Page 443 - NEIC_FINAL REPORT
P. 443

ทํางด้ําน Socio – economic อีกเป็นจํานวนมํากที่จําเป็นต้องใช้ในกํารสร้ํางแบบจําลองควํามต้องกํารพลังงํานไฟฟ้ํา (Energy) และนอกจํากน้ียังมีข้อมูลที่จําเป็นต่อ กํารพยํากรณ์พลังไฟฟ้ําสูงสุด (Peak) อีกหลําย ๆ ด้ําน ทั้ง Load Profile ของผู้ใช้ไฟฟ้ํา แต่ละกลุ่ม รวมท้ัง Generation Profile ของผู้ผลิตไฟฟ้ํากลุ่มน้ัน ๆ กํารหําข้อมูล Plant Factor ฯลฯ เหล่ําน้ี เป็นต้น ซึ่งต้องลง ไปดใู นรํายละเอยี ดทกุ ดํา้ นวํา่ ปจั จบุ นั สถํานภําพกํารจดั เกบ็ ขอ้ มลู เหลํา่ นเี้ ปน็ อยํา่ งไร และมอี ะไรทค่ี วรจะตอ้ งมกี ํารจดั เกบ็ เพม่ิ เตมิ ในกํารศึกษํา Gap
• กํารจดั ทํา แผนพฒั นํากํา ลงั กํารผลติ ไฟฟํา้ ซงึ่ หมํายถงึ กํารนํา ผลกํารพยํากรณค์ วํามตอ้ งกํารใชไ้ ฟฟํา้ มําจดั ทํา กํา ลงั กําร ผลิตไฟฟ้ําในอนําคต แยกรํายเชื้อเพลิง แยกรํายประเภท ประเภทโรงไฟฟ้ําซึ่งในปีน้ีเป็นกํารจัดทํารํายภูมิภําค ซึ่งต้องกํารข้อมูล ทมี่ คี วํามละเอยี ดมํากกวํา่ กํารจดั ทํา แผนฯ ในอดตี ซงึ่ ในสว่ นของกํารใชเ้ ชอื้ เพลงิ ในกํารผลติ ไฟฟํา้ นนั้ จะมคี วํามเชอื่ มโยงกบั แผน พัฒนําพลังงํานด้ํานอื่น ๆ อีก เช่น แผนพัฒนําก๊ําซธรรมชําติและแผนพัฒนําพลังงํานหมุนเวียนเป็นต้น ซ่ึงกํารทํา Gap ก็จะต้อง ลงไปดูควํามต้องกํารใช้ข้อมูลเหล่ํานี้เช่นกัน
- แผนบรหิ ํารจดั กํารกํา๊ ซธรรมชําติ (Gas Plan 2018) จะประกอบดว้ ยกํารพยํากรณค์ วํามตอ้ งกํารกํา๊ ซธรรมชําตใิ นอนําคต (Demand Estimate) ซ่ึงประกอบด้วยควํามต้องกํารใช้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ํา (จําก PDP2018) ควํามต้องกํารใช้จําก GSP ควําม ต้องกํารใช้จํากภําคอุตสําหกรรม และภําคขนส่ง ซึ่งท้ังหมดเป็นร่ํางของแผนซ่ึงยังอยู่ในกํารจัดทํารํายละเอียด อย่ํางไรก็ตําม กํารศึกษํา Gap ก็ได้ลงไปดูในรํายละเอียดของควํามต้องกํารใช้ข้อมูลในแต่ละด้ํานและเทียบเคียงกับข้อมูลที่ได้มีกํารจัดเก็บ ซงึ่ รวมถงึ ดํา้ น Supply ของสําร ทงั้ ทมี่ ําจํากแหลง่ ผลติ ในประเทศและจํากกํารนํา เขํา้ ในรปู แบบ LNG เปน็ ตน้ เพอื่ ดวู ํา่ มขี อ้ มลู อะไร ที่ควรจัดเก็บเพิ่มเติม
- แผนอนรุ กั ษพ์ ลงั งําน (EEP2018) ซงึ่ ยงั เปน็ ฉบบั รํา่ ง กํารศกึ ษํา Gap ไดล้ งไปดรู ํา่ งแผนดงั กลํา่ ววํา่ มี ควํามตอ้ งกํารใชข้ อ้ มลู อะไรในกํารจัดทําแผนและมีควํามเก่ียวข้องกับแผนอื่น ๆ อย่ํางไร อําทิเช่น ในกํารคํานวณ Energy Intensity ซ่ึงเป็นเป้ําหมําย หลักอย่ํางหน่ึงของแผน ใช้ข้อมูลอะไรในกํารคํานวณ และเก่ียวพันกับแผน PDP2018 อย่ํางไร และมําตรกํารเพื่อให้ได้เป้ําหมําย EI มอี ะไรบํา้ ง ซงึ่ จะตอ้ งใชข้ อ้ มลู อะไรในกํารกํา หนดแผนและขอ้ มลู เหลํา่ นมี้ กี ํารจดั เกบ็ ไวอ้ ยํา่ งไร ในระดบั รํายละเอยี ดขนําดไหน และมีอะไรที่ยังไม่มีกํารจัดเก็บแต่เป็นข้อมูลท่ีจะต้องจัดหําเพิ่มเติมเป็นต้น ซ่ึงข้อมูลในกํารประเมิน Gap เหล่ําน้ีจําเป็นจะต้อง ไดม้ ําจํากหนว่ ยงํานตน้ สงั กดั ทเี่ ปน็ ผจู้ ดั ทํา แผนซงึ่ คณะผศู้ กึ ษําไดท้ ํา กํารประสํานไปยงั หนว่ ยงํานเหลํา่ นโี้ ดยใชแ้ บบสอบถํามและ กํารประชุมปรึกษําหํารือเพ่ือนํามําจัดกํารกํารวิเครําะห์ Gap Analysis ในโครงกํารนี้ และเป็นวิธีกํารที่ใช้ในกํารศึกษํา Gap ของ ข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่นกัน
- แผนพัฒนําพลังงํานทดแทนและพลังงํานทํางเลือก (AEDP2018) แผนฉบับน้ียังเป็นแผนฉบับร่ําง ซึ่งแบ่งเป็นแผน AEDP กํารผลิตไฟฟ้ําท่ีมีควํามสอดคล้องกับแผน PDP2018 ท่ีกล่ําวถึงข้ํางต้น โดยได้แสดงถึงกํารใช้พลังงํานทดแทนเพ่ือกํารผลิตไฟฟ้ํา ในรูปแบบต่ําง ๆ ทั้งพลังงํานแสงอําทิตย์ พลังงํานลม ก๊ําซชีวมวล ไฟฟ้ําพลังน้ํา ต่ําง ๆ เหล่ําน้ีในแต่ละปีของแผน โดยมีกําร กําหนดเป้ําหมํายสัดส่วนของ พลังงํานทดแทนในกํารผลิตไฟฟ้ําเอําไว้ด้วย นอกจํากนี้ยังมีแผน AEDP (ควํามร้อน) และ AEDP (ขนส่ง) ท่ีรวมถึงกํารใช้เอทํานอลและไบโอดีเซล ซ่ึงวิธีกํารศึกษําขั้นตอนกํารเก็บและวิเครําะห์ข้อมูลเพ่ือจัดทํา Gap ก็เป็น เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในแผน EEP ข้ํางต้น
- แผนบริหํารจัดกํารน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) แผนนี้ยังอยู่ในกํารจัดทําร่ํางของแผน ซึ่งทํางท่ีปรึกษํายังไม่มีข้อมูลใน สว่ นนี้ อยํา่ งไรกต็ ํามกํารศกึ ษํา Gap ในสว่ นของนํา้ มนั เชอ้ื เพลงิ นนั้ ทป่ี รกึ ษํากไ็ ดจ้ ดั ทํา โครงสรํา้ งกํารจดั หําและกํารแปรรปู และกํารใช้ นํา้ มนั เชอ้ื เพลงิ โดยละเอยี ด ตํามสถํานกํารณใ์ นปจั จบุ นั รวมถงึ แนวทํางกํารพฒั นําดํา้ นนํา้ มนั เชอ้ื เพลงิ ในอนําคต เพอื่ ดถู งึ ลกั ษณะ ขอ้ มลู ทม่ี กี ํารจดั เกบ็ อยแู่ ลว้ ในปจั จบุ นั วํา่ มคี วํามละเอยี ดเพยี งพอหรอื ไม่ โดยเรม่ิ ตงั้ แตก่ จิ กรรมของกํารใชน้ ํา้ มนั ตงั้ แตก่ ํารสํา รวจ และผลิตจํากแหล่งในประเทศ กํารนําเข้ํา กํารแปรรูป กํารส่งออก และกํารใช้ในประเทศว่ําสถํานะภําพของกํารจัดเก็บเป็น เชน่ ไร มคี วํามถขี่ องกํารจดั เกบ็ อยํา่ งไร และมอี ะไรทค่ี วรมกี ํารจดั เกบ็ เพมิ่ เตมิ เมอื่ เทยี บกบั สถํานกํารณก์ ํารใชน้ ํา้ มนั และพลงั งําน ที่มีกํารเปล่ียนแปลงไป
2. ศึกษําแผนและเป้ําหมํายด้ํานพลังงํานอ่ืน ๆ ของกระทรวงพลังงํานและ สนพ. ที่อําจจะยังไม่ได้รวมอยู่ในแผนบูรณํากําร หรืออําจจะยังไม่ได้มีกํารระบุอย่ํางชัดเจนไว้ในแผน ซ่ึงอําจจะเป็นนโยบํายใหม่ๆ หรือนโยบํายที่กระทรวงพลังงํานและ สนพ. กําหนดให้มําโดยอําจขยํายควํามมําจํากแผนบูรณํากําร อําทิเช่น
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-269

   441   442   443   444   445