Page 45 - NEIC_FINAL REPORT
P. 45

2.2) เร่งปรับปรุงกำลไกำกำารคุมครองทรัพื่ย์สินทางปัญญาท่รองรับความกำาวหนาทางเทคโนโลย่ดิจ้ิทัล และ สอดคลอ งกำบั หลกำั เกำณฑ์ และสรา งแรงจ้ง้ ใจ้ใหเ กำดิ กำารใชุป ระโยชุนจ้์ ากำทรพื่ั ยส์ นิ ทางปญั ญาทส่ รา งสรรคโ์ ดยคนไทย รวมถง่ กำารใชุ โปรแกำรมคอมพื่ิวเตอร์ท่ถ้กำกำฎหมาย
2.3) ใหป ระชุาชุน และหนว่ ยงานทเ่ กำย่ วข้อ ง สามารถมส่ ว่ นรว่ มในกำระบวนกำารยกำรา่ งพื่ฒั นาตรวจ้สอบ และ ทบทวนกำฎหมายต่าง ๆ ท่เกำ่ยวข้องกำับเทคโนโลย่ดิจ้ิทัล ซึ่่งเป็นกำารเริมตนข้องกำารติดต่อสือสารระหว่างประชุาชุนกำับรัฐบาลใน เรืองกำารตัดสินใจ้เกำ่ยวกำับนโยบายสาธารณะท่ม่ผู้ลกำระทบต่อประชุาชุน (e-Participation)
2.4) ใหห นว่ ยงานทเ่ กำย่ วข้อ งดาํา เนนิ กำารนาํา นโยบายและแผู้นระดบั ชุาตวิ า่ ดว ยกำารพื่ฒั นาดจ้ิ ทิ ลั เพื่อื เศรษฐกำจ้ิ และสังคมแปลงส้่กำารปฏิบัติอย่างเป็นร้ปธรรม โดยม่กำารวัดผู้ลตรวจ้สอบ ติดตามและประเมินความเหมาะสมเป็นระยะอย่าง ต่อเนือง รวมถ่งจ้ัดสรรทรัพื่ยากำรสนับสนุนเพื่ือใหเกำิดผู้ลสัมฤทธิ์
3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์
3.1) สรา งความมนั คงปลอดภยั ข้องระบบสารสนเทศและกำารสอื สาร เพื่อื สรา งความเชุอื มนั ใหกำ บั ภาคธรุ กำจ้ิ และประชุาชุนในกำารสอื สาร และกำารทาํา ธรุ กำรรมออนไลน์ เชุน่ จ้ดั ใหม ร่ ะบบ กำารชุาํา ระเงนิ ทต่ รงตามความตอ งกำารมป่ ระสทิ ธภิ าพื่ และความมันคงปลอดภัย เป็นตน
3.2) กำําาหนดมาตรกำารและแนวปฏิบัติสําาหรับผู้้ใหบริกำารทังภาครัฐและภาคเอกำชุนในกำารคุมครองสิทธิ ส่วนบุคคล และกำารคุมครองข้อม้ลส่วนบุคคลข้องผู้้รับบริกำาร เชุ่น แนวปฏิบัติกำารใชุงาน Mobile Commerce หรือ Smart Phone แนวปฏิบัติในกำารใชุงาน Social Media เป็นตน เพื่ือรองรับกำารเติบโตข้องกำารใชุงานเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลในอนาคต
3.3) กำารกำาํา หนดมาตรกำารกำารเฝา้ ระวงั และรบั มอื ภยั คกำุ คามไซึ่เบอรท์ เ่ หมาะสมและสอดคลอ ง ตามมาตรฐาน สากำล โดยเฉพื่าะกำารปกำป้องโครงสรางพื่ืนฐานท่ม่ความจ้ําาเป็นอย่างยิงยวด (Critical Infrastructure) เชุ่น โครงสรางพื่ืนฐาน ทางไฟฟ้า โครงสรางพื่ืนฐานทางกำารเงิน เพื่ือใหม่ความมันคงปลอดภัยเพื่่ยงพื่อต่อกำารคาและกำารลงทุน กำารสรางเครือข้่ายแลกำ เปลย่ นข้อ มล้ ภยั คกำุ คามไซึ่เบอร์ พื่รอ มกำาํา หนดหนว่ ยงานรบั แจ้ง เหตแุ ละสรา งกำลไกำกำารบงั คบั ใชุกำ ฎหมายทม่ ป่ ระสทิ ธภิ าพื่ในกำาร ป้องกำันปราบปรามกำารกำระทําาความผู้ิดท่ม่ผู้ลต่อระบบความมนั คงปลอดภัยดิจ้ิทัล ทังน่ กำารส่งเสริมใหเกำิดความตระหนักำและ ร้เท่าทันภัยคุกำคาม ทางไซึ่เบอร์เป็นสิงสําาคัญท่ตองดําาเนินกำารอย่างต่อเนือง
3.4) สรางระบบและกำลไกำกำารคุมครองผู้้บริโภคท่ใชุธุรกำรรมออนไลน์ เชุ่น ส่งเสริมและผู้ลักำดันใหหน่วย งานหลักำท่เกำ่ยวข้องม่ความพื่รอมและความเข้มแข้็ง สามารถทําางานร่วมกำับหน่วยงาน ท่เกำ่ยวข้องไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่ รวมถ่ง กำระบวนกำารในกำารระงับข้อพื่ิพื่าทออนไลน์และ เนนใหภาคธุรกำิจ้สามารถด้แลและกำําากำับกำันเองไดอย่างม่ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจ้สอบได เป็นไปตามมาตรฐานท่ไดรับกำารรับรองโดยภาครัฐ (Self-Regulation) ทังน่ในบางสถานกำารณ์ ภาครัฐอาจ้ร่วม กำําากำับด้แล (Co-Regulation) ตามความเหมาะสม เพื่ือใหระบบกำารควบคุมกำําากำับด้แลม่ประสิทธิภาพื่
1.2.1.5 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
กำารเปลย่ นแปลงทางเทคโนโลยท่ เ่ กำดิ ข้น่ ไดส ง่ ผู้ลตอ่ บรบิ ทข้องโลกำใหเ กำดิ กำารเปลย่ นแปลงไปจ้ากำอดต่ เทคโนโลยต่ า่ ง ๆ อาทิ ระบบประมวลผู้ลทฉ่ ลาดข้น่ และมค่ วามเปน็ อตั โนมตั ิ ปรมิ าณข้อ มล้ ในฐานข้อ มล้ ทม่ ข้่ นาดใหญแ่ ละสามารถนาํา ไปวเิ คราะห์ เชุิงล่กำเพื่ือคาดกำารณ์สถานกำารณ์ท่อาจ้เกำิดข้่น อุปกำรณ์คอมพื่ิวเตอร์และโทรศัพื่ท์ ม่ข้นาดเล็กำลง ซึ่่งสามารถพื่กำพื่าและเคลือนท่ ไปทุกำหนแห่ง ฯลฯ ไดเข้ามาม่ส่วนเกำ่ยวข้องในแทบทุกำมิติ ไม่เวนแมแต่มิติกำารทําางาน ข้องหน่วยงานภาครัฐ
หนว่ ยงานภาครฐั สามารถนาํา เอาเทคโนโลยเ่ หลา่ นนั มาปรบั ใชุกำ บั กำารใหบ รกำิ ารประชุาชุน กำารบรหิ ารจ้ดั กำารภาครฐั กำารกำาํา หนด นโยบายต่าง ๆ รวมไปถ่งกำารแกำไข้ปัญหา อุปสรรค หรือความทาทายต่าง ๆ ท่เกำิดข้่น ซึ่่งจ้ะทําาใหร้ปแบบกำารทําางาน กำารให บริกำาร และกำารดําาเนินกำารต่าง ๆ ข้องภาครัฐเปล่ยนแปลงไปจ้ากำเดิม กำล่าวคือม่ความเป็นรัฐบาลดิจ้ิทัลมากำยิงข้่น โดยปัจ้จุ้บัน แนวโนม เทคโนโลยท่ ส่ าํา คญั ตอ่ กำารพื่ฒั นาเพื่อื มงุ่ ไปส่้ กำารเปน็ รฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั โดยเทคโนโลยเ่ ปา้ หมายประกำอบไปดว ย 9 เทคโนโลย่ ดังแสดงในรูปที่ 1.2-5 ไดแกำ่
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-19

   43   44   45   46   47