Page 442 - NEIC_FINAL REPORT
P. 442

Generic/Functional เป็นกํารเปรียบเทียบกับหน่วยงํานท่ีมีควํามเป็นเลิศในกระบวนกําร ซึ่งอําจจะอยู่ต่ําง ภํารกจิ หรอื อตุ สําหกรรมกนั เลย แตม่ กี ํารทํา งํานทเี่ ปน็ เลศิ (Best practices) ของกระบวนกําร เช่น Federal Express หรือ FedEx ทํากํารเปรียบเทียบกับ Domino Pizza ในเรื่องของกําร
รับใบสั่งซื้อและกํารส่งสินค้ําให้กับลูกค้ํา
ซึ่งกํารทํา Gap Analysis โดยดู Benchmark ตํามวิธีกํารของสิงคโปร์ ประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
  ข้ันตอน
1. กํารวํางแผน (Planning)
2. กํารวิเครําะห์ (Analysis)
3. บูรณํากําร (Integration)
4. ปฏิบัติกําร (Action)
กํารดําเนินกําร
จัดตั้งทีมงํานในกํารเทียบเคียง ทีมงํานพิจํารณําเรื่องที่จะทํากํารเทียบเคียง คัดเลือกหน่วยงํานที่ทํากํารเทียบเคียงด้วย กําหนดวิธีกํารรวบรวมข้อมูลและกํารทํารวบรวมข้อมูล กํารวิเครําะห์ข้อมูล และพิจํารณําช่องว่ําง (Gap) ของผลกํารดําเนินงําน กํารพิจํารณําสําเหตุของช่องว่ํางที่เกิดข้ึน ส่ือสํารสิ่งที่พบจํากกํารเทียบเคียงไปยังหน่วยงํานต่ําง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดทําเป้ําหมํายสําหรับผลกํารดําเนินงํานที่ต้องกําร จัดทําแผนปฏิบัติกําร
กํารดําเนินกํารตํามแผน และติดตํามควํามก้ําวหน้ํา ทํากํารเทียบเคียงซ้ํา รํายงํานผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนไปยังหน่วยงํานต่ําง ๆ ที่เก่ียวข้อง
                   2-268
รูปที่ 2.2-1 แสดงกระบวนกําร Benchmarking ของ Singapore Prison Service
กํารทํา Gap Analysis ของข้อมูลท่ีควรมีกํารจัดเก็บ
ตําม TOR ขอ้ 3.5(4) ทรี่ ะบใุ หท้ ปี่ รกึ ษําจดั ทํา Gap Analysis ของขอ้ มลู พลงั งํานทย่ี งั ไมไ่ ดม้ กี ํารจดั เกบ็ หรอื จดั เกบ็ ไมส่ มบรู ณ์
นั้น แนวทํางกํารจัดทํา Gap Analysis ของกรณี missing data นั้น ก็จะเป็นในแนวทํางเดียวกับวิธีกํารทํา Gap ดังที่แสดงไว้ ข้ํางต้น แต่ต่ํางกันที่แนวทํางข้ํางต้นเป็นเพียงหลักคิดกว้ํางๆ ซ่ึงจะต้องนําไปประยุกต์ใช้กับกํารทํา Gap ในทํางปฏิบัติซ่ึงมีควําม หลํากหลํายและมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เฉพําะเจําะจงในแต่ละเรื่อง แต่ท้ังหมดก็อยู่ภํายใต้หลักกํารเดียวกัน ซึ่งในกํารศึกษําเพื่อ จัดทํา Gap Analysis ของข้อมูลที่ยังไม่มีกํารจัดเก็บหรือมีกํารจัดเก็บแต่ยังไม่สมบูรณ์นั้น จะใช้แนวทํางกํารศึกษําสรุปได้ดังนี้
1. ศึกษําแผนบูรณํากํารพลังงํานระยะยําวของกระทรวงพลังงําน (Thailand Integrated Energy Blueprint – TIEB) ในแต่ละแผน ในกํารจัดทําแผนดังกล่ําวซึ่งเป็นหน้ําที่ควํามรับผิดชอบของหลํายหน่วยงํานในกระทรวงนั้น จําเป็นต้องใช้ข้อมูล อะไรบ้ําง และข้อมูลเหล่ําน้ันอะไรที่มีกํารจัดเก็บอยู่แล้วท่ีศูนย์ในปัจจุบัน และอะไรที่ยังไม่มีกํารจัดเก็บหรือยังจัดเก็บไม่สมบูรณ์ แตย่ งั ไมม่ กี ํารลงรํายละเอยี ดในระดบั ภําค ระดบั จงั หวดั หรอื ระดบั ทอ้ งถนิ่ ทจี่ ํา เปน็ สํา หรบั กํารจดั ทํา แผนทมี่ คี วํามครบถว้ นหรอื ถํา้ มขี อ้ มลู ทมี่ คี วํามถใี่ นกํารจดั เกบ็ มํากยงิ่ ขนึ้ เชน่ จํากรํายปี เปน็ รํายเดอื น หรอื ในบํางกรณจี ํากรํายเดอื นเปน็ รํายวนั ได้ กจ็ ะทํา ให้ กํารทํา แผนและกํารตดิ ตํามประเมนิ ผลทํา ไดด้ ยี ง่ิ ขนึ้ แตย่ งั ไมไ่ ดม้ กี ํารจดั เกบ็ อยใู่ นปจั จบุ นั และควรมกี ํารจดั เกบ็ ในอนําคต ขอ้ มลู ที่ยังไม่มีควํามครบถ้วนสมบูรณ์เหล่ํานี้ก็จะถูกระบุ (Identify) อยู่ในกํารทํา Gap Analysis ซึ่งแผน TIEB ที่กํารศึกษํานี้ได้ทํากําร วิเครําะห์ข้อมูลคือ
แผนพัฒนํากําลังผลิตไฟฟ้ําฉบับ PDP2018 และ PDP2018 Rev.1 ซึ่งประกอบด้วยสองแผนย่อยคือ
• กํารพยํากรณ์ควํามต้องกํารไฟฟ้ําระยะยําว ซ่ึงจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกํารพยํากรณ์ควํามต้องกํารไฟฟ้ํารํายปี ของทั้งกํารไฟฟ้ําฝ่ํายจําหน่ําย กํารไฟฟ้ําฝ่ํายผลิต และผู้ผลิตไฟฟ้ําอิสระนอกระบบของ กํารไฟฟ้ํากลุ่มต่ําง ๆ รวมถึงข้อมูล
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   440   441   442   443   444