Page 440 - NEIC_FINAL REPORT
P. 440

2.2.3 ด้านข้อมูลพลังงานท่ีผ่านการวิเคราะห์ช่องว่าง
ตํามข้อกําหนดของกํารศึกษํา งํานในส่วนนี้ประกอบด้วยกํารทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้ํานพลังงํานที่มีอยู่ในประเทศที่ สํามํารถนํามําใช้เป็นข้อมูลทํางเลือก (Alternative Data) ที่ยังไม่ถูกจัดเก็บโดยหน่วยงํานใด หรือมีกํารจัดเก็บที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยกํารวิเครําะห์ช่วงว่ําง (Gap Analysis)
โดยคําจํากัดควํามทั่วไปแล้ว Gap Analysis คือกํารวิเครําะห์ “ช่องว่ําง” ซึ่งก็คือกํารประเมินเพ่ือหําควํามแตกต่ํางระหว่ําง “ระบบ” หรือ “กํารดําเนินงําน” ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์กรกับมําตรฐํานที่ต้องกํารจะเป็น หรือกับเป้ําหมําย (Business Goal or Strategic Goal) ด้ํานต่ําง ๆ ขององค์กร ซึ่งกํารทํา Gap Analysis จะเป็นวิธีกํารที่สําคัญในกํารที่จะสํามํารถระบุ “จุดอ่อน” ขององค์กรในด้ํานต่ําง ๆ ที่ต้องกํารประเมิน รวมถึงจะทําให้ทรําบถึงวิธีกํารที่จะลดหรือเชื่อมช่องว่ํางเหล่ําน้ัน เพ่ือให้ องค์กรสํามํารถดําเนินกิจกํารให้สํามํารถบรรลุถึงเป้ําหมํายที่วํางไว้ในอนําคต ซ่ึงคําจํากัดควํามของ Gap Analysis ตํามเอกสําร ทํางธุรกิจหรือวิชํากํารทั้งในประเทศและต่ํางประเทศก็จะออกมําในแนวคล้ํายคลึงกัน อําทิเช่น
A gap analysis is process that compares actual performance or results with what was expected or desired. The method provides a way to identify suboptimal or missing strategies, structures, capabilities, processes, practices, technologies or skills, and then recommends steps that will help the company meet its goals.
หรือ
A GAP analysis should address the questions “Where are we?” and “Where do we want to be?” in a clear way .
หรือในกํารศึกษําส่วนรําชกํารของไทยก็ได้มีกํารให้คํานิยําม Gap Analysis ไว้เช่นกัน อําทิเช่น ในกรณีของกรมอนํามัยได้ ระบุไว้ว่ํา
กําร “วิเครําะห์ช่องว่ํางองค์กร” หรือ Gap Analysis จัดทําขึ้น เพื่อรํายงํานสรุปสถํานะขององค์กรที่เน้นบทบําท โครงสร้ําง และระบบส่งเสริมสุขภําพและอนํามัยสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันว่ํา ในทํางปฏิบัติที่เป็นอยู่จริง ยังมีกิจกรรมหรือ งํานใดที่อําจเป็น ชอ่ งวํา่ งหรอื เปน็ สว่ นทยี่ งั ไมม่ เี มอื่ เทยี บกบั บทบําท ภํารกจิ ขอ้ เสนอแนะจํากผทู้ รงคณุ วฒุ ิ อดตี ผบู้ รหิ ํารระดบั สงู หรอื รว่ มประชมุ กนั ในกลมุ่ งําน/สํา นกั /กองของกรมอนํามยั ทเี่ กยี่ วขอ้ ง กํารวเิ ครําะหส์ ถํานกํารณต์ ํา่ ง ๆ ทง้ั นผี้ ลกํารวเิ ครําะหช์ อ่ งวํา่ ง (Gap Analysis) จะนํามําเพื่อทําแผนดําเนินกําร (Action Plan) เพ่ือลดช่องว่ํางที่มีอยู่
หรือคําจํากัดควํามของ Gap Analysis ในเชิงธุรกิจ เช่น
Gap Analysis หรือแปลอย่ํางง่ํายๆ ก็คือ กํารวิเครําะห์ช่องว่ําง ซึ่งก็เป็นกํารตรวจประเมินเบ้ืองต้นเพ่ือหําควํามแตกต่ําง ระหว่ํางระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขององค์กร กับมําตรฐํานท่ีต้องกํารจะเป็นในอนําคต จัดว่ําเป็นกระบวนกํารท่ีควรดําเนินกําร เป็นประจําเพื่อให้แน่ใจว่ําสมําชิกทุกคนในองค์กรมีกํารทํางํานเพื่อบรรลุเป้ําหมํายทํางธุรกิจ (Business Goals) และองค์กรยัง คงเติบโตตํามแผนที่คําดกํารณ์ไว้ (Projection) 4
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ํา โดยคําจํากัดควํามของ Gap Analysis ท่ีใช้กันท่ัวไปจะหมํายถึงกํารเปรียบเทียบสถํานะขององค์กรท่ีเป็น อยู่ในปัจจุบัน กับสิ่งที่องค์กรนั้นต้องกํารจะเป็น ซึ่งกํารเปรียบเทียบนั้นสํามํารถจะนําไปใช้ได้ในหลําย ๆ ด้ํานตํามจุดประสงค์ และขอบเขตงํานหรืออํานําจหน้ําท่ีของหน่วยงํานนั้น ๆ ทั้งในภําครัฐ และภําคเอกชน หรือสถําบันกํารศึกษํา ซึ่งขั้นตอนกํารทํา Gap Analysis โดยสรุปมักจะเป็นดังนี้
ก. กํารทํา Internal Capabilities Analysis คือกํารศึกษําและทําควํามเข้ําใจว่ําองค์กรได้มีกํารวํางยุทธศําสตร์ กลยุทธ์ และเป้ําหมํายขององค์กรไว้อย่ํางไร และภํารกิจ (Mission) ขององค์กรคืออะไร และเร่ืองที่ต้องกํารศึกษํา Gap Analysis อยู่ส่วน ใดของภํารกิจขององค์กร และมีจุดประสงค์ (Objective) และเป้ําหมําย (Target) ท้ังระยะสั้นและระยะยําวอย่ํางไร
ข. ทํา AS – IS Investigation หรอื กํารประเมนิ สถํานะปจั จบุ นั ขององคก์ รวํา่ กํารดํา เนนิ กํารขององคก์ รในสว่ นทกี่ ลํา่ วถงึ ข้ํางต้นว่ําอยู่ในสถํานภําพอะไรซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้ก็มักจะเป็นกํารสัมภําษณ์ กํารส่งแบบสอบถําม กํารจัด workshop เพื่อระดม ควํามคิดเป็นต้น
 2-266
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   438   439   440   441   442