Page 448 - NEIC_FINAL REPORT
P. 448

- ข้อมูลใน Block ที่มีสีแดงทั้งหมดจะต้องตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในตาราง 2.2-4 ถึง ตาราง 2.2-5 ข้ํางต้น ที่ได้ลง shade สีไว้ และจะต้องมีข้อสรุประบุไว้ในตาราง 2.2-6
- ทกุ เชอ้ื เพลงิ ในกํารศกึ ษําทตี่ ํามมําจะมลี กั ษณะของตํารํางดงั กลํา่ วขํา้ งตน้ เหมอื นๆ กนั จะตํา่ งกนั ในรํายละเอยี ดของแตล่ ะ ชนิดเชื้อเพลิง
สรุปผล Gap Analysis ของถ่านหิน/ลิกไนต์
จํากรูปที่ 2.2-2 สํามํารถสรุปผลของ Gap Analysis ได้ดังนี้
- ควรมีกํารจัดเก็บข้อมูลทะเบียนของผู้ประกอบกํารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับถ่ํานหิน/ลิกไนต์
- ด้ํานกํารจัดหํา ควรจะมีกํารจัดเก็บข้อมูลด้ํานสํารองทํางธรณีวิทยําของถ่ํานหิน/ลิกไนต์ โดยแยกรํายแหล่ง และปริมําณ สํารองของแต่ละแหล่ง ในส่วนของกํารผลิตในประเทศ ควรมีกํารจัดเก็บกํารผลิตจํากแหล่งอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจํากแม่เมําะ โดย แยกเปน็ รํายผผู้ ลติ (อนื่ ๆ) ชนดิ และปรมิ ําณกํารผลติ อยํา่ งนอ้ ยรํายเดอื น สว่ นกํารนํา เขํา้ ควรจดั เกบ็ ขอ้ มลู ผนู้ ํา เขํา้ แตล่ ะรํายเพมิ่ เตมิ รวมถึงประเทศต้นทําง
- ในดํา้ นกํารแปรรปู ควรจดั เกบ็ ขอ้ มลู กํารใชถ้ ํา่ นหนิ ในกํารผลติ ไฟฟํา้ จําก IPS และ VSPP ดว้ ย นอกเหนอื จํากระบบ EGAT และควรจดั เกบ็ ขอ้ มลู ประสทิ ธภิ ําพกํารผลติ ในรปู ของEnergyIntensity(EI)ของโรงไฟฟํา้ ของผผู้ ลติ แตล่ ะประเภทและสดั สว่ น(%) ของไฟฟ้ําที่ผลิตจํากถ่ํานหิน/ลิกไนต์ เพื่อประโยชน์กํารจัดทําแผน EEP และ PDP
- ในด้ํานกํารใช้ (end – use) ควรเก็บข้อมูลกํารใช้โดยกํารสํารวจ (ปัจจุบันเป็นกํารคํานวณ) แยกรําย TSIC รํายจังหวัด และเพิ่มกํารเก็บข้อมูลกํารขํายจํากผู้ขํายแต่ละรํายและควรเก็บข้อมูลแยกตํามโรงงํานควบคุม และโรงงํานอื่นทั่วไป โดยจัดกลุ่ม ตําม TSIC รํายจังหวัด และเก็บข้อมูล EI แยกตํามรําย TSIC
- ด้ํานกํารส่งออก ควรเพิ่มกํารจัดเก็บข้อมูลผู้ส่งออก
- ด้ํานสต๊อก ควรจัดเก็บข้อมูลแยกตํามผู้ค้ํา แยกรํายชนิดเชื้อเพลิงและปริมําณ
- ในส่วนของข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรแยกผลกระทบจํากกํารผลิตไฟฟ้ําและกํารใช้เพื่อ end – use
- ในส่วนของข้อมูล socio – economics ควรจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัดในรูปของ GPP และกํารใช้ระดับจังหวัดและ
คํานวณหํากํารใช้รํายจังหวัดต่อ GPP และเก็บข้อมูลประชํากรรํายจังหวัดและคํานวณหํากํารใช้รํายจังหวัด ต่อหัวประชํากร
- ข้อมูลด้ํานอื่น ๆ ควรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมําย มติที่สําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ ถ่ํานหิน/ลิกไนต์ และควร
จัดเก็บข้อมูลด้ํานงํานวิจัยและพัฒนําที่เกี่ยวข้องกับถ่ํานหิน/ลิกไนต์
 2-274
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   446   447   448   449   450