Page 441 - NEIC_FINAL REPORT
P. 441

ค. ทํา TO – BE Investigation คือ กํารกําหนดเป้ําหมํายที่องค์กรต้องกํารจะไปให้ถึง ซึ่งก็อําจจะทําได้ ในหลําย ๆ ลักษณะ เช่น
(1) ศึกษําและทบทวนกลยุทธ์และเป้ําหมํายขององค์กรว่ํายังเหมําะสมกับสถํานกํารณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ในปัจจุบัน หรือคําดว่ําจะเปล่ียนแปลงไปในอนําคตหรือไม่
(2) กํา หนดกรอบของกํารพฒั นําองคก์ รโดยใชว้ ธิ กี ํารวเิ ครําะหส์ ถํานกํารณข์ ององคก์ รทค่ี วรจะเปน็ โดยใชเ้ ทคนคิ ตํา่ ง ๆ เช่น SWOT Mckinsey, 7s Framework, PESTEL Framework ต่ําง ๆ เหล่ํานี้เป็นต้น
ง. Identifying Gap และกําร Bridge the Gap ซงึ่ กํารศกึ ษําในขอ้ ข. และขอ้ ค. ขํา้ งตน้ จะทํา ใหส้ ํามํารถบอกถงึ ขอ้ แตกตํา่ ง ระหว่ํางสถํานภําพปัจจุบันขององค์กรและเป้ําหมํายที่องค์กรต้องกํารได้ ซึ่งก็คือ GAP นอกจํากนี้กํารศึกษําและคําดกํารณ์จะยัง สํามํารถบอกวิธีท่ีจะเช่ือมข้อแตกต่ํางเหล่ํานี้ได้โดยจะลดช่องว่ํางลง โดยมําตรกํารในส่วนน้ีมักจะนําไปสู่กํารทํา Action Plan เพื่อลดช่องว่ํางลง
สําหรับกํารทํา Gap Analysis ของส่วนรําชกําร สํานักงํานคณะกรรมกํารพัฒนําระบบรําชกําร (กพร.) ได้มีกํารวํางกรอบกําร ศึกษําด้ํานนี้ไว้ ซึ่งแนวทํางกํารจัดทํากํารศึกษํา Gap Analysis ก็จะสอดคล้องกับแนวทํางกว้ํางๆ ท่ีได้กล่ําวไว้ข้ํางต้น ซึ่งสรุป
ได้คือ
ก. จัดทําแผนยุทธศําสตร์ขององค์กํารซ่ึงอําจใช้วิธีกํารวิเครําะห์ทํางยุทธศําสตร์ต่ํางๆเช่นFiveForcesModelSWOT
PESTEL เป็นต้น โดยกําหนดเป้ําประสงค์ เป้ําหมําย Key Performance Indicator ต่ําง ๆ ข. เป้ําประสงค์หนึ่งขององค์กรคือกํารให้บริกํารที่พีงพอใจแก่ประชําชน
ซึ่งในกํารวัดผลว่ําประชําชนมีควํามพึงพอใจต่อกํารให้บริกํารหรือไม่อําจทําได้โดยใช้ Gap Analysis ซ่ึงวิธีกํารท่ีใช้ตํามข้อ เสนอและของ กพร. คือ Benchmarking โดยดูจํากตัวอย่ํางของระบบรําชทัณฑ์ของสิงคโปร์ซ่ึงมีขั้นตอนกํารทํากํารเทียบเคียง (Benchmarking) ซึ่งกํารทํา Benchmarking อําจแบ่งได้ 2 ลักษณะ
(1) กํารแบ่งตํามวัตถุประสงค์ซึ่งมี 4 รูปแบบคือ
Performance เป็นกํารเปรียบเทียบเฉพําะผลของกํารปฏิบัติงํานหรือตัวชี้วัดระหว่ํางส่วนรําชกํารกับคู่เทียบ
Product Process
Strategy
เพ่ือพิจํารณําถึงควํามสํามํารถในกํารปฏิบัติงําน หรือผลลัพธ์ของกระบวนกํารต่ําง ๆ
เปน็ กํารเปรยี บเทยี บถงึ ควํามพงึ พอใจของผรู้ บั บรกิ ํารวํา่ มคี วํามพงึ พอใจในคณุ ลกั ษณะใดของกําร บริกําร และเทียบกับส่วนรําชกําร หรือหน่วยงํานอื่น ๆ เป็นกํารเปรียบเทียบกระบวนกํารทํางําน หรือวิธีกํารปฏิบัติงํานระหว่ํางส่วนรําชกํารกับ หนว่ ยงํานอน่ื โดยเปน็ กํารเนน้ ทก่ี ํารเรยี นรวู้ ธิ กี ํารปฏบิ ตั งิ ํานทดี่ จี ํากหนว่ ยงํานอนื่ เพอื่ หําแนวทําง มําปรับปรุงกํารทํางํานของตัวเอง
เปน็ กํารศกึ ษําเปรยี บเทยี บยทุ ธศําสตรร์ ะหวํา่ งสว่ นรําชกํารกบั หนว่ ยงํานอน่ื ๆ ทปี่ ระสบควําม สําเร็จในกํารวํางแผนยุทธศําสตร์
(2) กํารแบ่งตํามคู่เทียบ ซึ่งแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ
Internal Competitive Industry
จะเปน็ กํารเปรยี บเทยี บตวั ชวี้ ดั หรอื ควํามสํามํารถในกํารปฏบิ ตั งิ ํานของหนว่ ยงํานตํา่ ง ๆ ภํายใน สว่ นรําชกําร หรอื หําหนว่ ยงํานทมี่ ผี ลกํารดํา เนนิ งํานทด่ี ี วํา่ มแี นวทํางในกํารดํา เนนิ กํารอยํา่ งไร เพื่อนํามําถ่ํายทอดและนําไปใช้ในหน่วยงํานอื่น ๆ ต่อไป เป็นกํารเปรียบเทียบกับหน่วยงํานหรือองค์กํารที่เป็นคู่แข่งโดยตรงซ่ึงกํารเปรียบเทียบแบบนี้ จะหําข้อมูลค่อนข้ํางยําก เพรําะเป็นควํามลับ และจะไม่เปิดเผยกัน อําจจะทําได้ ในบําง กระบวนกํารเท่ํานั้น
เป็นกํารเปรียบเทียบกับหน่วยงํานอื่นท่ีอยู่ในอุตสําหกรรมเดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่งกันโดยตรง เช่น ในอุตสําหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ํา โดยผู้ผลิตโทรทัศน์ อําจจะเปรียบเทียบกับผู้ผลิตเครื่อง ปรับอํากําศ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-267
   439   440   441   442   443