Page 44 - NEIC_FINAL REPORT
P. 44

2. ม่ชุุดกำฎหมาย กำฎระเบ่ยบท่ทันสมัย เพื่ือรองรับกำารพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้และสังคมดิจ้ิทัล โดยผู้ลักำดัน Data Protection Law และปรับแกำไข้ Computer Crime Law ใหบังคับใชุได
3. ม่มาตรฐานข้อม้ลท่เป็นสากำล เพื่ือรองรับกำารเชุือมโยงและใชุประโยชุน์ในกำารทําาธุรกำรรม 3.1ภาคธุรกำิจ้ดําาเนินธุรกำิจ้ภายในและระหว่างประเทศไดสะดวกำ รวดเร็ว และตนทุนทําาธุรกำรรมผู้่าน
สือดิจ้ิทัลลดลง
3.2กำระบวนกำารข้อใบอนญุ าตมร่ ะยะเวลาทส่ นั ลงตามเกำณฑข้์ องกำลมุ่ ผู้น้ าํา ในดชุั น่EaseofDoingBusiness
3.3 ม่มาตรฐานดานข้อม้ล และมาตรฐานเอกำสารอิเล็กำทรอนิกำส์ เพื่ือใหสามารถแลกำเปล่ยนและเชุือมโยง ข้อม้ลภายในหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกำชุน
3.4อนั ดบั กำารประเมนิ วดั ดชุั น่WorldBank’sEaseofDoingBusinessข้องไทยดข้่ น่ ไมน่ อ ยกำวา่ 5อนั ดบั
แผนงานที่มีความสาคัญและเก่ียวข้อง ประกอบไปด้วยแผนงาน ดังนี้
1) จัดให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยสราง ความมันคงปลอดภัยในกำารใชุงานเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลดวยกำารกำําาหนดมาตรฐาน กำฎ ระเบ่ยบและกำติกำา ใหม่ความทันสมัยและ ม่ประสิทธิภาพื่ เพื่ืออําานวยความสะดวกำดานกำารคา และกำารใชุประโยชุน์ในภาคเศรษฐกำิจ้และสังคม ซึ่่งภาครัฐจ้ะเป็นผู้้เริมตน ในกำารลดอุปสรรคในกำารดําาเนินกำารต่าง ๆ
1.1) จ้ัดใหม่สิงอําานวยความสะดวกำในกำารดําาเนินธุรกำิจ้ดิจ้ิทัลท่เหมาะสม ท่ทําาใหผู้้ใชุงานม่ความมันใจ้ ซึ่่งประกำอบดวย ระบบเชุือมโยงมาตรฐานสินคาท่เป็นสากำล กำารจ้ัดเกำ็บฐานข้อม้ลกำลางสินคา (Trusted Source Data Pool) ระบบกำารชุําาระเงินอิเล็กำทรอนิกำส์ (e-Payment) กำารสาธารณสุข้อิเล็กำทรอนิกำส์ (e-Health) กำารคาสินคาอิเล็กำทรอนิกำส์ (e-Trade) ท่เชุือมโยงกำันได กำารดําาเนินกำารมาตรฐานข้อความท่เกำ่ยวกำับกำารคา เชุ่น e-Invoice ภาคธุรกำิจ้ท่สามารถใชุเป็น หลักำฐานทางกำฎหมายได กำารกำําาหนดกำฎระเบ่ยบท่เกำ่ยวข้องกำับกำารประยุกำต์และนําา Internet of Things (IoT) มาใชุใน ภาคอุตสาหกำรรมและกำารผู้ลิต เป็นตน
1.2) ปรับแกำกำฎหมาย ใหภาครัฐและภาคเอกำชุนยอมรับกำารใชุเอกำสารอิเล็กำทรอนิกำส์ โดยไม่ตองยืนแบบ ฟอร์มกำระดาษในกำารทําาธุรกำรรมต่าง ๆ ตลอดจ้นสามารถใชุเป็นหลักำฐานทางกำฎหมายได
1.3) ลดข้ันตอน ลดจ้ําานวนใบอนุญาต ลดจ้ําานวนเอกำสาร และลดระยะเวลาในกำารดําาเนินงาน ทางธุรกำรรม ทังภาครัฐและเอกำชุน
1.4) สรางกำลไกำและแรงจ้้งใจ้ในกำารกำําากำับด้แลตนเองในกำลุ่มผู้้ประกำอบกำาร และกำารม่กำระบวนกำารติดตาม และประเมินระดับความสามารถในกำารดําาเนินธุรกำิจ้อย่างต่อเนือง
1.5) กำําาหนดมาตรฐานกำารแลกำเปล่ยนข้อม้ลทางเทคนิคเพื่ือกำารปฏิบัติงานร่วมกำัน (Interoperability Standard) ในกำารเชุือมโยง วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใชุประโยชุน์ จ้ากำข้อม้ล เชุ่น กำารกำําาหนดรายกำารข้อม้ลและโครงสราง ข้อม้ลเพื่ือกำารแลกำเปล่ยน กำฎ กำติกำากำารตังชุือรายกำารข้อม้ล กำฎ กำติกำากำารออกำแบบ โครงสรางเอกำสาร มาตรฐานกำลางเชุือม โยงข้อม้ลกำารคา กำารชุําาระเงินภาษ่ เป็นตน
2) ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัตของ เทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
2.1) ม่กำฎหมายท่เกำ่ยวข้องท่ทันต่อความกำาวหนาข้องเทคโนโลย่ดิจ้ิทัลและสอดคลองกำับมาตรฐานสากำล ซึ่่งสามารถสนับสนุนกำารใชุงานและใชุประโยชุน์ไดอย่างเป็นร้ปธรรม เชุ่น กำฎหมายท่เกำ่ยวกำับความมันคงปลอดภัยข้องระบบ สารสนเทศและข้อ มล้ สว่ นบคุ คล กำฎหมายเกำย่ วกำบั ทรพื่ั ยส์ นิ ทางปญั ญาเพื่อื สง่ เสรมิ และสรา งแรงจ้ง้ ใจ้ในกำารทาํา นวตั กำรรม เปน็ ตน
 1-18
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   42   43   44   45   46