Page 41 - NEIC_FINAL REPORT
P. 41

• เปน็ หนว่ ยงานตน้ แบบในการใหบ้ รกิ ารสนองความตอ้ งการประชาชนทโี่ ปรง่ ใสตรวจสอบได้ โดยภารกำิจ้ข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ในกำารบ้รณากำารข้อม้ลระหว่างหน่วยงานในกำระทรวงพื่ลังงาน และข้อม้ล ระหว่างกำระทรวง ซึ่่งจ้ะเป็นหน่งในตนแบบ ข้องกำารข้ับเคลือนรัฐบาลอิเล็กำทรอนิกำส์ (E-Government) ท่มุ่งเนนใหเกำิดกำาร เปิดเผู้ยข้อม้ล ผู้่านกำระบวนกำารใหบริกำารท่ประชุาชุนตองกำาร
1.2.1.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580)
นโยบายและแผู้นระดับชุาติว่าดวยกำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคม (พื่.ศ. 2561-2580) เกำิดข้่นดวย สถานกำารณ์โลกำท่กำารแข้่งข้ันทางเศรษฐกำิจ้เข้มข้นข้่น สังคมโลกำเชุือมโยงกำันมากำข้่นในสภาพื่ไรพื่รมแดน แนวโนมกำารพื่ัฒนา ทางเทคโนโลยม่ กำ่ ารเปลย่ นแปลงอยา่ งรวดเรว็ โดยเฉพื่าะอยา่ งยงิ เทคโนโลยด่ จ้ิ ทิ ลั ทม่ ่ กำารเปลย่ นแปลงอยา่ งกำา วกำระโดด และไมไ่ ด เปน็ เพื่ย่ งเทคโนโลยท่ ส่ นบั สนนุ กำารทาํา งานเชุน่ ทผู้่ า่ นมาอกำ่ ตอ่ ไป หากำแตไ่ ดห ลอมรวมเข้า กำบั วถิ กำ่ ารดาํา เนนิ ชุว่ ติ และปฏวิ ตั โิ ครงสรา ง ร้ปแบบกำิจ้กำรรมทางเศรษฐกำิจ้ กำระบวนกำารผู้ลิต กำารคา กำารบริกำาร กำารทําางาน ข้องรัฐ และกำระบวนกำารทางสังคมไปจ้ากำเดิม รัฐบาลตระหนักำถ่งความจ้ําาเป็น ในกำารนําาเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลมาเป็นองค์ประกำอบสําาคัญในกำารข้ับเคลือนกำารปฏิร้ปประเทศส่้กำาร เป็นประเทศไทย 4.0 เพื่ือสรางระบบเศรษฐกำิจ้และสังคมข้องประเทศ ท่ข้ับเคลือนดวยนวัตกำรรม และสรางความไดเปร่ยบ ในกำารแข้ง่ ข้นั ใหกำ บั ประเทศ โดยไดว างรากำฐานกำารพื่ฒั นา และปฏริ ป้ เชุงิ โครงสรา งโดยกำารปรบั บทบาทข้องกำระทรวงเทคโนโลย่ สารสนเทศและกำารสือสารเป็น “กำระทรวงดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคม” เพื่ือเป็นกำลไกำหลักำในกำารผู้ลักำดัน กำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัล เพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคมข้องประเทศ และม่กำารตรา “พื่ระราชุบัญญัติกำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคม พื่.ศ. 2560” อันเป็นกำารวางรากำฐานโครงสรางเชุิงสถาบัน ในกำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคมข้องประเทศในระยะยาว ภายใต้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ไดกำําาหนดว่า“เพื่ือใหกำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัลเกำิดประโยชุน์ ต่อเศรษฐกำิจ้และสังคมข้องประเทศเป็นส่วนรวม ใหคณะรัฐมนตร่จ้ัดใหม่นโยบายและแผู้นระดับชุาติว่าดวยกำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัล เพื่อื เศรษฐกำจ้ิ และสงั คมข้น่ ตามข้อ เสนอข้องคณะกำรรมกำารดจ้ิ ทิ ลั เพื่อื เศรษฐกำจ้ิ และสงั คมแหง่ ชุาติ กำารประกำาศใชุแ ละกำารแกำไ ข้ ปรับปรุงนโยบาย และแผู้นระดับชุาติว่าดวยกำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคม ใหทําาเป็นประกำาศพื่ระบรมราชุโองกำาร และประกำาศในราชุกำิจ้จ้านุเบกำษา”
นโยบายและแผู้นระดับชุาติว่าดวยกำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคม เป็นแผู้นแม่บทหลักำในกำารพื่ัฒนา เศรษฐกำิจ้และสังคมดิจ้ิทัลข้องประเทศ ระยะ 20 ปี (พื่.ศ. 2561-2580) ท่กำําาหนดทิศทางกำารข้ับเคลือนกำารพื่ัฒนาประเทศ ทย่ งั ยนื โดยใชุเ ทคโนโลยด่ จ้ิ ทิ ลั ซึ่ง่ มค่ วามสอดคลอ งกำบั ยทุ ธศาสตรชุ์ าตแิ ละแผู้นพื่ฒั นาเศรษฐกำจ้ิ และสงั คมแหง่ ชุาติ นโยบายและ แผู้นระดับชุาติว่าดวยกำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคมฉบับน่ ไม่ใชุ่เรืองใหม่สําาหรับประเทศไทยหากำแต่เป็นกำารต่อยอด กำารพื่ัฒนาประเทศดวยเทคโนโลย่ดิจ้ิทัล ท่ดําาเนินกำารมาอย่างต่อเนือง โดยมุ่งหวังปฏิร้ปประเทศไทยใหทันต่อบริบทกำารพื่ัฒนา ทางเศรษฐกำจ้ิ และสงั คม ทกำ่ าํา ลงั เปลย่ นแปลงอยา่ งรวดเรว็ ไปสย่้ คุ ดจ้ิ ทิ ลั ตงั แตกำ่ ารเรง่ วางรากำฐานดจ้ิ ทิ ลั ข้องประเทศผู้า่ นกำารลงทนุ ในโครงสรางพื่ืนฐานดานดิจ้ิทัลกำารสรางระบบเศรษฐกำิจ้และสังคมดิจ้ิทัลท่ทุกำภาคส่วนม่ส่วนร่วมตามแนวทางประชุารัฐ กำารข้บั เคลอื นระบบเศรษฐกำจ้ิ และสงั คม และใชุป ระโยชุนจ้์ ากำนวตั กำรรมดจ้ิ ทิ ลั อยา่ งเตม็ ศกำั ยภาพื่ จ้นถง่ กำารผู้ลกำั ดนั ใหป ระเทศไทย เป็นประเทศในกำลุ่มประเทศพื่ัฒนาแลว ท่สามารถใชุเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลสรางม้ลค่า และข้ับเคลือนระบบเศรษฐกำิจ้และสังคมอย่าง ยังยืนในระยะยาว
ในกำารทบทวนนโยบายและแผู้นระดับชุาติว่าดวยกำารพื่ัฒนาดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้และสังคม (พื่.ศ. 2561-2580) พื่บประเดน็ ทเ่กำย่ วข้อ งกำบั กำารข้บั เคลอื นกำารพื่ฒั นาศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ2ยทุ ธศาสตร์ไดแ กำ่ยทุ ธศาสตรท์ ่4ปรบั เปลย่ น ภาครัฐส่้กำารเป็นรัฐบาลดิจ้ิทัล และ ยุทธศาสตร์ท่ 6 สรางความเชุือมันในกำารใชุเทคโนโลย่ดิจ้ิทัล โดยม่รายละเอ่ยดท่เกำ่ยวข้อง ดังน่
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-15   39   40   41   42   43