Page 447 - NEIC_FINAL REPORT
P. 447

ตาราง 2.2-4 แสดงผลของกํารวิเครําะห์ (Gap Analysis) ของข้อมูลถ่ํานหินที่ควรมีกํารจัดเก็บเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นกํารขยําย ควํามต่อจํากตํารํางทะเบียนข้อมูลข้ํางต้น โดยเพิ่มช่อง column ของ Gap Analysis ไว้ส่วนท้ํายของตํารํางอีก ส่ีช่อง คือ
(1) Data level หมํายถงึ ควํามละเอยี ดของขอ้ มลู ทคี่ วรจะมกี ํารเกบ็ เพม่ิ เตมิ ในกรณที กี่ ํารศกึ ษํา Gap พบวํา่ ยงั ไมม่ ขี อ้ มลู ส่วนน้ี หรือมีกํารเก็บแล้วแต่ยังไม่ละเอียดพอเพียง ซ่ึงกํารจะดูว่ําอะไรคือ Gap มีข้อสังเกตดังน้ี
• ถ้ําเป็นแถบสี แสดงว่ําเป็นข้อเสนอให้จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของข้อมูลนั้น ๆ เช่น ข้อมูลแถวที่หนึ่ง (กําลังกํารผลิต ถ่ํานหิน) เป็น Gap ที่ควรจัดเก็บ และควรจัดเก็บในระดับชนิดเชื้อเพลิง (fuel) และระดับแหล่งผลิต (แหล่ง) ตําม Data level
• ถ้ํา Column ทหี่ นงึ่ และสองไมม่ ขี อ้ มลู ใด ๆ แสดงวํา่ เปน็ ขอ้ มลู ทยี่ งั ไมม่ กี ํารจดั เกบ็ มํากอ่ น ถํา้ มขี อ้ มลู ระบไุ วแ้ ลว้ ในสอง Column ดงั กลํา่ ว แสดงวํา่ มกี ํารจดั เกบ็ ขอ้ มลู ไวแ้ ลว้ แตย่ งั ไมล่ ะเอยี ดพอ ควรจะมกี ํารจดั เกบ็ เพมิ่ เตมิ ตํามทร่ี ะบไุ วใ้ น Data level
(2) Freq. คือ ระบุควํามถี่ของข้อมูลท่ีควรจัดเก็บ (ถ้ําระบุได้) เช่น เป็นรํายเดือน รํายปี
(3) Other Details เช่น ในกรณีของ Domestic Production of Coal นอกจํากจะระบุข้อมูลระดับ Fuel แล้วควรระบุ รํายละเอียดถึงระดับบริษัทผู้ผลิตด้วย เช่น ผลิตโดย กฟผ. ลํานนําลิกไนต์ เป็นต้น
(4) Priority เป็นกํารระบุถึงระดับควํามจําเป็นเร่งด่วนของกํารจัดเก็บข้อมูลดังกล่ําว ซึ่งกํารศึกษํานี้ไม่ได้ลงรํายละเอียด ตรงนี้ไว้ เพียงแสดงตัวอย่ํางไว้เท่ํานั้น เช่น เป็น Priority ระดับสูง (High) หรือ ต่ํา (Low)
รํายละเอียดของ Gap Analysis ของตํารํางน้ีจะแสดงไว้เพ่ืออธิบํายถึง Business process flow ในรูปที่ตํามมําข้ํางล่ําง
ตาราง 2.2-5 เป็นกํารแสดงข้อสรุปของ Gap Analysis ที่แสดงไว้ในตํารําง 2.2-4 ข้ํางต้น แต่ได้ดึงมําเฉพําะส่วนข้อมูลที่เป็น แถบสี (คัดข้อมูลท่ีเป็น Gap ท่ีควรมีกํารจัดเก็บเพ่ิมเติม) เพื่อเป็นกํารง่ํายต่อกํารวิเครําะห์ เน่ืองจํากตํารําง 2.2-4 จะมีข้อมูลอยู่ เป็นจํานวนมําก
ตาราง 2.2-6 แสดงผลของ Gap Analysis ในรูปแบบภําพรวมของ Business Process โดยแต่ละ Process จะรวม Gap ที่ เก่ียวข้องใน Process นั้นมําแสดงไว้ท่ีนี่ อําทิเช่น กรณีที่เกี่ยวข้องกับกํารนําเข้ําถ่ํานหิน ซึ่งเป็นข้อมูลจํากกรมศุลกํากร จะมีข้อ สรุปว่ําประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพลังงํานชนิดน้ี โดยศูนย์มีข้อมูลนี้อยู่บ้ํางแล้ว (ดูเคร่ืองหมําย x ใน column ศท.สนพ.) แต่ในกรณี ของ Big Data ควรมีกํารเก็บข้อมูลนี้เพิ่มเติม (ซ่ึงระบุไว้ในตํารํางก่อนหน้ํานี้ว่ําควรเก็บข้อมูลไว้ในตํารํางก่อนหน้ําน้ีว่ําควรเก็บ ข้อมูลเพ่ิมเติมในลักษณะบริษัทผู้นําเข้ํา และประเทศที่เรํานําเข้ํา) โดยข้อมูลท่ีกฎหมําย/ระเบียบ ให้มีกํารบันทึกข้อมูลดังกล่ําว ไว้แล้ว (ที่กรมศุลกํากร) แต่ไม่มีระเบียบและกฎหมํายให้ส่งข้อมูลให้ศูนย์ ซึ่งทํางศูนย์จะต้องไปจัดหําข้อมูลมําเอง ซึ่งตํารํางน้ีจะ ให้ควํามสะดวกในกํารตรวจสอบ ผลกํารศึกษํา Gap ได้อย่ํางง่ํายและรวดเร็ว และตํารํางนี้จะมี format ที่เหมือนกันในทุกชนิด พลังงํานที่ตํามมํา โดย Business Process ที่ไม่เกี่ยวข้อง จะแสดงโดยแถวที่เป็นแถบสี ซึ่งในกรณีนี้คือกิจกรรมเกี่ยวกับกําร สํารองตํามกฎหมําย ซ่ึงไม่บังคับใช้กับถ่ํานหิน
รูปท่ี 2.2-2 แสดงผลของ Gap Analysis ในรูปของ Flow diagram ซ่ึงอ่ํานได้เข้ําใจง่ํายและทําให้เห็น Business Process ของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดอย่ํางครบถ้วนในรูปเดียว ซ่ึงรูปที่แสดงจะมีลักษณะดังน้ี
- รปู จะจดั เรยี งตําม Business Process จํากซํา้ ยไปขวํา โดยดํา้ นซํา้ ยของรปู จะเปน็ ขอ้ มลู ดํา้ นกํารจดั หําพลงั งํานชนดิ นนั้ ๆ ซึ่งประกอบด้วย กํารผลิตพลังงํานจํากแหล่งในประเทศ รวมถึงปริมําณสํารอง ทํางธรณีวิทยํา ตํามด้วยกํารนําเข้ํา ถัดไปจะแสดง กํารแปรรูปพลังงําน ตํามด้วย stock ท้ังทํางด้ํานธุรกิจและตํามที่กฎหมํายระบุ (ถ้ํามี) ถัดไปจะเป็นกํารใช้พลังงําน (end - use) ตํามด้วยกํารส่งออก ส่วนทํางด้ํานขวําของตํารํางจะเป็นข้อมูลรําคํา และข้อมูลทํางด้ําน socio – economics ต่ําง ๆ ซ่ึงรวมถึง ข้อมูลสิ่งแวดล้อม ข้อมูล GDP GPP ประชํากร และข้อมูลของข้อกฎหมําย รวมถึงข้อมูลงํานวิจัยต่ําง ๆ ซึ่งควรมีกํารจัดเก็บ
- ในส่วนมุมมองจํากด้ํานบนของตํารํางลงด้ํานล่ําง จะเป็นกํารอธิบําย Business flow ของกิจกรรมแต่ละด้ําน อําทิเช่น กํารแปรรูปถ่ํานหิน จะเป็นกํารใช้กํารผลิตกระแสไฟฟ้ําของประเทศโดยรวม และจะขยํายควํามถึงกํารผลิตกระแสไฟฟ้ําโดย ผู้ผลิตประเภทต่ําง ๆ เป็นต้น ซ่ึงจะมีเส้นเช่ือมโยงกิจกรรมเหล่ําน้ีจํากบนลงล่ําง
- ในแตล่ ะกจิ กรรมมรี ํายละเอยี ดขอ้ มลู ทคี่ วรมกี ํารจดั เกบ็ อธบิ ํายอยใู่ น Block ถํา้ มขี อ้ มลู ทคี่ วรมกี ํารจดั เกบ็ เพม่ิ ใหมท่ ง้ั หมด จะอยู่ใน Block สีแดง และมีเครื่องหมําย (G) แสดงไว้ ซ่ึงหมํายถึง Gap หรือข้อมูลท่ียังไม่ได้จัดเก็บไว้เลย ถ้ําอยู่ใน Block สีดํา และเครื่องหมําย (G) สีแดง แสดงว่ําข้อมูลดังกล่ําวมีกํารจัดเก็บไว้แล้วบํางส่วน แต่ยังไม่ครบถ้วน ควรมีกํารจัดเก็บเพิ่มเติม โดย ระบุสิ่งที่ควรจัดเก็บเพิ่มเติมเอําไว้ด้วย เป็นอักษรสีแดง
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-273


   445   446   447   448   449