิเครําะห์และเผย แพร่ข้อมูลอย่ํางไรในลักษณะใด ซึ่งองค์กรระหว่ํางประเทศท่ีเป็นที่ยอมรับในด้ํานนี้มีอยู่หลํายแห่ง ซึ่งท่ีปรึกษําได้มีกํารทบทวน กํารจัดเก็บข้อมูลขององค์กรเหล่ํานี้เช่น
- Energy Information Administration (EIA) ของกระทรวงพลังงําน สหรัฐอเมริกํา
- International Energy Agency (IEA) ขององค์กําร OECD
- Shell
- British Petroleum
- Exxon/Mobil
- Pricing Agency ต่ําง ๆ เช่น Platt’s, รอยเตอร์
ซึ่งองค์กรเหล่ําน้ีล้วนแล้วแต่มีมําตรฐํานกํารจัดเก็บข้อมูล กํารวิเครําะห์ข้อมูลและกํารเผยแพร่ ท่ีสูง และเป็น ที่ยอมรับในระดับสํากล ซ่ึงสํามํารถจะนํามําเป็นคู่เทียบ (Benchmark) ของกํารจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ได้
3.2 Peer Group กเ็ ปน็ กํารทํา Benchmark อกี วธิ หี นงึ่ โดยศกึ ษําหรอื ดถู งึ ลกั ษณะและวธิ กี ํารจดั เกบ็ ขอ้ มลู ของหนว่ ย งํานอนื่ ๆ ในกระทรวงพลงั งําน หรอื หนว่ ยงํานภํายนอกทมี่ กี ํารเกบ็ ขอ้ มลู ทเี่ ปน็ ประโยชน์ แตย่ งั ไมม่ กี ํารจดั เกบ็ ขอ้ มลู ดงั กลํา่ วโดย ศูนย์ ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้จะได้มําจํากกํารส่งแบบสอบถํามไปยังหน่วยงํานเหล่ํานี้ และกํารประชุมร่วม ซึ่งที่ปรึกษําได้ดําเนินกําร แล้ว และได้นําผลเบื้องต้นมําร่วมในกํารประเมิน Gap แต่ก็ยังมีข้อมูลบํางส่วนที่ยังไม่ได้ตอบกลับจํากหน่วยงํานภํายนอก ซ่ึงถ้ํา ได้ข้อมูลเหล่ําน้ันมําก็จะถูกนํามําปรับปรุง Gap ต่อไป
4. กํารดูควํามต้องกํารของผู้ใช้ข้อมูล (Users) ผู้ใช้ข้อมูลก็เป็นอีกแหล่งหน่ึงที่สําคัญของกํารทํา Gap ในด้ํานกํารหําข้อมูลที่ ยังไม่มีกํารจัดเก็บ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ เพรําะจะเป็น input มําจํากผู้ใช้ข้อมูลนั้นโดยตรง ซึ่งจะสะท้อนควํามต้องกํารที่จะนํา ข้อมูลดังกล่ําวไปใช้ประโยชน์ แต่ทํางศูนย์อําจจะยังไม่ได้มีกํารจัดเตรียม ซ่ึง Users นี้รวมถึง
- users ภํายใน สนพ. เอง
- users ภํายใน กระทรวงพลังงําน
- users จํากหน่วยงํานนอกสังกัด และจํากประชําชนท่ัวไป ซ่ึงข้อมูลเหล่ํานี้จะได้จํากกํารทํา Survey โดยใช้แบบสอบถํามหรือกํารประชุมร่วม
ทปี่ รกึ ษําไดด้ ํา เนนิ กํารจดั ทํา Gap Analysis ตํามแนวทํางทแ่ี สดงไวข้ ํา้ งตน้ โดยมรี ํายละเอยี ดผลกํารศกึ ษําดงั ทสี่ รปุ ไวข้ ํา้ งลํา่ ง ถ้ําดูจํากแนวทํางกํารจัดกลุ่มพลังงํานของ EIA และ IEA หรือ BP มักจะจัดตํามชนิดของพลังงํานเช่น ถ่ํานหิน ก๊ําซธรรมชําติ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   442   443   444   445   446