Page 43 - NEIC_FINAL REPORT
P. 43

1.5) ยกำระดับความร้และทักำษะบุคลากำรภาครัฐ เพื่ือสอดรับกำับกำารทําางานในร้ปแบบรัฐบาลดิจ้ิทัล โดยบุคลากำรภาครัฐสามารถใชุเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลในกำระบวนกำารทําางาน จ้นสามารถปรับเปล่ยนตนเองจ้ากำผู้้ใชุ (User) เป็นผู้้ท่ม่ ความสามารถในกำารพื่ฒั นานวตั กำรรม เพื่อื ปรบั เปลย่ นตนเองไปทาํา งานทม่ ค่ ณุ คา่ สง้ ข้น่ (High Value Job) หรอื เปน็ ผู้ป้ ระกำอบกำาร ท่พื่ัฒนาหรือใชุประโยชุน์จ้ากำเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลในกำารสรางธุรกำิจ้ได
2) สนบั สนนุ ใหม้ กี ารเปดิ เผยขอ้ มลู ทเี่ ปน็ ประโยชน์ (Open Data) และใหป้ ระชาชนมสี ว่ นรว่ มในกระบวนการ ทางานของรัฐ (Open Government) เพ่ือนาไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
2.1) ส่งเสริมใหหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกำชุน เปิดเผู้ย จ้ัดเกำ็บ แลกำเปล่ยน และบ้รณากำารข้อม้ล ตามมาตรฐาน Open Data เพื่ือนําามาซึ่่งกำารพื่ัฒนาสินคาและบริกำารร้ปแบบใหม่เชุิงนวัตกำรรมสรางม้ลค่าทางเศรษฐกำิจ้และ คุณค่าใหกำับสังคมจ้ากำข้อม้ลเปิดภาครัฐ
2.2) พื่ัฒนาฐานข้อม้ล รวมถ่งชุุดข้อม้ลดานต่าง ๆ ซึ่่งเชุือมโยงข้อม้ลจ้ากำทุกำหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่ย่ดติด ความเป็นเจ้าข้อง และเปิดเผู้ยต่อสาธารณะ เพื่ือใหเกำิดกำารพื่ัฒนานวัตกำรรมบริกำาร และสรางคุณค่าทางเศรษฐกำิจ้และสังคม เชุ่น ทะเบ่ยนข้อม้ลประชุาชุน ท่เกำ็บรวบรวมข้อม้ลบุคคลตังแต่เกำิดจ้นตาย สําาหรับกำารวางแผู้นพื่ัฒนาคนตลอดชุ่วงชุ่วิต ข้อม้ลทะเบ่ยนประวัติกำารศ่กำษา ข้อม้ลสุข้ภาพื่ท่จ้ะพื่ัฒนาส้่บริกำารสุข้ภาพื่ด่ถวนหนา (Universal Healthcare) รวมไปถ่ง ทะเบ่ยนข้อม้ลเกำษตร ข้อม้ลคด่ เป็นตน
2.3) เชุือมโยงกำารบริหารจ้ัดกำาร กำระบวนกำารพื่ัฒนาและใหบริกำารข้องภาครัฐ ใหเกำิดกำารม่ส่วนร่วมข้อง ประชุาชุนและภาคธุรกำิจ้ท่เกำ่ยวข้อง เพื่ือกำําาหนดนโยบายและเป็นส่วนหน่งข้องกำระบวนกำาร กำารตัดสินใจ้ท่เกำิดจ้ากำกำาร หลอมรวมทางสงั คม รวมทงั เกำดิ กำารตรวจ้สอบกำารทาํา งานข้องภาครฐั นาํา ไปสค่้ วามโปรง่ ใสและลดปญั หากำารทจุ้ รติ (Corruption)
3) พัฒนา แพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการพัฒนา แอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ท่ีเป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
3.1) ส่งเสริมใหบ้รณากำารข้อม้ลและบริกำารระหว่างหน่วยงานข้องภาครัฐ เชุ่น แบบฟอร์มกำลาง (Single Form) เพื่ือใหเกำิดความสะดวกำในกำารติดต่อ หรือทําาธุรกำรรม และสนับสนุนใหใชุทรัพื่ยากำรท่ม่อย้่อย่างจ้ําากำัดใหเกำิดประโยชุน์ ส้งสุด โดยในกำารบ้รณากำารข้อม้ลไม่จ้ําาเป็นตองย่ดติดกำับกำระบวนกำารทําางานร้ปแบบเดิม หรือไม่จ้ําาเป็นตองบ้รณากำารข้อม้ล ภายใตร้ปแบบและมาตรฐานเด่ยวกำัน แต่สามารถสรางนวัตกำรรมเพื่ือใหเกำิดกำารบ้รณากำารข้อม้ลได
3.2) ส่งเสริมใหเกำิดแพื่ลตฟอร์มบริกำารพื่ืนฐาน (Common Platform) เพื่ือสนับสนุนใหเกำิดกำารพื่ัฒนา ต่อยอดบริกำาร กำารเชุือมโยงระบบงานและกำารใชุงานในวงกำวาง นําาไปส้่ความร่วมมือและกำารแบ่งปัน ในร้ปแบบใหม่ รวมทังส่ง เสรมิ ใหเ กำดิ กำารพื่ฒั นาแพื่ลตฟอรม์ บรกำิ ารพื่นื ฐาน ซึ่ง่ เปน็ บรกำิ ารรว่ มพื่นื ฐานเพื่อื อาํา นวยความสะดวกำสาํา หรบั ทกำุ หนว่ ยงานภาครฐั และภาคธุรกำิจ้ในกำารปรับเปล่ยนร้ปแบบกำารทําาธุรกำรรมและกำารใหบริกำารท่เป็นบริกำารพื่ืนฐานข้องทุกำหน่วยงานภาครัฐ เชุน่ กำารบรหิ ารจ้ดั กำารพื่ลงั งานข้องพื่นื ทอ่ ยา่ งชุาญฉลาดกำารตรวจ้วดั สงิ แวดลอ มเพื่อื กำารเฝา้ ระวงั ภยั บรกำิ ารตว๋ั รว่ มบรกำิ ารใบรบั รอง อิเล็กำทรอนิกำส์บริกำารยืนยันตัวตน บริกำารชุําาระเงินทางอิเล็กำทรอนิกำส์ บริกำารโลจ้ิสติกำส์ และบริกำารแปลภาษาใหสะดวกำรวดเร็ว และม่ความปลอดภัยในกำารใชุงานและใหบริกำาร
(2) ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 6 สรา้ งความเชอ่ื มนั่ ในการใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ลั เปน็ ยทุ ธศาสตรท์ ม่ งุ่ เนน กำารสรา ง ความมนั คง ปลอดภัย และความเชุือมันในกำารทําาธุรกำรรมดวยเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลใหกำับผู้้ประกำอบกำาร ผู้้ทําางาน และผู้้ใชุบริกำาร ซึ่่งถือไดว่า เปน็ ปจ้ั จ้ยั พื่นื ฐานทชุ่ ว่ ยข้บั เคลอื นประเทศสย่้ คุ เศรษฐกำจ้ิ ดจ้ิ ทิ ลั และเปน็ บทบาทหนา ทห่ ลกำั ข้องภาครฐั ในกำารอาํา นวยความสะดวกำ ใหกำับทุกำภาคส่วน โดยภารกำิจ้สําาคัญยิงยวดข้องยุทธศาสตร์น่ จ้ะครอบคลุมเรืองมาตรฐาน (Standard) กำารคุมครองความเป็น สว่ นตวั และข้อ มล้ สว่ นบคุ คล (Privacy) กำารรกำั ษาความมนั คงปลอดภยั (Cybersecurity) โดยมเ่ ปา้ หมายยทุ ธศาสตร์ ประกำอบดว ย
1. ประชุาชุนและภาคธรุ กำจ้ิ มค่ วามเชุอื มนั ในกำารทาํา ธรุ กำรรมออนไลนอ์ ยา่ งเตม็ รป้ แบบ โดยมผู้่ ใ้ ชุอ นิ เทอรเ์ นต็ ท่ทําาธุรกำรรมเพื่ิมส้งข้่นต่อเนืองและม้ลค่า e-Commerce เพื่ิมข้่นไม่นอยกำว่ารอยละ 4 ต่อปี
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-17


   41   42   43   44   45