Page 42 - NEIC_FINAL REPORT
P. 42

 1-16
(1) ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ปรบั เปลยี่ นภาครฐั สกู่ ารเปน็ รฐั บาลดจิ ทิ ลั เปน็ กำารมงุ่ เนน กำารใชุเ ทคโนโลยด่ จ้ิ ทิ ลั ในกำระบวนกำาร ทําางานและกำารใหบริกำารภาครัฐเพื่ือใหเกำิดกำารปฏิร้ปกำระบวนกำารทําางานและข้ันตอน กำารใหบริกำารใหม่ประสิทธิภาพื่ ถ้กำตอง รวดเรว็ อาํา นวยความสะดวกำใหผู้ ใ้ ชุบ รกำิ าร สรา งบรกำิ ารข้องภาครฐั ทม่ ธ่ รรมาภบิ าล และสามารถใหบ รกำิ ารประชุาชุนแบบเบด็ เสรจ้็ ณ จุ้ดเด่ยว ผู้่านระบบเชุือมโยงข้อม้ลอัตโนมัติ กำารเปิดเผู้ยข้อม้ลข้องภาครัฐท่ไม่กำระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมันคง ข้องชุาติผู้า่ นกำารจ้ดั เกำบ็ รวบรวมและแลกำเปลย่ นอยา่ งมม่ าตรฐานใหค วามสาํา คญั กำบั กำารรกำั ษาความมนั คงปลอดภยั ไซึ่เบอรแ์ ละข้อ มล้ รวมไปถ่งกำารสรางแพื่ลตฟอร์มกำารใหบริกำารภาครัฐเพื่ือใหภาคเอกำชุนหรือนักำพื่ัฒนาสามารถนําาข้อม้ลและบริกำารข้องภาครัฐ ไปพื่ฒั นาตอ่ ยอดใหเ กำดิ นวตั กำรรมบรกำิ ารและสรา งรายไดใ หกำ บั ระบบเศรษฐกำจ้ิ ตอ่ ไป โดยมเ่ ปา้ หมายข้องยทุ ธศาสตรป์ ระกำอบไปดว ย
1. บริกำารภาครัฐตอบสนองประชุาชุน ผู้้ประกำอบกำารทุกำภาคส่วนไดอย่างสะดวกำ รวดเร็ว และแม่นยําา
1.1 ลดกำารใชุสําาเนาเอกำสารในบริกำารข้องภาครัฐ (Smart Service)
1.2 ม่ระบบอําานวยความสะดวกำผู้้ประกำอบกำารในกำารดําาเนินธุรกำิจ้ (Doing Business Platform) โดยม่
กำารจ้ัดทําาระบบสนับสนุนกำารดําาเนินธุรกำิจ้ในชุ่วงเริมตน
2. ประชุาชุนเข้าถ่งข้อม้ลภาครัฐไดสะดวกำและเหมาะสม เพื่ือส่งเสริมความโปร่งใสและกำารม่ส่วนร่วมข้อง
ประชุาชุน
2.1 อันดับกำารประเมินดัชุน่ Corruption Perception Index ข้องไทยด่ข้่น 10 อันดับ
2.2 ดัชุน่ e-Participation ใน UN e-Government Index ม่อันดับด่ข้่น 10 อันดับ
3. มโ่ ครงสรา งพื่นื ฐานดจ้ิ ทิ ลั ภาครฐั กำารจ้ดั เกำบ็ และบรหิ ารฐานข้อ มล้ ทบ่ ร้ ณากำาร ไมซึ่่ าํา ซึ่อ น สามารถรองรบั กำาร เชุือมโยงกำารทําางานระหว่างหน่วยงาน และใหบริกำารประชุาชุนไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่
3.1 ม่กำฎหมาย e-Government ท่ม่หลักำกำารครอบคลุมถ่งนโยบายและแผู้นยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจ้ิทัล กำําาหนดและรับรองมาตรฐานบริกำารดิจ้ิทัลข้องภาครัฐ กำารปกำป้องข้อม้ล ด้แลความมันคงปลอดภัยข้อม้ลข้องหน่วยงานภาครัฐ ติดตามกำารปฏิบัติงานตามแผู้นและมาตรฐาน
3.2 ม่บริกำารโครงสรางพื่ืนฐานกำลางภาครัฐ (Government Shared Infrastructure/Data Center) ผู้า่ นบรกำิ ารเครอื ข้า่ ยภาครฐั (GIN) บรกำิ าร G-Cloud และระบบจ้ดหมายอเิ ลกำ็ ทรอนกำิ สกำ์ ลางเพื่อื สอื สารในภาครฐั (Mail Go Thai)
แผนงานท่ีมีความสาคัญและเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยแผนงาน ดังนี้
1) ปรับเปล่ียนการทางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
1.1) ใชุทรัพื่ยากำรดิจ้ิทัลร่วมกำันอย่างม่ประสิทธิภาพื่ส้งสุด ลดความซึ่ําาซึ่อนในกำารลงทุนดวยกำารลงทุน ตามกำรอบข้องแบบสถาปัตยกำรรมองค์กำร บ้รณากำารข้อม้ลและทรัพื่ยากำรร่วมกำัน
1.2) เชุอื มโยงกำารทาํา งานข้องหนว่ ยงานภาครฐั บร้ ณากำารกำารทาํา งานและข้อ มล้ ทงั ภายในและข้า มหนว่ ยงาน จ้นเสมือนเป็นองค์กำรเด่ยว (One Government) สําาหรับกำารพื่ัฒนากำระบวนกำารบริหารจ้ัดกำารและกำารบริกำารท่ข้ับเคลือนโดย ความตองกำารข้องประชุาชุนหรือผู้้ใชุบริกำาร (Citizen Driven) ซึ่่งสามารถเข้าถ่งบริกำารไดโดยไม่ม่ข้อจ้ําากำัดทางกำายภาพื่ พื่ืนท่ และภาษา
1.3) พื่ัฒนาแพื่ลตฟอร์มกำารบริหารจ้ัดกำารภายในองค์กำร (Back Office Platform) เพื่ือรองรับกำาร ปรับเปล่ยนกำระบวนกำารบริหารจ้ัดกำารทุกำอย่างข้องภาครัฐใหอย้่ในร้ปแบบดิจ้ิทัล (Digital by Default) อย่างเป็นระบบ รวมถ่ง นําาเอกำสารอิเล็กำทรอนิกำส์มาใชุแทนกำระดาษ เพื่ือลดข้ันตอน และเพื่ิมประสิทธิภาพื่ในกำระบวนกำารทําางานข้องรัฐ ทังในส่วน กำารใหบริกำารประชุาชุนและกำารบริหารจ้ัดกำาร ทังน่ ระบบ Back Office ข้อง ส่วนราชุกำารตองรองรับกำารแลกำเปล่ยนข้อม้ล อิเล็กำทรอนิกำส์ไดโดยสมบ้รณ์
1.4) เตร่ยมความพื่รอมสําาหรับกำารเพื่ิมข้่นข้องข้อม้ลจ้ําานวนมหาศาลในระบบ ทังดาน กำารจ้ัดเกำ็บและ กำารวเิ คราะหข้์ อ มล้ โดยสง่ เสรมิ ใหน าํา เทคโนโลยม่ าใชุว เิ คราะหข้์ อ มล้ ข้นาดใหญ่ เพื่อื เพื่มิ มล้ คา่ ข้องข้อ มล้ ตลอดจ้นจ้ดั ใหม ม่ าตรกำาร จ้ัดกำารความปลอดภัยไซึ่เบอร์และความมันคงปลอดภัยข้องข้อม้ล
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   40   41   42   43   44